Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/06/2004 pub. 09/11/2020 numac 2020043096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, gedaan te Londen op 7 november 1996. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - afgekort B.O.I.C » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043536 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgian Paralympic Committee - afgekort B.P.C. » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043544 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020 wordt meneer Alexis DOUFFET, geboren op 7 november 1978 te Etterbeek, adviseur-directeur EPI aangewezen in de hogere klasse A5 me Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020203798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de tewerkstellingsvoorwaarden van de werknemers op zondagen en feestdagen ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2010

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020015946 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering nv OLEON - A 330-081 Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2020, wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan de nv OLEON, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020031591 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Jozef MEYNEN. Bij hetzelfde besluit wordt de b type ministerieel besluit prom. 29/10/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043488 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanduiding van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Verlenging B329-4116 Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2020 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte B323-2282 van 6 maart 1992 voor het vervoer van gasvormige zuurstof door middel van leidingen v type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Waterstofvervoersleidingen Verlenging A.329-4113 Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2020 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A.323-2172 van 14 augustus 1990 voor het vervoer van gasvormige waterstof door middel van lei type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043541 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4081 Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2020 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2265 van 2 maart 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv F type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043543 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Verlenging B329-4114 Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2020 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte B323-2178 van 1 juli 1991 voor het vervoer van zuurstof door middel van leidingen verleend aan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020010456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

bericht

type bericht prom. 29/10/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020015952 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2021 type bericht prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020015954 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0032: Etablissementen Fr. Colruyt NV / Fraluc NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 30 oktober 2020, ontving Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de detailhandel van kleding(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020015842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medi Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasiev(...) type lijst prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020204617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren controle van het wegvervoer (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20241 Solliciteren kan tot 23/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020015926 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3207 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoemingen plaats op 26 s In de graad van kolonel stafbrevethouder, de luitenant-kolonels stafbrevethouders E. Claessens, F. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020015928 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3208 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volg In de graad van kolonel stafbrevethouder, de luitenant-kolonels stafbrevethouders M. Segers, F. De (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020015951 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt Mevr. Joke GORIS tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd, met ingang van 2 juni 2020. Op 29 oktober 2020 heeft Mevr. Joke GORIS de vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020015953 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt Mevr. Katrien DIDDEN tot auditeur bij de Raad van State benoemd, met ingang van 20 september 2020. Op 29 oktober 2020 heeft Mevr. Katrien DIDDEN de vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043444 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3210 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats In de graad van kolonel stafbrevethouder, de luitenant-kolonels stafbrevethouders P. Borrey, K. D'H(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043451 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3211 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van de luchtwapensystemen" de volgende b In de graad van kolonel vlieger stafbrevethouder, de luitenant-kolonels vlieger stafbrevethouders S(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043457 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3215 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoeming plaats op 26 In de graad van geneesheer-kolonel, geneesheer-luitenant-kolonel J. Mertens. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043453 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3212 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, de luitenant-kolonels van het vliegwez(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043456 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3214 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoemi In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, luitenant-kolonel van het vliegwezen s(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020043455 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3213 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgen In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, luitenant-kolonel van het vliegwezen s(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/11/2020 numac 2020015980 bron rekenhof **** van **** redacteurs - niveau **** **** Rekenhof organiseert in samenwerking met ****, het **** van de federale overheid, een vergelijkend **** voor **** redacteurs, niveau ****, ****/****/**** (****. 2020/****(...) Het Rekenhof kan 2 redacteurs aanwerven op 1 mei 2021. De laureaten die niet worden aangeworven,(...)
^