Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020041372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 11 mei 2020 wordt het mandaat van de heer Tony HALSBERGHE als korpschef van de lokale politie van de politiezone GRENSLEIE voor een termi(...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020201693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020201703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage type koninklijk besluit prom. 08/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020041457 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2019 houdende maatregelen voor de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen met betrekking tot de voorwaarden waaraan dit materiaal moet voldoen, de etikettering ervan en de door de leveranciers bijgehouden rassenlijsten type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020202433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Tijdelijke aanstelling in een mandaat Bij ministerieel besluit van 26 mei 2020, wordt de heer Damien DELATOUR, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 mei 2020 tijdelijk aangesteld in het mandaat van directeur N-1 bij het Fed Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Boek VI, tit Bij ministerieel besluit van 26 mei 2020 wordt de erkenning voor het afbreken en verwijderen van as(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020202303 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 maart 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2020, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciël « Schenden de artikelen 17, 67 tot 72 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (...)

decreet

type decreet prom. 27/04/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020030906 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020030904 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020021011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 12 houdende afwijking voor het jaar 2020 van het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van een kadaster van subsidies in de Franse Gemeenschap, in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020021012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende bijzondere machten nr. 13 van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020041454 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/021 om de betaaltermijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020041479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020202354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag ten gunste van een kind met een handicap ter uitvoering van artikel 16 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020041422 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw VLAAMS ARTSENSYNDICAAT, AFDELING OOST- EN WEST- VL Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 230.553/VII-40.803. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020041423 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN KINDERARTSEN, de vzw B Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 230.554/ VII-40.804. Namens de Hoofdgriffier(...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020041424 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State UNIBET LIMITED die woonplaats kiest bij Mr. Joo(...) Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.511/ VII-40.794. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020202302 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 maart 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 maart 2020, heeft de Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik, de volgende pr - « Schendt artikel 108, 1° en 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskund(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020030188 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgse prudentiële Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020041360 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis Gelet op het Protocolakkoord van 5 november 2018 tussen de Federal(...) Gelet op de respectievelijke bevoegdheden waarover de Federale Staat en de in de artikelen 128, 130(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020202027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2020, is de heer ARDIES Luc benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020202028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Luc ARDIES De betrokke De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020020961 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest, handvaardigheidstest en sportproeven) voor kandidaat-brandweer(...) Op vrijdag 4 september 2020 in VESTA - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst - testen in het (...) type document prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020020962 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandida(...) Op 04 september 2020, in VESTA - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst - testen in het Nederl(...) type document prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020041397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 3 juli 2020, in PIVO - Vlaams-Brabant (Poverstraat 75, 1731 Asse - testen in het Nederlands). type document prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020041396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor d(...) - Op 03 juli 2020, in de provincie Vlaams-Brabant, PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, Pove(...) type document prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020202063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 april 2020, dat in werking treedt de dag waarop het worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen : type document prom. -- pub. 28/05/2020 numac 2020202401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tweetalige economisch controleurs (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19376 Deze selectie werd afgesloten op 27/02/2020.
^