Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 december 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2012 pub. 03/12/2019 numac 2019015453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/11/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019015458 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019015589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2019 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019030905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van diverse andere koninklijke besluiten betreffende de spelen van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019042404 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 november 2019, wordt aan de heer MARZOLLA Vincenzo op het einde van de maand januari 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 november 2019, wordt aan de heer GAROFALO Giacomo, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 03/12/2019 numac 2019015454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het algemeen onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie. - Duitse vertaling van uittreksels type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019042482 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 12 november 2019 werd de heer DELBASCOURT Philippe, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangew Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 23 augustus 2020 tot en met 22 augustus 2021.(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019042616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019042626 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 1 000 000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2019

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019205602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 3bis van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205649 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Business analisten (m/v/x). - BFG19056 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28/11/2019.(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019015599 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij bovengenoemde raadgevende afdeling, voor een termijn vers(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019042460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 november 2 1° de heer van der EECKEN Jean, in de hoedanigheid van voorzitter; 2° als vertegenwoordigers v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019042647 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEWAEL Bart, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van de plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 18 november 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 15 september 2019 : - worden hernieuwd de Mevrouw Celien VANMOERKERKE De heer Jean-François TAMELLINI Mevrouw Myriam DELMEE De heer (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van de effectieve leden Bij koninklijk besluit van 18 november 2019, dat in werking treedt op 16 juni 2019 : - wordt aan mevrouw Hilde DUROI eervol ontsl - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, benoemd ten titel va(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019042641 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 september 2019, bladzijde 87704, akte nr. 2019/204242, regel 2, lezen : « Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs personeelsadm type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Vincenzo MARZOLLA De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Giac Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot(...)

document

type document prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205593 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B), voor FEDRIS. - Selectienummer : AFG19325 Solliciteren kan tot 17/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selecti(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205596 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers voor de ondernemingsrechtbank Gent (m/v/x) - BNG19156 De medewerkers worden door de personeelsdienst via het intran(...) Solliciteren kan tot 17/12/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205625 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19367 Solliciteren kan tot 19/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205632 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Agenten van de buitenlandse carrière (niveau A5) voor Wallonie Brussel International. - Selectienummer: AFE19006 Solliciteren kan tot 06/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205644 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor verschillende directies van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19293 Deze selectie werd afgesloten op 26/11/2019. Er is 1(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/12/2019 numac 2019205647 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Business analisten (m/v/x). - BNG19056 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28/(...)
^