Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015012 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding na 65 jaar Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2019, wordt de heer PHILIPSEN Frank, H.H., met ingang van 8 oktober 2019, aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de Bijzondere Be Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...) type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019015062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Welzijn op het Werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019030978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Toekenning van een ereteken van Nationale Orde Bij koninklijke besluiten van 29 juli 2019 : - Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde II : - De Heer Jozef VAN REMOORTEL - De Heer Erné DE BLAERE - De Heer Emmanue - De Heer Antoine CALLAERT Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019014952 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot onslag en benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 22/08/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204816 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchequebedrijven type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019205000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2019 is de NV Wanty Vlaanderen & Brussel, Zeeschipstraa(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019205002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2019 is de NV G&A DE MEUTER, Assesteenweg 117A/8 te 174(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019014625 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 245.330 van 29 augustus 2019, vernietigt de Raad van State het artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 maart 2014 waarbij mevr. Loozen A., in subsidiaire orde werd benoemd to

arrest

type arrest prom. 04/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019030919 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 15 juni 2018 van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. 04/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019215097 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten

decreet

type decreet prom. 29/04/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204491 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019015051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een opleidingsplan voor arbeidsintegratie met toepassing van de artikelen 67, § 2, en 82, § 2, van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019015057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van het recht van voorkoop in de stadsvernieuwingsomtrek van het stadscentrum te Gembloers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019030941 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019030945 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019030952 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019030951 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitster en de ondervoorzitter van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204813 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 juli 2015 tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204815 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" tijdens het eerste halfjaar 2019 type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204895 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2015 betreffende de directe elektriciteitslijnen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204905 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 19 september 2019 wordt de heer Gilles Doutrelepont op 19 september 2019 benoemd tot Kabinetschef van de Minister-President. Bij besluit van de Waalse Regering van 19 septembe Bij besluit van de Waalse Regering van 19 september 2019 wordt de heer Nicolas Pire op 14 septe(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015111 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers Wijzigingen De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft tijdens haar plenaire vergadering van 17 oktober 2019 de volgende wijziging aan haar Reglement aangebracht: I. Artikel 149, nr. 1, va "1. De Kamer wijst bij het begin van iedere zittingsperiode, overeenkomstig de artikelen 157 e(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015138 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0032: Plukon Food Group B.V./Pluimveeslachterij Lammens NV Op 15 oktober 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoritei Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) verwerking en conserver(...) type bericht prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019030927 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzing van een lid van de Franstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Bij beslissing van 4 september 2019 van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie wordt Mevrouw France Ruch Deze aanwijzing treedt in werking op de dag van de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Sta(...) type bericht prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204473 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 september 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 september 2019, heeft de Arte Die zaak is ingeschreven onder nummer 7253 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019205001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2019 is het laboratorium RPS, Minervum 7002 te 4817 ZL Breda , erkend geworden voor de volgende scope tot 31 jul(...) Groep: 2 Methode : AV.005/AV009 en AV.10 Gebaseerd op : NEN-ISO 14966 Verrichting en princ(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015133 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs elektromechanica (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19350 Solliciteren kan tot 12/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015134 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs chemie (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19351 Solliciteren kan tot 12/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019030974 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerk- en Veiligheidsexperts (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19335 Solliciteren kan tot 11/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Na de selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019030972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Helpdesk-experts (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19331 Solliciteren kan tot 11/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Na de selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019030975 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders Databanken (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19336 Solliciteren kan tot 11/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Na de selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204857 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs strategie en ondersteuning (niveau A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : MNG19085 Solliciteren kan tot 18/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204906 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ: Attachés thesaurie (m/v/x). - BFG19108 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 18/10/2019. De lijst van laureaten is (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015142 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen expertise , (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19309. - Erratum Solliciteren kan tot 03/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019093010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices octobre 2019 Moyen(...)

document

type document prom. 19/09/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204727 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 maart 2017 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204873 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers in landbouwkundig onderzoek (niveau B) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW19010 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019205040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2019 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscomi - wordt mevrouw Rien Marinus, benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van het eHealth-platf(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015115 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van attachés beleidsondersteuning bij het parket Oost-Vlaanderen A1 voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt g(...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een atte(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019030961 bron federale overheidsdienst justitie Nieuwe oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor onderhoudsbijdragen Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderh Een eerste oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor onderhoudsbijdragen we(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015121 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gewestelijke **** ****. - Aanwerving via externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van assistent in de **** of in de **** **** - post **** 40001014 De selectie, via externe ****(...) Het aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015099 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19358 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019015132 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs voor brandpreventie (niveau A2) voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19304 Solliciteren kan tot 22/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019042160 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Er is een einde gesteld, op de datum van 31 oktober 2019, op gezamenlijk verzoek, aan de notariële associatie « TONDEUR MOUTON LOCHET », met zetel te Bastenaken. type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204723 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische medewerkers (niveau D) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG19349 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204759 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (m/v/x). - BNG19136 De medewerkers worden door de perso(...) Solliciteren kan tot 08/11/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204971 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten. - Aarlen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19331 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204970 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten. - Andenne (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19330 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten. - Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19364 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - Mechelen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19365 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204974 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - Antwerpen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19363 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204977 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - Dendermonde (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19368 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204976 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - Gent (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19367 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204975 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - Merksplas (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19366 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204978 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Bijzondere Technieken (niveau A2) voor Defensie. - Selectienummer : ANG19334 Solliciteren kan tot 12/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204985 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Sociale zekerheid (niveau B), voor Openbare Instellingen Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19352 Solliciteren kan tot 12/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204992 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers -Nijvel (niveau D), voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : AFG19311 Solliciteren kan tot 8/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204993 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers- Charleroi (niveau D) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: AFG19310 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204991 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouding en budgetmanager (niveau A), voor Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer : AFB19040 Solliciteren kan tot 8/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204995 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers - Eupen Hoei Verviers (niveau D) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: AFG19308 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers - Marche-en-Famenne en Aarlen (niveau D) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: AFG19309 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019204998 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Junior strategy advisors (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: AFG19284 Solliciteren kan tot 12/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2019 numac 2019205003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij
^