Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/12/2018 pub. 16/12/2020 numac 2019010102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China, opgemaakt te Beijing op 31 oktober 2016 (2) type wet prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020044159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 oktober 2020 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 25 van de nomenclatuur van de geneesk(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2019205537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding Benoemingen. - Bronzen penning Bronzen penning Koninklijk besluit van 3 december 2019. De heer COOREMANS Kris, Puurs-Sint-Amands. De heer DE RUYVER Koenraad, Brakel. Mevrouw LEBRUN Bernardine Mevrouw MARTIN Marie-Paule, Waremme. De heer SCHLEUSNER Eric, Itterbeek. Mevrouw SEGERS Carme(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2019205538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 3 december 2019. De heer Abrassart Daniel, Damme Mevr. Adam Aimee, Theux De heer Adam Henri, Gent De heer Aelbrecht Leo, Sint-Gillis-Waas De heer Aerssens Henk, W De heer Aerts Wim, Nieuwpoort De heer Alexander Jean, Grimbergen Mevr. Algoet Christiane, S(...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020015972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement en het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020016230 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 1 december 2020, zijn benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder: ? voor de Nederlandse taalrol: - de heer Pouls S.; - mevr. Glibert S.; - mevr. Segal S.; - mevr. De Donder L.; - mevr. Ducheyne L.; - de heer De Vleeschauwer D.; - de heer Debeuf J.; - mevr. Bourguilli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020016322 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, is benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof Gent, de heer Tavernier S., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent; Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand v Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020016362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris die de Minister belast met de voogdij over de naamloze vennootschap van publiek recht "Nationale Loterij" vertegenwoordigt type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020044124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2020, wordt mevrouw Françoise DE SCHUTTER, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044197 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020044230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van dertien leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot benoeming van een personaliteit van deze Raad type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij het Instituut voor Octrooigemachtigden type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020203802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020204615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020204612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico's op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020204626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding en de ingroeibanen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020016345 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerd ordonnateur in uitgaven bij de Directie voor Communicatie van Brussel Synergie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 03/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044039 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2021 type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 16/12/2020 numac 2020044170 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekend-makingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020202293 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 7342 In zake : het beroep tot vernietiging van een omzendbrief van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 9 oktober 2013 aan de gemeentebesturen, ingesteld door Charles Szabo. Het Grondw samengesteld uit voorzitter F. Daoût en de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en J. Moerman, bijg(...) type arrest prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020202294 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 7343 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 35 van het Consulair Wetboek, ingesteld door Charles Szabo. Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorz wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzo(...) type arrest prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020203081 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 7027 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 « betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten » en artikel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020203082 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 7093 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 17, § 1, 4°, en 20 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. type arrest prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020203367 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2020 van 18 juni 2020 Rolnummer 7218 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 11 en 12 van de wet van 8 mei 2014 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijk Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020203366 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2020 van 18 juni 2020 Rolnummer 7102 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht, zoals ing Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020203368 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 91/2020 van 18 juni 2020 Rolnummer 7221 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2.7.3.2.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. H samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205081 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 november 2020, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudicië « Schendt artikel 46 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid de arti(...)

decreet

type decreet prom. 15/10/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020043949 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 15/10/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020043950 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 04/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044292 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van diverse decreten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving

beschikking

type beschikking prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044279 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020016353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 houdende de vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van jaarlijks verslag over de uitvoering van de overeenkomstig bedoeld in artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs met toepassing van artikel 15, § 2, van hetzelfde decreet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van bebossing type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044313 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen met betrekking tot ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en de steun voor buitenschoolse opvang

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020016351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verplichting om sociale clausules op te nemen in de gewestelijke overheidsopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205443 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Teammanagers attachées (niveau A1) voor de Leefmilieu Brussel. - Selectienummer: AFB20031 Solliciteren kan tot 05/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205442 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs teammanagers (niveau A1) voor de Leefmilieu Brussel. - Selectienummer: AFB20030 Solliciteren kan tot 05/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020044283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor de productie van elektriciteit. - Individuele vergunning. - STEG-CENTRALE VILVOORDE Bij ministerieel besluit van 7 december 2020 wordt een individuele vergunning verleend aan de nv Electrabel voor de bouw van ee(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020093011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers november 2020 V(...) type indexcijfers prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020093010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers oktober 2020 Vo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020016342 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het parket Bergen, afdelingen Bergen en Doornik : 3. Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st

document

type document prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205340 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten Administratieve Ondersteuning (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB20023 Solliciteren kan tot 11/01/2021 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205440 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20274 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205456 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teammanager Attachees (niveau A1) voor de Brussel Leefmilieu. - Selectienummer: ANB20024 Solliciteren kan tot 05/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205455 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Experten (niveau B) voor de Gewestlijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB20014 Deze selectie werd afgesloten op 09/12/2020. Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205457 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teammanager Ingenieurs (niveau A1) voor de Brussel Leefmilieu. - Selectienummer: ANB20025 Solliciteren kan tot 05/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/12/2020 numac 2020205473 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren telegeneeskunde (niveau A2) voor de RIZIV. - Selectienummer: ANG20299 Deze selectie werd afgesloten op 02/12/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar ge(...)
^