Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020031653 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020016208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt aan Mevr. **** VAN DEN ****, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 17/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 01/12/2020 numac 2020031664 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020043460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/12/2020 numac 2020043613 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020043756 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020043766 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 november 2020 is een einde gesteld aan de functies van secretaris bij het parket Waals-Brabant van mevr. Lambert C.; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2020 `s avonds; B Bij koninklijk besluit van 13 november 2020, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 202(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020043829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Aanvraag van Consortium Baggerwerken Decloedt en Zoon - DC Industrial tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor de afvoer van materiaal, gebagge(...) In toepassing van artikel 18 van voormeld koninklijk besluit wordt bekendgemaakt dat Consortium Bag(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020205041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020204784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2019 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 10/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020205007 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot organisatie van de online pedagogische afspraak, door middel van een elektronisch platform, in uitvoering van artikel 7/1, § 2, van het besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020204909 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 oktober 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 november 2020, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraa « Schendt artikel 419 Strafwetboek de artikelen 10 en 11 Grondwet doordat hij die wordt vervolgd we(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020205001 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Schorsing door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 248.896 van 12 november 2020, XIIIde Kamer, Afdeling Bestuursrechtspraak, wordt artikel 38 van het besluit van de Waalse Regering van 9 mei 2019 tot

decreet

type decreet prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020204812 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Lokale besturen Sankt Vith - Bij besluit van de gemeenteraad van 30 september 2020 wordt de gemeente Sankt Vith gemachtigd om een gedeelte van het onroerend goed te Heuem, Sankt Vith, afdeling 4, sectie B, perceel 194A Daarom wordt de onteigeningsprocedure van de bovengenoemde goederen overeenkomstig het decreet van (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de centra voor leerlingenbegeleiding, het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 m.b.t. de internaten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020043817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020043910 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 57 houdende noodmaatregelen inzake de toegang tot energie tijdens de COVID-19-crisis en de winterperiode

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020204984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 november 2020, dat uitwerking heeft met ing wordt de heer Jan MEEUWENS, te Meise, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewo(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020043761 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020204910 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 oktober 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 november 2020, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, af « Schendt artikel 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de artikelen 10, 11 en 172 van de Gron(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020204943 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs arbeidshygiëne (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG20296 Solliciteren kan tot 14/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijzigingsclausule T/2018quater bij de nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen Ministerraad 28/08/2020 notificatie punt 26 BETREFT : Minister van sociale zaken Goedkeuring van de overeenkomsten tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen, in toepas(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020043906 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten in nieuwe technologieën (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20106. - Erratum De selectie verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 november 2020, pagina 83846 met(...)

document

type document prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020205014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020043869 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt Mevr. Christine MICHAUX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020043901 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt de heer Jan SURQUIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020031693 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige data officers (niveau B voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG19326 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2020. Er zijn 21 laureaten. De lijst is 2 jaa(...) type document prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020031694 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige data officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG19290 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2020. Er zijn 28 laureaten. De lijst is 2 jaar g(...) type document prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020031692 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige case officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG19291 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2020. Er zijn 26 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020205000 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 20 november 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de "s.r.l. ETS MARCEL COLLIGNON", gevestigd rue du Tronqu Bij beslissing van 20 november 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse (...) type document prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020205074 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige case officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG19327 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2020. Er zijn 20 laureaten. De lijst is 2 j(...) type document prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020205071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs (m/v/x) (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : AFG20245 Solliciteren kan tot 24/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/12/2020 numac 2020205095 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data Specialisten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG20281 Solliciteren kan tot 21/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^