Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020015518 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3160 van 28 augustus 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020015550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 juni 2020, wordt mevrouw Patricia DUBOIS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag Mevrouw Patricia DUBOIS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van at(...) type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020031347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020042671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020042844 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen. Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020043123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag - afwijkende stelsels 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een éénmalige premie voor het jaar 2019 voor de kinderbegeleiders van de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020015554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van het pyrotechnisch artikel "Cobra P1" van de producent "Di Blasio Elio Fireworks" type ministerieel besluit prom. 17/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020043122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden en van plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203873 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afwijking van het verbod op de inzet van honden bij de drijfjacht en met drijfhonden in het gebied geïnfecteerd met Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203905 bron waalse overheidsdienst Economie Bij ministerieel besluit van 29 mei 2020 wordt de "ASBL AMCV ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue du Moulin 65 te 6060 Gilly, vanaf 29 mei 2020 voor een hernieuwbare(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203150 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2020 van 9 juli 2020 Rolnummer : 6918 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 200ter, § 2, in fine, van de Brusselse Huisvestingscode, ingevoegd bij artikel 11 van de ordonn Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203878 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 29 juli 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 augustus 2020, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de volgende pr « Schendt artikel 4.3.1, § 1, 1°, c, VCRO, zoals gewijzigd bij artikel 58, 1° van het decreet (...)

decreet

type decreet prom. 22/06/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203778 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 12 december 2019 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020042414 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020043079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 22 november 2002 tot vaststelling van de regels voor de aanpassing van lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020043090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020043091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2019 tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan het thema van de gemeenschappelijke kern type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020043092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juli 2015 tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de « Office francophone de la formation en alternance »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203906 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij besluit van de Waalse Regering van 17 september 2020 wordt de v.z.w " Fédération des régies des quartiers de Wallonie ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de la Briqueterie 3/3 7100 Saint-Vaast, erkend type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203907 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 17 september 2020 wordt de coöperatieve vennootschap "Les Saveurs d'Ardenne", overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de pro

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020043108 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 William VANDERMERCKEN heeft op 24 augustus 2020 de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van d(...) type bericht prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020043124 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0029 Standbyco 20 B.V./Moore Belgium B.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 21 september 2020, ontving de aud Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van adviezen op het gebied van (...) type bericht prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de opheffing van een paritair comité en een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken 1. het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel (nr. 117), opgericht bij het koninkli(...) type bericht prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koni artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling(...) type bericht prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koni artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling(...)

document

type document prom. 09/07/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203696 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Gezinsbijslagen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020015551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 juli 2020, wordt mevrouw Gaëlle GERARD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020015555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020, wordt mevrouw Estelle CARTIAUX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203950 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeevissers. - Ontslag en benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 17 september 2020 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op h Bij hetzelfde besluit worden de heren THYSEBAERDT Peter en DEPAEPE Steve, tot lid van hetzelfde com(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020043104 bron gegevensbeschermingsautoriteit Vacante Nederlandstalige betrekking directieassistent communicatie in het kader van een vervangingscontract t.e.m. 31 januari 2021 In de loop van de maand oktober 2020 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit overgaan tot de aanwerv(...) De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van d(...)

document

type document prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203875 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistent Beheerder van technisch materieel (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20187 Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2020. Er zijn 2 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 24/09/2020 numac 2020203916 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers ICT customer services (niveau C) voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Selectienummer: AFG20061 Deze selectie werd afgesloten op 17/09/2020. Er zijn 14 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...)
^