Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043836 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van HDI-Gerling Verzekeringen NV naar HDI Global SE De Nederlandse prudentiële toezichthouder heeft op 7 augustus 2020 de verzekeringsonderneming naar Nederlands recht HDI-Gerling Verzekeringen NV toegestaan de rechten en Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016252 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3275 van 15 november 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Stafdienst Personeel en Organisatie. - Burgerlijke eretekens Koninklijk Besluit van 12 november 2020 A. Voor meer dan 35 jaren dienst Het Burgerlijk Kruis 1ste klasse wordt verleend aan : Mevr. RABAU Muriel, Adviseur generaal bij de Fed De heer DEKEYSER Christian, Adviseur generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, wo(...) type koninklijk besluit prom. 15/11/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020043912 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan diverse V.Z.W.'S. type koninklijk besluit prom. 15/11/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020043926 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043940 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2020, is benoemd in de klasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat Gent, de heer Verschueren P., secretaris-hoofd van dienst bij het parket Antwerpen; Dit besl Bij koninklijk besluit van 19 november 2020, is benoemd in de klasse A3 met de titel van hoofds(...) type koninklijk besluit prom. 30/11/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020044005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020204158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020043960 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 130 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 17/11/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020204666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen"

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020202693 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2020 van 28 mei 2020 Rolnummers 6907 en 6960 In zake: de prejudiciële vragen betreffende artikel 1385undecies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 366 tot 375 van het Wetboek van de inkomsten Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020204166 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2020 van 9 juli 2020 Rolnummer 6963 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2 van de wet van 27 februari 1987 « betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap », gesteld door de Arbeidsrechtb Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 26 november 2020 werd de heer FLAMAND André, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020016229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020016294 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 59 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19" zijn genomen inzake beroepsopleiding, krachtens artikel 138 van de Grondwet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020043839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oproep ondernemerschapstrajecten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020043886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden van begeleidingsondernemingen en van begeleiders van uitzonderlijk vervoer en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043900 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2020 wordt Mevr. Marie-Carmen BEX aangesteld om vanaf 01 december 2020 het mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij INNOVIRIS(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/10/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020044006 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 9 mei 2019 van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020044009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 houdende de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang, wat betreft de verlenging van het project

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020044036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020044037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2020 tot aanwijzing van de leden van de Commission communautaire des Partenariats

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/11/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020205179 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening"

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043976 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw WIND- EN WATERSPORT VLAANDREN, de vzw KONINKLIJKE Y Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043992 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der co type bericht prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020044007 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. - Tarieven voor het aanslagjaar 2022 Het in artikel 205quater, § 2, eerste lid, van het Wet Overeenkomst artikel 205quater, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, mag het tarief dat voo(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020044008 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. - Tarieven voor het aanslagjaar 2021 Het in artikel 205quater, § 2, eerste lid, van het We Overeenkomst artikel 205quater, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, mag het tarief dat voo(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0410.772.135 ROYAL TILLEUL FOOTBALL CLUB Op 26/11/2020 werd het ondernemingsnummer(...) type lijst prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205236 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beleidsadviseurs Crisisbeheer COVID-19 (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG20206 Deze selectie werd afgeslot(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205234 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs van de dienst ruimtevaartprogramma's (niveau A4) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG20117 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2020. De lijst van (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020031706 bron gegevensbeschermingsautoriteit Vacante Nederlandstalige statutaire betrekking Adviseur informatiemanagement en overheidsopdrachten Erratum In het Belgisch Staatsblad van 04/12/2020, eerste editie, pagina 84917, moet punt I. ALGEMENE VEREISTEN worden vervangen door de volge I. ALGEMENE VEREISTEN Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om aangew(...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043982 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 3:66 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen In toepassing van artikel 3:70, § 2, vijfde lid van het a) kosten bedoeld in artikel 3:70, § 2, eerste lid van voormeld koninklijk besluit: - 304,4(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt Mevr. Laura DE VEENE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2020, wordt mevrouw Julie DE VISSCHER, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt de heer Christophe DECONINCK, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016262 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 3282 van 18 november 2020: Wordt Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Joachim benoemd in de graad van vaandrig type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016263 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3283 van 18 november 2020, wordt de onderluitenant van het reservekader ****. ****, op 1 januari 2020 benoemd in de graad van onderluitenant in het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043924 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3280 van 18 november 2020, wordt mijnheer Tom Crauwels, op 1 september 2020, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020, met uitzondering van het tweede lid, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043927 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 3281 van 18 november 2020: **** benoemd tot de hogere graad in het reservekader in hun ****, op 2 In de graad van kapitein, de **** ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****. **** ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016265 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van medewerker worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt **** **** administratieve ondersteuning bij het parket **** : 1. Toelichting: Attesten(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020016279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van medewerker wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot **** **** **** bij het parket Namen, afdeling Namen : 1. Toelichting: Attesten type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020043925 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van Data Analist (A1) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Data Analist bij de steundi(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...)

document

type document prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020204974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de apotheken emn tarificatiediensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 november 2020, dat in werking treedt de dag waarop het in worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten: 1. a(...) type document prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205235 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Strategische coordinatoren (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG20203 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205239 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor alle federale departementen. - Selectienummer: AFG20179 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2020. Er zijn 1918 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 15 ges(...) type document prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205238 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B) voor alle federale overheden. - Selectienummer: AFG20180 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2020. Er zijn 706 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 5 gesl(...) type document prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205237 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés organisatiebeheersing (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG19339 Deze selectie werd afgesloten op 17/09/2020. Er zijn 11 laureaten. type document prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205244 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten Europese unie A2 (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG20062 Deze selectie werd afgesloten op (...) Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 08/12/2020 numac 2020205242 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20049 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2020. Er zijn 10 laureaten. De l(...)
^