Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020020321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 21 januari 2020 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekerin Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten met bortezomib als(...) type wet prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040440 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de tweede aanpassing van de financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020010236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020020149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020020387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 13 februari 2020 wordt de heer Walter COENRAETS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone BALEN/DESSEL/MOL voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020020395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020 wordt met ingang van 1 oktober 2019 een einde gesteld aan de tewerkstelling van de heer Frederic VAN PETGHEM, geboren op 18 september 1983, bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020040340 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numé(...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020040439 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, wordt Mevr. Anne SCHMIDT, bevorderd door verhoging naar(...) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de scheidingspremie, de ploegenpremie en de premie voor nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2013 betreffende de bepaling van de term "risicogroepen" type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de arbeiders en arbeidsters van de sector verhuis, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een zwaar beroep die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor 2020-2021 type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 20 jaar nachtarbeid of een zwaar beroep (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 2019-2020 voor arbeiders die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid (1) type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020201109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020020379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Réconfort+ CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020020380 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Tradura CV als sociale onderneming

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2019205050 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummer 6899 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 67 van de wet van 18 september 2017 « tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot b Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2019205895 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 198/2019 van 5 december 2019 Rolnummers 7040, 7095, 7109 en 7114 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 27 april 2018 « tot regeling van de toelagen in het kader va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020200366 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 92/2019 van 6 juni 2019 Rolnummer 6791 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 243, 244 en 245 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, af Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020020237 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstelling Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2019 wordt mijnheer Renaud TONDEUR aangesteld om vanaf 1 januari 2020 het mandaat van directeur diensthoofd "Groene ruimten" bij L(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020020393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10216-2:2013+A1:2020 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery cond(...)

erratum

type erratum prom. 16/01/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020020391 bron brussels hoofdstedelijk parlement Ministeriële omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020020360 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2020 wordt de heer BELLEMANS Cédric met ingang van 1 februari 2020 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklar Deze termijn wordt met dertig dagen ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Eu(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020020394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020 wordt mevrouw Silke LAENEN, geboren op 21 september 1989 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020040442 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, wordt Mevr. Emilie BOIGELOT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020201086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2020 wordt de heer Wout NECKERMANN met ingang van 1 februari 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020201085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2020 wordt de heer Désiré GAHIDE met ingang van 1 februari 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2019.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020020363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** te begeven zal zijn. **** voor de betrekking De benoeming gebeurt door de Koning uit een ****(...)

document

type document prom. -- pub. 26/02/2020 numac 2020201073 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duitstalige selectie voor bevordering naar niveau I voor de Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap: Adjuncten oriëntatie informatica - BDD20001 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren (...) Solliciteren kan tot 12 maart 2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...)
^