Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020205269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de(...) 118,73/185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638 Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedragen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/11/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020016266 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020016287 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 2 december 2020 wordt Mevr. Sophie DE SMEDT aangesteld als titularis van de managementfunctie N-1 van Stafdirecteur van de Stafdirectie Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlands Dit besluit treedt in werking op 20 november 2020. Bij koninklijk besluit van 2 december 20(...) type koninklijk besluit prom. 30/11/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020016289 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020016290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, is benoemd in de graad van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, de heer Chevalier A., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Bergen; D Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, is benoemd in de graad van griffier bij de rechtba(...) type koninklijk besluit prom. 15/11/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020043941 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen met vaste dienst type koninklijk besluit prom. 29/11/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020043948 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2020 aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie" type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020044069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren type koninklijk besluit prom. 22/11/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020205169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 28bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020016273 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van € 156.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020044072 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van PROCONTROL vzw als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 4 décember 2020 wordt de vereniging zonder winstoogmerk PROCONTROL, gevestigd te 4041 VOTTEM, rue du Fond des Fourches 41, type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020044071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van ATLAS CONTROLE vzw als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 4 december 2020 wordt de vereniging zonder winstoogmerk ATLAS CONTROLE, gevestigd te 1030 SCHAARBEEK, Eugène Smitsstraa De verleende erkenning eindigt vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020203084 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 62/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 7173 In zake: de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 8 en 10, § 2, 1°, van de wet van 11 februari 2013 « houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar », geste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020204179 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2020 van 16 juli 2020 Rolnummer 7167 In zake: de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 848 tot 850 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 152 en 209bis van het Wetboek van strafvordering, gesteld door Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020204181 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2020 van 16 juli 2020 Rolnummer 7245 In zake : de prejudiciële vraag over artikel II.204, § 3, van de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 « to Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020031699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het proefproject Vlaamse toeleidingscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020043818 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020. - herverdeling personeelsleden werkwijzer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/11/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020205182 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 2019 tot aanwijzing van de sociale inspecteurs belast met de controle op de toepassing van de reglementaire bepalingen betreffende het beheers- en betalingsysteem van de gezinsbijslagen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020044028 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft tijdens haar plenaire vergadering van 3 december 2020 de volgende wijzigingen aan haar Reglement aangebracht : I. Artikel 78, nr. (...) "Wanneer een verzoekschrift op grond van artikel 143, nr. 3, naar een commissie is verwezen, w(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020205263 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Juridische dienst (niveau A4) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG20228 Deze selectie werd afgesloten op 06/11(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020205291 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR verantwoordelijken (niveau A3) voor FEDRIS. - Selectienummer: ANG20340 Solliciteren kan tot 23/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020044016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique Samenstelling van het Bestuur voor 2021 Voorzitter : CASIMIR, Georges, gewoon hoogleraar van de Université libre de Bruxelles, Emile Van Becelaerelaan 60, 1070 Brussel Vast Secretaris : FOID Eerste ondervoorzitter : CONSTANTINESCU, Stefan, Professeur ordinaire à l'Université catholique (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020016272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt de heer Sem VANHOUCKE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020043951 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3284 van 18 november 2020: De aangestelde ****-ter-zee van het reservekader, ****. **** en ****. ****, worden op 1 augustus 2020 benoemd in de graad

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020044030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten voor 2 vacante betrekkingen van adviseur-generaal A4 vacant verklaard via bevordering naar de hogere klasse bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninkli a) Algemene Directie Economische Reglementering

document

type document prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020205253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige UX Designer (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20272 Solliciteren kan tot 04/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020205250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel experten (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG20251 Deze selectie werd afgesloten op 02/12/2020(...) Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020205261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Préventieadviseurs - niveau 1 (niveau A2) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). - Selectienummer: AFB20017 Deze selecti(...) Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 09/12/2020 numac 2020205262 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Overheidsopdracht coördinatoren (niveau A1) voor Brussel Preventie & Veiligheid (BPV). - Selectienummer: AFB20027 Deze selectie werd afgesloten op 01/12/2020. Er zijn 0 lau(...)
^