Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 december 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "BRAL vzw-Stadsbeweging voor Brussel" type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020031697 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020043983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2020 numac 2020044141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020044184 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 november 2020 worden definitief benoemd in de graad van griffier bij het hof van beroep Antwerpen; - de heer Segers J.; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 september 2020; - Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020; Bij koninklijke besluiten van 1(...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044186 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en de aan de proef onderworpen onderdelen daarvan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020044185 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3299 van 24 november 2020: Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde op datum van 8 april 2020: Mevrouw De Stobbeleir Kelly, Technisch deskundige type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, vierde lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020205504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Bevordering van een adviseur arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt mevrouw Catherine COLLE, attaché arts-i Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016358 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 . - Verlenging geldigheidsduur : Bij ministerieel besluit van 16 november 2020 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het(...) Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 (BNE12164) - Verlenging geldigheidsduur :(...) type ministerieel besluit prom. 10/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016380 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Franse taalcommissie die belast is met de organisatie van taalexamens voor leraren kunstopleiding in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044107 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand type ministerieel besluit prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044372 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2019 tot aanstelling van de leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 14/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming en tot schrapping van deze vennootschap uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 14/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze zes vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming

decreet

type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 31 van 18 juni 2020 met betrekking tot de organisatie van het academiejaar 2020-2021 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044339 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2020 tot vaststelling van de financierbaarheid van studenten voor het academiejaar 2020-2021 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044342 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 van 24 april 2020 betreffende de organisatie van het einde van het academiejaar 2019-2020 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 12 van 20 mei 2020 houdende afwijking van het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van een kadaster van subsidies in de Franse Gemeenschap in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044341 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 van 4 juni 2020 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type decreet prom. 09/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044371 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van diverse besluiten van bijzondere machten van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake het leerplichtonderwijs overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 en tot wijziging van de besluiten van bijzondere machten van de Regering van de Franse Gemeenschap n. 33 van 18 juni 2020 betreffende de aanpassing van het tijdschema van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis en nr. 34 van 18 juni 2020 houdende afwijking van enkele bepalingen betreffende de sturing van het onderwijsstelsel in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19 type decreet prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020205387 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 283 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de actualisering van de diensten en structuren die door de Regering kunnen worden erkend of gesubsidieerd voor zover ze in het bijzonder gericht zijn op gehandicapte personen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016363 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044063 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de tweede wijziging van het programma van het Stadsvernieuwingscontract "Koningslaan" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044067 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de tweede lezing van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract. - Citroën -Vergote" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste lezing van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Heyvaert-Poincaré" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044193 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Brussel Preventie en Veiligheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten in het kader van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Algemene Inspectiediensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 41 met betrekking tot de organisatie van het academiejaar 2020-2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 2020 betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 64 tot wijziging van artikel 45 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 en betreffende de subsidie aan de externe dienst voor preventie en bescherming type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020205399 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 97 - richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap type omzendbrief prom. 15/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 692. - Verplicht telewerk

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020031698 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzak Overeenkomstig artikel 1, vijfde tot achtste lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 t(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020205478 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: BFG20123 - BFG20123 - Griffiers (m/v/x) bij de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel. Er zi(...) Deze selectie werd afgesloten op 01/12/2020. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig(...) type lijst prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020205479 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde - Selectienummer: BFG20124 - BFG20124 - Secretarissen (m/v/x) voor het parket van de procureur des konings Brusse(...) Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2020. De lijst van laureaten is (...) type lijst prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020205526 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen : Attachés communicatie (m/v/x). - Selectienummer: BNG2014 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016365 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt Mevr. Brigitte M.A. DEGEEST, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016367 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt Mevr. Peggy VAN GELDER, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016368 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Bart J. VAN HAUWERMEIREN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016370 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt Mevr. Dominique M.L. GEUDEVERT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016369 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Yvan D.A.F.S. DUBUISSON, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016371 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Christian L.M.G.G. DEMARTEAU, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2020, die uitwerking heeft m(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016373 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2021, wordt de heer Jerry SERLIPPENS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016374 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Johan A. REZENNE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016377 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt Mevr. Annick L. PONCELET, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016375 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Albin E.M.G. PONCIN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016378 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Tom D.C. DANKERS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij bes type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016376 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Benoit M.N.M. VAN VYVE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. B type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020205464 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 8 december 2020, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, wordt de heer WINNEN Gilbert, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, ad(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020016355 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats word vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Attaché budget Toelichting: Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020044354 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bi Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020044355 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Leidinggevend secretaris die tevens wordt ingeschakeld in de primaire processe Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...)

document

type document prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020205293 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Procesbeheerders Verificatie A2 Antwerpen (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG20332 Solliciteren kan tot 17/12/2020 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/12/2020 numac 2020205483 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor alle federale departementen. - Selectienummer: ANG20348 Solliciteren kan tot 05/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^