Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 november 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 40.000 euro aan het fonds « Jo Vanhecke » in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019015268 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is de heer Van Ingelgem A., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft recht op het emeritaat. Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avond type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019015271 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019, is mevr. Strivay Ch., erenotaris ter standplaats Seraing, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015278 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019030923 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 november 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging: - is de heer Cardon de Lichtbuer S., vrederechter van het kanton Sint-Genesius-Rode, benoemd tot rechter in de Nederlandst Overeenkomstig artikel 259quater § 4 van het Gerechtelijk Wetboek is hij benoemd als raadsheer(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019041967 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2018 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042263 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Money Tree" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree&q - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 436 op 10 november 2019 valt; - van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042265 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten "Monopoly 2 euro" en "Monopoly 5 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbar - van de verkoop van de biljetten "Monopoly 2 euro" die behoren tot spelnummer 0622 en va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten "Kruiswoordraadsel - Mots Croisés - Kreuzworträtsel 5 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften va - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 520 (Nederlandstalige versie), 521 (Fr(...) type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019042353 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015076 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van een standaardmodel van plaatsbeschrijving krachtens artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet type ministerieel besluit prom. 20/06/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de kwalificaties met een landbouworiëntatie krachtens artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet type ministerieel besluit prom. 20/06/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015078 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van een typemodel van bestek krachtens artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vastlegging van de modaliteiten voor het verpachten van de landeigendommen van openbare eigenaars type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019015270 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2019, dat uitwerking heeft sedert 4 oktober 2019, is er, op gezamenlijk verzoek van de heer Debouche F., en van de heer Delwart Q., een einde gesteld aan de associatie "François DEBOUCHE &am De heer Delwart Q., neemt de hoedanigheid terug in van kandidaat-notaris. Het beroep tot nietigv(...) type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019042185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de **** kaarten en **** ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019203590 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2019 van 18 juli 2019 Rolnummers 6733, 6750 en 6753 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 15 maart 2017 tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019204806 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 6904 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20 van het Wetboek der successierechten, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettelijk Hof, samenges wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019204803 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 6843 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, gesteld door de Arbeidsrec Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019204819 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2019 van 14 maart 2019 Rolnummer 6795 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2272, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. H samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. D(...) type arrest prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019204820 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2019 van 14 maart 2019 Rolnummer 6803 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 53quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door de Nederlandstalige Rechtbank van ee Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015072 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de ondersteuning van de hervorming van de pacht type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015073 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019 tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering van 20 juni 2019 tot vaststelling van de modaliteiten voor de vastlegging van de minimale en maximale rentabiliteitsoppervlakten type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de modaliteiten voor het verpachten van de landeigendommen van openbare eigenaars

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019042234 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042317 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2019 wordt mijnheer Cédric VERSCHOOTEN aangesteld om vanaf 1 november 2019 het mandaat van adjunct-directeur-generaal uit te oefenen.

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw NATUURPUNT LIMBURG en de vzw LIMBURGSE MILIEUKOEPEL Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019204990 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 oktober 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 oktober 2019, heeft Michel Jaco Die zaak is ingeschreven onder nummer 7261 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205033 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 oktober 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 oktober 2019, heeft de vzw « L'E Die zaak is ingeschreven onder nummer 7262 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205182 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 september 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 september 2019, heeft de Franstalige Strafuitvoeringsrechtbank te Br « Schendt artikel 187, § 6, 1°, in samenhang gelezen met artikel 187, § 9, van het Wetboe(...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205184 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 september 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 oktober 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Lui « Schendt artikel 346 van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre het de(...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205207 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés economisch advies macro-economie (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19251 Deze selectie werd afgesloten op 30/10/2019. Er zijn 3 laureaten. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042346 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige Coördinatoren Safety & Security (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde (AFG19201). Deze procedure werd afgesloten op 23/10/2019. Er is 1 laureaat. De lijst van geslaagd(...) type lijst prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205227 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior IT Architects (niveau A3) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19242 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bes(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019015272 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde De heer Allegaert M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, werd op 19 juni 2019 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent aangewezen voor een termijn van vijf jaar om te zetelen in de hoed

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042344 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2019    Indice octobre 2019 Moyen(...)

document

type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige administratief beheerder landbouw (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19003 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2019.(...) Er zijn 61 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042337 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019 wordt mevrouw Hazel ONKELINX met ingang van 1 september 2019 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019015213 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten in de rechterlijke orde zijn vacant: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Gent: 1 ? Luik: 1 ? Bergen: 1 (vanaf 1 september 2020) - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042335 bron gegevensbeschermingsautoriteit Vacante betrekking In de loop van de maand november-december 2019 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : ? 1 **** contractuele medewerker - ****(...) **** **** is een onafhankelijk ****, ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042345 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : **** **** **** en **** voor de rechtelijke orde, rechtsgebied **** : 1(...) Toelichting : Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich ka(...)

document

type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019015269 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 27 september 2019, heeft de heer Mestdagh K., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot sectievoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 27 september, heeft mevr. Delange M., raadsheer in het(...) type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019015287 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Voor de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat worden volgende leden aangewezen: - Notarissen: ? Effectief lid: de heer Clercx Y., notaris ter standplaats Genk; ? Effectief lid: de heer Verhamme S., notaris te ? Plaatsvervangend lid voor de heer Van Den Haute D, notaris ter standplaats Lennik: mevr. Gillardi(...) type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019041687 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten - Ploegchef (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer: BNG18161 Deze selectie werd afgesloten op 03/07/2019. Er zijn 70 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019042352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergelijkende selectie van **** **** werkers (niveau ****), voor Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - **** : ****19329 Solliciteren kan tot 2/12/2019 via ****.****.**** **** gedetailleerde ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205205 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige professionele kopers - kleding (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie nummer: AFG19296 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205206 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19340 Solliciteren kan tot 22/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205202 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierverantwoordelijken (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19348 Solliciteren kan tot 25/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders geschillen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19369 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/11/2019 numac 2019205276 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR medewerkers (niveau B) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB19032 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...)
^