Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019015325 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie door opslorping van een onderneming naar Belgisch recht door een verzekeringsonderneming naar Belgische recht Overeenkomstig artikel 102 al 1 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de ver Brussel, 12 november 2019. De Gouverneur, P. WUNSCH (...) type wet prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019042513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 22 oktober 2019 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 25, § 1, van de nomenclatuur van (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 28/11/2019 numac 2019042503 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042521 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019042534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overplaatsingen via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 7 november 2019 wordt de heer Daan DE MESMAEKER, federaal statutair ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën, overgeplaatst via de federale mobiliteit, in een betrekking van he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042535 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opdrachten aan en de financiering van de verenigingen in het kader van preventie - en bestrijdingsprogramma's voor dierenziekten die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoren type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042556 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2018 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest" type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042574 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2019 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019204880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 7 november 2019 wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de **** raadsheer in sociale zaken: De heer **** **** raadsheer in sociale zaken bij het **** te **** type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019204997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 november 2019 wordt aan mevrouw DE WAELE Marian, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtban

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015365 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van het model van vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor energie en tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 mei 2008 type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015389 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Nubo CVBA FS als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Union de Locataires d'Anderlecht-Cureghem als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van La Chom'Hier VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015393 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mission Locale de Bruxelles-Ville VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Amazone VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015395 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Manus Brussel VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015394 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Wijkhuis Chambery VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015396 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Cannelle VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019015446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A2-2 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springsto - in randnummer A2-2, cijfer 8, toevoegen : 37) RIODIN XE. De springstof voorgesteld door de (...) type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042520 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Dario HAMESSE in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Nathalie CLEMENT in de hoedanigheid van Attaché

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205495 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 245.927 van 25 oktober 2019, XVe Kamer, Afdeling Bestuursrechtspraak, wordt het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 vernietigd, waarbij de open De gevolgen van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 worden definitief gehand(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 24 september 2019 werd mevrouw DE BRUYN Lutgarde, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwe

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015320 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een werkingsdotatie van EUR 750.000 aan het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/10/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015350 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de benoeming van de voorzitter en van de leden van het beheerscomité van de gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019015371 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage Bij besluit van de **** **** Regering van 14 november 2019 wordt Mevr. **** **** voor één jaar vanaf 1 november 2019 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Attaché . Bij besluit van de Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 56 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019015465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toekenning van een afwijking aan N.V. ELIA Asset, Keizerlaan 20 te 1000 Brussel, op artikel 163 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. - Réf. E2 U/DEROG/2165 Bij ministerieel besluit van 22 november 2019 wordt het gebruik doo

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de opheffing van een paritair comité en de oprichting van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overwee 1. het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (nr. 318), opgericht bij het (...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Konin 1. artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019042576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige HR-analisten voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken (AFG19169). Deze procedure werd afgesloten op 29/10/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst van geslaagden(...) Rangschikking van de laureaten: 1. Cardinael Florence 2. Mullie Nicolas type lijst prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0406.726.542 ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS, CIMENTIERS, REJOINTOYEURS ET STAFFEURS DU P(...) type lijst prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205542 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister : Attachés RH (m/v/x). - Selectienummer : BFG19071 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019042467 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen een belastingvermindering kunnen (...) De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...) type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205585 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van van Franstalige commissaris aankoopcomité (niveau A) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW19004 Deze selectie werd afgesloten op 6/11/2019. type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205586 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige deskundige in landbouw en agrovoeding (niveau A) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19002 Deze selectie werd afgesloten op 8/11(...) Er zijn 22 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019042512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer Olivier BODY benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019042522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt mevrouw Hilde VANDEWYNCKEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019042523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer Vincent WUYTS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 november 2019 is de heer DEXTERS Johan benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN GORP Michel wiens ma

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019042575 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef: **** ****-**** voor de **** van het College van de hoven en rechtbanken: 1. Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van mevrouw Marian De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs juridische zaken P&O - Coördinator (niveau A3), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : MNG18082 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2019. Er is geen laur(...) type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205530 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Woordvoerders (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG19279 Deze selectie werd afgesloten op 18/11/2019. type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205543 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister : Attachés HR (m/v/x). - BNG19123 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2019. type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205545 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijke assistenten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19237 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2019. Er zijn 21 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205549 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financieel deskundigen. - Begroting en boekhouding (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG19245 Deze selectie werd afgesloten op 22/(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205546 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-revisoren (niveau A1) voor FOD Beleid & Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19388 Solliciteren kan tot 12/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/11/2019 numac 2019205566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiedeskundigen (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG19131 Solliciteren kan tot 23/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^