Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020040419 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 december 2019 is bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer LAUWERS Olivier, attaché A2 Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 201 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020040450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 februari 2020, zijn benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen: - de heer Arnould G., griffier bij de arbeidsrechtbank Henegouwen; - Dit besluit treedt i - Mevr. Christophe G., griffier bij de politierechtbank Henegouwen; - Dit besluit treedt in werk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020040521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020, wordt de heer Vincent TRIEST, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A4 met de titel van Adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn De heer Vincent TRIEST mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adv(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020200757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2020, wordt aan de heer VAN HULLE Marc op het einde van de maand april 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020201100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2018 betreffende het bedrag en de inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 31/01/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020201113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, wordt met ingang van 24 augustus 2019, aan de heer VANHOUTTE Roland, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het A Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020020407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 19/02/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020020458 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,40% - 22 juni 2040" type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020040415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "I. Pneumologie en ademhalingsstelsel" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 04/02/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020040476 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juli 2016 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, wat betreft de kleur van het etiket voor gecertificeerde categorieën van teeltmateriaal en fruitgewassen en de inhoud van het document van de leverancier

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201119 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2019 van 26 september 2019 Rolnummer 7034 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettel samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey(...) type arrest prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201118 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2019 van 26 september 2019 Rolnummers 6935 en 6939 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 4, § 1, derde lid, en 24 van de wet van 15 juni 1935 « op het gebruik der talen in gerechtszaken » Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 18 februari 2020 werd de heer FIERS Jacques, ere-raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020040462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de dienst die belast is met de operationalisering van de sociale kaart

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020040534 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 13 februari 2020 wordt een subsidie van 30 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Gillis in het kader van de werk- en informatiegroep Overheidsopdracht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2019 pub. 05/03/2020 numac 2020040538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020201071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de programmering en de territoriale verdeling van de opvangtehuizen en gemeenschapshuizen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020040544 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw Comité de quartier "LE PAVE" heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd v(...) type bericht prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020040548 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DERBY heeft de nietigverklaring gevorderd van het op Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.051/ XI-22.859. Namens de Hoofdgriffier, C(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0429.635.863 CHARLIE B Op 24/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0429.635.863 afgesl(...) type lijst prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201275 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs strategie en ondersteuning (niveau A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG19085 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/2020. De lijst van geslaagde(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020020453 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2020    Indexcijfer Februari 2020 Vo(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020040511 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit (...) Dit besluit werd gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, dat in werking treedt de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad : - wordt aan de - wordt, op voordracht van een representatieve werknemersorganisatie, benoemd als lid van hetzelfde(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020040493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van **** **** en **** (****) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseer(...) **** **** en ****: 1. Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanne(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020200906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Marc VAN HULLE

document

type document prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201251 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers ICT customer services (niveau C) voor Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Selectienummer: AFG20061 Solliciteren kan tot 19/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/03/2020 numac 2020201252 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers/copywriters (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20094 Solliciteren kan tot 22/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^