Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2019 pub. 19/10/2020 numac 2020015694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020015323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020031549 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2020 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "****" te veranderen. Bij Bij koninklijk besluit van 29 september 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020043311 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3184 van 30 september 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV BELGONUCLEAIRE als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020203502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de barema's en de formule van indexering in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020203517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020203521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 september 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2020, wordt, op zijn verzoek, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer DEDIER, Olivier, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020015531 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Burgemeester GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij ministerieel besluit van 3 september 2020 wordt de heer Christian LAMOULINE benoemd tot burgemeester van de gemeente Sint-Agatha-Berchem. type ministerieel besluit prom. 08/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043291 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van ambulancepersoneel voor het vervoer van niet-spoedeisende patiënten type ministerieel besluit prom. 08/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043293 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de radiotherapie-oncologie type ministerieel besluit prom. 08/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043292 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission d'agrément des médecins spécialistes en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés" type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020204157 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de drempels en tot machtiging van de instellingen bedoeld in artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22° bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen

decreet

type decreet prom. 24/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043298 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van bijzondere machten nr. 39 van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2020 dat ernaar streeft filmopnames te hervatten met beperking van de risico's voortvloeiend uit de COVID-19-crisis. - Addendum type decreet prom. 01/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020204140 bron waalse overheidsdienst Decreet tot beëindiging van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net en tot toekenning van premies ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen type decreet prom. 01/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020204147 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de overheveling van het Vlaams Energiebedrijf van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie naar het beleidsdomein Omgeving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regeringscommissaris bij de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031511 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een investeringssubsidie voor grote culturele infrastructuur aan Konekt vzw voor het bouwen van De Inclusiehub te Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043321 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een subsidie aan de autobus- en autocarsector die een omzetdaling hebben ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020204161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de kamer van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** ****-**** (niveau ****3) voor de **** ****. - ****: ****19404 Deze selectie werd afgesloten op 12/10/2020. De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde autoriteit van ****(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** ****2 (niveau ****2) voor de **** ****. - ****: ****19411 Deze selectie werd afgesloten op 09/10/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde autoriteit van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020043347 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Tweede oproep tot kandidaten leden voor een mandaat van lid van raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context De raad van bestuur is een orgaan van het Instituut voor gerechtelijke opleiding o De raad van bestuur is belast met : 1° de goedkeuring van het door de directie voorgestelde jaa(...)

document

type document prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020015532 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere. - Goedkeuring Bij besluit van 24/08/2020 wordt goedgekeurd de beslissing van 16/07/2020 waarbij de raad van de Gemeente Evere de begrotingswijziging 01 en 02 goedkeurt. type document prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204208 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Tekenaars 3D Mechanisch Ontwerper (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG20088 Deze selectie werd afgesloten op 08/10/2020. Er zijn 1 laureaten. type document prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204211 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior IT Architects (niveau A3) voor de FOD Financïen. - Selectienummer: AFG19374 Er is geen laureaat. (...) type document prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés HR medewerkers (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20131 Deze selectie werd afgesloten op 16/09/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204229 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Service Managers (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20097 Deze selectie werd afgesloten op 28/08/2020. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 19/10/2020 numac 2020204238 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijk voor ballistische maatregelen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20075 Deze selectie werd afgesloten op 14/10/2020. Er is 1 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^