Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/02/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020043061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid. - Duitse vertaling type wet prom. 15/01/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020043065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 15/01/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020043062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020015572 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 3167 van 8 september 2020 : Worden op 1 september 2020 ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficieren van de Koning : **** **** ****. Majoor van het type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020015591 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 58 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/06/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020015593 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020015602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, wordt de heer Jozef DE PROFT, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag De heer Jozef DE PROFT mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adv(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020015633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 september, wordt mevrouw An COMMEINE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020015636 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Aide et reclassement » met zetel te 4 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015652 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/03/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015663 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende exportverbod van griepvaccins, in het kader van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 01/10/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag type koninklijk besluit prom. 01/10/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015683 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 01/10/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015691 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Benoeming type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020031353 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 3172 van 17 september 2020: Wordt kapitein ****. De ****-**** ontslagen uit het ambt van militaire **** bij de **** **** **** type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020031390 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende het centraal traceerbaarheidsregister en tot uitvoering van artikel 51 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020042906 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky Star", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043003 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "Orbit" om bepaalde kosten te dekken van haar project ter versterking en uitbreiding van het vormingsaanbod over omgaan met racisme type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043004 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "RAS EL HANOUT" om bepaalde kosten van haar project, het interactief toneelstuk "the D-Word", te dekken type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043005 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043006 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "STUDIO GLOBO", om bepaalde kosten te dekken van de versterking van het lesmateriaal rond dekolonisatie type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043007 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "VORMINGPLUS LIMBURG" om bepaalde kosten te dekken van de reizende tentoonstelling "Racisme is een gif" type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020043066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043142 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 september 2020, wordt de heer Tom DE VREESE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 15 september 2020, wordt de heer Luc DONNAY, staatsraad, gemachtigd om aan de "Université de Liège", tijdens het academiejaar 2020-2021, de cursus "Contentieux adminis type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043207 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit 15 december 2019, is de heer Verhelst S., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben b Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit 9 januari 2020, dat in werking (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043251 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, zijn naam in die van « ****(...) Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020203261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, wordt aan de heer VAN GENECHTEN Ivo met ingang van 1 juni 2020 eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeids Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015650 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 129 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 14/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020031342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van identificatiekaart van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht-vaststellers type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020031356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze zeven vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020031387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de psychologen type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043140 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 15 september 2020, wordt opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de politierechtbank Henegouwen te vervullen aan: - mevr. Infusino M., medewerker bij de griffie van de politiere Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - mevr. Parise M., assistent b(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij ministerieel besluit van 14 september 2020, wordt de heer **** ****, staatsraad, gemachtigd om eind 2020 zitting te hebben in een examencommissie voor de werving van een financieel directeur voor de **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020203971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204011 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 29 juli 2020 wordt de beraadslaging van 18 juni 2020 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor de boekjaren 2020 tot 2025, een heffing instelt met betrekking tot het gebre

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043106 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 20202021-0079 van 3 september 2020 werd de gewone zitting 2019-2020 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 22 september 2020.

decreet

type decreet prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043223 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van bijzondere machten nr. 39 van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2020 dat ernaar streeft filmopnames te hervatten door de risico's in verband met de COVID-19-crisis te garanderen

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015653 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043208 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 23 april 2020, werd de heer Maes L., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 5 november 2020, het amb Bij beschikking van 7 juli 2020 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, is (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 28, 30 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043134 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de graden die toegang verlenen tot de specialisatiebachelors type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitster van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende rangschikking van de cursussen in de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van raden van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1175:2020 Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements vervangt NB(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020204010 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Directeur van de Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten betreffende de rendementsverliezen veroorzaakt door elektriciteitsopslag

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020203994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0425.551.470 QUICK-CAR WASH intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vana(...) type lijst prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204018 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analysten (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20279 Solliciteren kan tot 16/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204027 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Analisten (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19439 Solliciteren kan tot 19/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204035 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Deskundige ontvangsten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20218 Solliciteren kan tot 16/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204033 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service Managers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20273 Solliciteren kan tot 16/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204042 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten Medisch Directeur (niveau A4) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20276 Solliciteren kan tot 16/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043154 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2020, pagina 65011, dienen de woorden "Bij koninklijk besluit van 28 mei 2019, is hernieuwd, de benoeming tot rechter in ondernemingszaken, in de N

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Rijksdienst voor sociale zekerheid HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. De Directieraad wordt voorgezeten door de Administrateur-generaal of, bij zijn afwezigheid door de Adjunct-ad Art. 2. De directieraad wordt op vraag van de voorzitter door het secretariaat samengeroepen. Telke(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043201 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****1) voor de **** **** Zaken. - **** : ****20042 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2020. Er zijn 5 ****(...) De lijst is 1 jaar geldig. type mededeling prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204039 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor werkloosheiduitkeringen Attaché communicatie (m/v/x). - Selectienummer: BNG20104 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 12/10/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020015566 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2020, wordt mevrouw Barbara A.E. CASAGRANDE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij beslis Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020015595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020, wordt de heer Ward MINNAERT, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 september 2020 wordt de heer Karel CAPPELLE met ingang van 1 augustus 2020 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2020 wordt Mevrouw Stefanie ESSELINCKX met ingang van 1 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2020 wordt mevr. Caroline HEYLEN met ingang van 1 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2020 wordt de heer Chris VAN BAETEN met ingang van 1 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2019.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043215 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep te Bergen: 1. Toe Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043231 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de meth Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde bestuurlijke Commis(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043245 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig permanent lid en Franstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de notarissens bij het bureau van de Federale bemiddelingscommissie De federale bemiddelingscommissie, ingesteld bij Het bureau bestaat uit acht vaste leden en acht plaatsvervangende leden die doen blijken van releva(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Ivo VAN GENECHTEN De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020015638 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT deskundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20102 Deze selectie werd afgesloten op 24/08/2020. Er zijn 12 laureaten. De lijst is 1 ja(...) type document prom. 22/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043193 bron brussels hoofdstedelijk gewest Selectie van adjunct-directeur generaal voor de MIVB type document prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043200 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : ANG20277 Solliciteren kan tot 19/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020043227 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren veiligheidspersoneel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG20010 Deze selectie werd afgesloten op 24/09/2020. Er zijn 6 laureaten. type document prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204024 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs machines (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20160 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2020. Er zijn geen laureaten(...) type document prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204030 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeembeheerders (niveau A1) voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Selectienummer: ANG20243 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2020. Er z(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 02/10/2020 numac 2020204065 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Arsten (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG20250 Solliciteren kan tot 26/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^