Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2018 pub. 07/11/2019 numac 2019015091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Welzijn op het Werk type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Diamant type koninklijk besluit prom. 08/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om de deelname aan het "stroomplan" te stimuleren type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), 2., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015286 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019042241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 25/06/2017 pub. 07/11/2019 numac 2019042238 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019042290 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt met ingang van 4 september 2019 eervol ontslag uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone MONS/ QUEVY verleend aan de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt met ingang van 1 april 2019 eervol ontslag uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone BRABANT WALLON EST verleend aan de he type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt met ingang van 1 april 2019 eervol ontslag uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Famenne-Ardenne verleend aan de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2019 wordt het mandaat van de heer Jean-Yves SCHUL, als korpschef van de lokale politie van de politiezone GAUME, met ingang van 20 november 201

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019041944 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019205116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019205117 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 21 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 26/03/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019205118 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 11 en 04 van de organisatieafdelingen 13, 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019205119 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 02/04/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019205120 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205032 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 24 september 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 oktober 2019, en bij arrest van 7 oktober 2019, waarvan de expedit « Schendt artikel 376 § 1 en § 2 WIB 92 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zov(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205044 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummer 6953 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 94, 111, 133 en 151 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 « houdende wijziging van diverse bepal Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205046 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummers 7178, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187 en 7192 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 7 april 2019 « tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmid Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 14/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019204908 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019042310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2de afdeling en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042311 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van een algemeen bestuurder ad interim voor "Wallonie Bruxelles Enseignement" Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2019, wordt de heer M. Jean LEBLON aangewezen tot algemeen bestuurder ad i De heer Jean LEBLON wordt ontlast van zijn ambten als vastbenoemde Regeringscommissaris bij de over(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/07/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019042091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken. - Artikel VI.I.7, eerste lid, 8°, RPPol. - Lijst van recurrente gebeurtenissen die een afwijking noodzaken op de arbeids- en rusttijden voor de politiediensten Bezoek van buitenlandse staatshoo Internationale of Europese vergaderingen op ministerieel niveau. Nationale feestdag. Verkiezi(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 14/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019204909 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool en tot wijziging van het bijzonder decreet van 20 januari 2014 tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

document

type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers Beheerder inzake milieu en milieutechnieken (niveau A) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19005 Solliciteren kan tot 31/10/2019 via (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019 wordt de heer Nicolas HOUYOUX, stagedoend attaché in de klasse A2, met ingang van 1 oktober 2019 met ranginneming op 1 oktober 2018, in het Franse taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042336 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019 wordt de heer Lieven RIGO met ingang van 1 juli 2019 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A2 met de titel van atta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042316 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 3 van de "Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline-, suikergoed- en ontbijtgranenindustrie" gedateerd op 19-06-2019 werd op 16 oktober 2019 krachtens artikel 9 van het koninkli CHOPRABISCO Wetenschapsstraat 14 - 1040 Brussel Tel.: 02 550 17 68, Fax: 02 550 17 54 E-ma(...) type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042341 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgïe 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS Functiebenaming: Operationeel Directeur (OD) - Publiekswerking (m/v/x) - Mvt 329 Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een b(...) 2. FUNCTIECONTEXT De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, behoren tot de 10 wetensc(...) type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019042340 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgïe 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS Functiebenaming: Operationeel Directeur (OD) - Collectie en Onderzoek (m/v/x) - Mvt 328 Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voo(...) 2. FUNCTIECONTEXT De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, behoren tot de 10 wetensc(...) type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205175 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service managers (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19257 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2019. Er is 1 laureaa(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205186 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Directie-generaal Rekrutering en Ontwikkeling Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Pollutiebestrijding voor de dienst Marien Milieu (m/v/x) (niveau A1) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leef(...) Solliciteren kan tot 25/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205200 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19031 Solliciteren kan tot 20/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205204 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Facility Managers (niveau A1) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: AFG19312 Solliciteren kan tot 21/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/11/2019 numac 2019205217 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Java developers (niveau A1) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: AFG19150 Deze selectie werd afgesloten op 31/10/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is (...)
^