Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/09/2018 pub. 30/10/2019 numac 2019015015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inperking van de gevolgen van de "prijs van de liefde". - Duitse vertaling type wet prom. 11/08/2017 pub. 30/10/2019 numac 2019030894 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019014802 bron ministerie van landsverdediging koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair BDL type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019014866 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 2832 van 31 augustus 2019: Worden aangewezen in het ambt van **** militaire docent in het niet-organiek kader van het onderwijzend personeel van **** ****-kolonel militair administrateur ****. **** ****, om les te geven in het ****, vanaf 1 s(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019014953 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2846 van 24 september 2019: Worden tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd: mevrouw Chantale Pauwels, de heren Léon De Turck en Edmond Eycken type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015034 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2849 van 1 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015043 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 2850 van 1 oktober 2019: Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** **** op 7 oktober 2019 ontslagen uit het ambt van directeur- Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op 7 oktober 2019 aangewezen voor he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015081 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 13 oktober 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van «*****» te veranderen. **** **** **** koninklijk besluit van 13 oktober 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015101 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de terminologie in de fiscale wetboeken en in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan deze in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015131 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Vilvoorde. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besl Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 september 2019. type koninklijk besluit prom. 30/09/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot regeling van de toekenning van een terugkeervergoeding voor bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015152 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Châtelineau. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk be Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 september 2019. type koninklijk besluit prom. 27/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015237 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 27/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015238 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042054 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen. - **** Orden **** koninklijk besluit ****. 2812 van 29 augustus 2019 : Worden bevorderd tot Officier in de **** op datum van 8 april 2019 : LANDMACHT luitenant-kolonel van het **** LUCHTMACHT majoor vlieger **** ****. Worden bevorderd tot Officier in de **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042108 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2813 van 29 augustus 2019 : Wordt bevorderd tot **** in de **** op datum van 15 november 2018 : Landmacht brigadegeneraal **** ****. **** kolonels **** : **** ****., **** ****., **** ****. Medische dienst kolonel ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042148 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 2834 van 12 september 2019: De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 oktober 2019 in toepassing van de samengeordende wetten **** LANDMACHT kolonels **** : **** ****., **** ****., **** ****. kolonel ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042166 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2835 van 12 september 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042188 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** ****. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 2838 van 24 september 2019, wordt het koninklijk besluit ****. 2685 van 31 maart 2019 betreffende de **** op aanvraag van geneesheer-****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2019, wordt de heer Filip VAN BLADEL aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering NV LAMPIRIS Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan de nv Lampiris, overeenkomstig de bepalingen van het koninklij(...) type ministerieel besluit prom. 25/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019042240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019204764 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2019 van 10 oktober 2019 Rolnummer 7038 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 148 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2018 « houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciede Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019204750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 14 oktober 2019 werd de heer VAN STEEN Jean-Paul, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewez Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 5 september 2020 tot en met 4 september 2021.(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019030963 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 9 mei 2019 tot aanneming van de ecologische doorgangsgebieden bedoeld in artikel D.II.2, § 2, vierde lid, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019204876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 tot toekenning van subsidies voor afvalpreventie en -beheer aan de plaatselijke besturen type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019204891 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2019/01 -

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10025-2:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery condit(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019204872 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 september 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 september 2019, heeft Paul Ha Die zaak is ingeschreven onder nummer 7254 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. 19/04/2014 pub. 30/10/2019 numac 2019015109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015219 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluiten van 10 oktober 2019: in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is mevr. Laporte K., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene m in werking tredend op 31 juli 2020 `s avonds, is mevr. Debusschere M., griffier bij de rechtbank va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019030887 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2842 van 24 september 2019, wordt mijnheer Anthony Perez Gallego op 1 juli 2019 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn an Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042182 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2844 van 24 september 2019, wordt mijnheer Sven Van Snick op 1 juli 2019 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042237 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van Attachés strafrechtelijk beleid bij de Gemeenschappelijke Steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie A1 (...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een atte(...)

document

type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019015221 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Vergelijkende selectie van een Directeur HR, IT & Back Office Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een Directeur aan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De vereisten voor toel(...) ? Houder zijn van een diploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat, master, ingenieur); ? EN een erv(...) type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019030980 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Burgerlijke ingenieurs - inspecteurs procesveiligheid , (niveau A2), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19244 Deze selectie werd afgesl(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps - wordt mevrouw REGUERAS, Naïma eervol ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid v(...) type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019042247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps - wordt mevrouw SCHOLIERS, Justine eervol ontslag verleend uit haar mandaat van vast lid van de Beh(...) type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019204707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beheerscontract tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Bel V Tussen: Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, gevestigd in de Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Jihane Annane, Voorzitte hierna genoemd "het Agentschap", En: De stichting Bel V, gevestigd in de Walcourtst(...) type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019205034 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige technische assistenten - koks (niveau 2) voor de Franse Gemeenschap. - Selectienummer: AFC19004 Solliciteren kan tot 19/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019205054 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectieverantwoordelijken (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). - Selectienummer: ANG19253 Deze selectie werd afgesloten op 21/(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019205064 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren A2 medische-sociale dienst (niveau A2), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG19228 Deze selectie werd afgesloten op 3/10/2019. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019205065 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG19157 Deze selectie werd afgesloten op 3/09/2019. Er zijn 11 laureaten. De lijst (...) type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019205096 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwprojectmanagers (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19039 Solliciteren kan tot 13/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019205099 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19010 Deze selectie werd afgesloten op 24/10/2019. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 2(...) type document prom. -- pub. 30/10/2019 numac 2019205125 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Polyvalent medewerkersmet sanitaire kennis (niveau C) voor het War Herritage Insitute. - Selectienummer: ANG19298 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2019. Er zijn 3 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^