Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020020153 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020 is machtiging verleend aan de heer ****-****, Peter, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te **** (**** ****), om zijn ****(...) Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****'****, **** **** (...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020020195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2017 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020030073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Hernieuwingen van mandaten Bij koninklijk besluit van 31 januari 2020 wordt het mandaat van Mevr. Séverine WATERBLEY als houder van de managementfunctie N-1 directeur-generaal van de Algemene Directie "Economisch Bij koninklijk besluit van 31 januari 2020 wordt het mandaat van de heer Nicolas WAEYAERT als h(...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020030101 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2020 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020040227 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 januari 2020 is machtiging verleend aan mevrouw Van ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "De Vree" te **** **** koninklijk besluit van 12 januari 2020 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020040228 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****"(...) Bij koninklijk besluit van 7 januari 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020040229 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "**** ****" te ver Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020 is machtiging verleend aan de heer **** ****-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020040230 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****,(...) de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw ****, ****(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020030061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 mei 2018 tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020030127 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest

type arrest prom. 07/02/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020030100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden/waterlopeninspecteurs bij Leefmilieu Brussel type arrest prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200374 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2019 van 18 juli 2019 Rolnummers 7154 en 7155 In zake : de vorderingen tot gedeeltelijke schorsing van het decreet van het Waalse Gewest van 4 oktober 2018 betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek, ingesteld d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020200547 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0455.130.829 CHARISMAZ DIAMOND TRADING COMPANY intrekking van de ambtshalve doorhali(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0456.267.709 ETABLISSEMENTS BOULANGER BENOIT Ond. Nr. 0635.869.939 KOUTER IMMO type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0841.889.328 TETRA LAW Op 30/01/2020 werd het ondernemingsnummer 0841.889.328 afgesl(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200732 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** opleiders (niveau ****2) voor de **** ****. - ****: ****19177 Deze selectie werd afgesloten op 02/12/2019. De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde **** van (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200734 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** ****-**** **** **** **** (niveau ****3) voor de **** ****. - ****: ****18232 Deze selectie werd afgesloten op 8/11/2019. De lijst van geslaagden, zonde(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde **** van (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200737 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****3) voor de **** ****. - ****: ****18094 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2019. 4De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde **** van (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200736 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Interne Controle (niveau ****3) voor de **** ****. - ****: ****18237 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde **** van (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200766 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke orde: Griffiers voor de ondernemingsrechtbank Gent (m/v/x). - BNG19156 Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020020229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpe type vergunning prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020020232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Brus type vergunning prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020020233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

protocol

type protocol prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020020078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Samenwerkingsovereenkomst tussen de Belgische Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en het Nationaal Geografisch Instituut voor de ontwikkeling en het beheer van het nationaal toegangspunt voor (...) De partijen De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Mobiliteit, waarvan de fed(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200749 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20703 Solliciteren kan tot en met 26/02/2020 via www.selor.be. De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020200831 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés beheer contracten (niveau A1) voor instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Selectienummer: ANG19408. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsbla(...) Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020020190 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2020, wordt mevrouw An VERSCUREN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020030146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een v(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2020 numac 2020030065 bron hoge raad voor de justitie Indienstneming van auditors Om zijn auditopdracht te helpen realiseren neemt de Hoge Raad vier auditors in dienst: een auditor voor het Nederlands kader en drie auditors voor het Frans kader. CONTEXT VAN DE FUNCTIE De Hoge Raad voo(...) De HRJ is onder meer belast met: * het voordragen van kandidaten in het kader van de benoeming e(...)
^