Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020201242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de oprichting van een commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020055610 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Ghyselen, Willy Etienne Mijnheer Ghyselen, Willy Etienne, gebor Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020055609 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap Warge, Angèle Louise Mevr. Warge, Angèle Louise, geboren te Vorst o Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020020289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020020290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020020300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. ASTAKOFF Anne, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 maart 20 Mevr. ASTAKOFF Anne, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 maart 2020, haar aanspraken op een ru(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020020409 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 19 februari 2020 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar (...) Bij koninklijk besluit van 19 februari 2020 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020020437 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "dos **** **** koninklijk besluit van 22 februari 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, geboren (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020020479 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, wordt de heer Guy SEMPOT, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020040558 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Katholieke Universiteit Leuven » type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040570 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het o Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020 wordt Mevrouw Sophie DU BLED, adviseur generaal klasse A4, met ingang van 1 oktober 2020, eervol ontslag verleend uit haar functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020020461 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de organisatie van bijkomende halve dagen verplichte opleiding wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020040416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "I. Pneumologie en ademhalingsstelsel" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201053 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.8.654 tot aanwijzing van de wateroppervlakte gevormd door het meer van Neufchâteau als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201055 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.9.407 tot aanwijzing van de wateroppervlakte tussen de twee stuwdammen gelegen stroomopwaarts en stroomafwaarts van de brug van Han-sur-Lesse, plaatsnaam "Le Pirot", als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201057 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.6.935 tot aanwijzing van de wateroppervlakte gevormd door het meer van Warfaaz te Spa als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201056 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.6.936 tot aanwijzing van de wateroppervlakte, gelegen ter hoogte van de stuwdam van Robertville aan de Warche, als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201054 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.8.653 tot aanwijzing van de wateroppervlakte gelegen aan de Semois in Lacuisine, gemeente Florenville, als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201058 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.8.652 tot aanwijzing van de wateroppervlakte gelegen aan de Semois in de "Moulin Cambier" op het grondgebied van de stad Chiny als watervlak type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c. 12.9.409 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor de recreatievaartuigen aan de Viroin type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201062 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c. 12.9.408 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor de recreatievaartuigen aan de "Bovenloop van de Lesse" en de Houille type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201060 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c. 12.6.939 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor de recreatievaartuigen aan de Amblève type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c. 12.6.937 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor de recreatievaartuigen aan de Our en de Salm type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020201066 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c. 12.8.656 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor de recreatievaartuigen aan de Middenloop van de Semois type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.8.655 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor recreatievaartuigen aan de Sûre, de Aisne, de Westelijke en Oostelijke Ourthe, de Bovenloop van de Semois en de Vierre type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020201067 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c. 12.9.410 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor de recreatievaartuigen aan de "Benedenloop van de Lesse" type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde aanstelling in een mandaat ad interim Bij ministerieel besluit van 03 maart 2020 wordt met ingang van 1 april 2020 een einde gesteld aan de ad interim aanstelling van Mevrouw Véronique CRUTZEN in het mandaat van directeur-gene Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201090 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 102/2019 van 27 juni 2019 Rolnummer 6884 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 24 van het Sociaal Strafwetboek, gesteld door een onderzoeksrechter van de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...)

decreet

type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020030189 bron brussels hoofdtstedelijk gewest, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling - Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten De minister bevoegd voor de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten schrijft een oproep tot kandidaatstelling uit voor de functie van lid of plaatsvervangend lid Overeenkomstig artikel 26 van voornoemd gezamenlijk decreet en ordonnantie moeten de kandidaten de (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020020446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020020460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Raadplegingscomité van de representatieve verenigingen van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 februari 2020 wordt mijnheer Marc VAN DEN BOSSCHE aangesteld om vanaf 1 februari 2020 het mandaat van adjunct-directeur-generaal bij het CIBG uit (...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 februari 2020 wordt mijnheer Nicolas L(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 13/01/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020040417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040552 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2019. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040575 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van Franstalige Technische medewerkers - Eupen, Hoei en Verviers (niveau D) voor Rechterlijke Orde (AFG19308). Deze procedure werd afgesloten op 07/02/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst van geslaagden (...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040577 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van Franstalige Technische medewerkers Charleroi (niveau D) voor Rechterlijke Orde (AFG19310). Deze procedure werd afgesloten op 07/02/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst van geslaagden blijft 1 jaar ge(...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040578 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van Franstalige Technische medewerkers Nijvel (niveau D) voor Rechterlijke Orde (AFG19311). Deze procedure werd afgesloten op 07/02/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst van geslaagden blijft 1 jaar geldi(...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van Franstalige Technische medewerkers Marche-en-Famenne en Aarlen (niveau D) voor Rechterlijke Orde (AFG19309). Deze procedure werd afgesloten op 07/02/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst van geslaagde(...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201178 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business designers (niveau A2), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG20052 Solliciteren kan tot 30/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0403.203.462 BELGO-EGYPTIENNE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vana(...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201321 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjunct Directeurs Financiën (niveau A3) voor Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkering (HVW). - Selectienummer: ANG19325 Solliciteren kan tot 23 maart 2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020020473 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, wordt Mevr. Léa LAYACHI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 januari Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020020477 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, wordt Mevr. Emylie CHARON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020020478 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, wordt de heer Nicolas BRAECKMAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040562 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het parket van het hof van beroep Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het parket van het hof van beroep Luik: 1; Secre(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040564 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerp Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel:(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040566 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bi Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040565 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via bevordering, kan men zich type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040563 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel, Hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel, kanton Zaventem(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040567 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van de **** **** Assistent administratieve ondersteuning bij de griffie van de **** ****, afdelingen ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van attaché data analist worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd. Attaché bij de **** ****(...) Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040573 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020040579 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen van technisch medewerkers (niveau ****) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd:(...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een ****(...)

document

type document prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201306 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige data analisten (niveau A1) voor de Steundienst bij het College van Hoven en Rechtbanken en voor de Gemeenschappelijke Steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Ope(...) Solliciteren kan tot 31/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type document prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige microvoorbereiders in paleontologie (niveau C) voor Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer: AFG20060 Solliciteren kan tot 23/03/2020 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201337 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectiedeskundigen (niveau B) voor Urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed). - Selectienummer: ANB20001 Solliciteren kan tot 23/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201341 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken ballistische meetketen Brasschaat (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20099 Solliciteren kan tot 30/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201354 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Service level managers (m/v/x). - Selectienummer: BNG20007 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om (...) Solliciteren kan tot en met 23/03/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten (...) type document prom. -- pub. 09/03/2020 numac 2020201357 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG20090 Solliciteren kan tot 23/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^