Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/2018 pub. 24/10/2019 numac 2019014845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019055564 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap Lefebvre, Denise Marguerite Mevrouw Lefebvre, Denise Marguerite, ge Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019014962 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wetenschappelijk Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 september 2019, wordt de heer Rémy JADINON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2 met de titel van bij werkleider, in het KMMA in de groep van activ Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019015001 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de actualisatie van de lijst van de personeelsleden van **** **** aangesteld als **** beambten in het kader van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financien met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030933 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 24/10/2019 numac 2019041961 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019204818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere uitvoeringsregels van artikel 7, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011 ter uitvoering van artikel L3113-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de elektronische verzending van de akten die onder het administratief toezicht vallen type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, tit Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2019 is de NV Renotec, Acaciastraat 14c te 2440 Geel, erken(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2019 is de CVBA All Demolition Services (ADS), Assesteenweg(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Tijdelijke vervanging van de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2019 w Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

decreet

type decreet prom. 18/09/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030882 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » type decreet prom. 19/09/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019204724 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 13 decreet 2018 betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030940 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030943 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030942 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030944 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030947 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030946 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 2017 houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019204767 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de Autonome Haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019204768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende reclamemaatregelen voor de bescherming van bedreigde diersoorten en -rassen of verzamelingen

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk Bij besluit van de Directe wordt de heer Yves CROMBE, te Opzullik, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot pla(...) type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 oktober 2019, dat in werking treedt op 1 wordt de heer Luc DEBAST, te Halle, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de handel in (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019015114 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Geert VERHERSTRAETEN en Nikolai BECKERS die woonplaats kie Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019042109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vennootschap BPOST heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 228.965/Vbis-234. Namens de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019042174 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Groupement forestier "les Croisettes d'Ardenn Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2019. Deze zaken zijn ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204817 bron waalse overheidsdienst Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot registratie van de benaming "Boudin blanc de Liège" als beschermde geografische aanduiding Gelet op Verordening nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en (...) De aanvraag is van toepassing op producten vallend onder de categorie "Producten met vleesbasi(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2019 wordt erkenning voor het afbreken en verwijderen van asbest, verleend bij ministerieel besluit van 20 maart 2018 aan d type erkenning prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2019 is het laboratorium Vinçotte, Jan Olieslagerslaan 35 te 1800 Vilvoorde, erkend geworden voor de volgende scope tot 30 Groep: 8 Methode : PRC_NIR_100 General Procedure NIR: Assessment and measurement of human exposu(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 19/09/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019204726 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 september 2015 tot aanwijzing van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, gesloten op 10 april 1995 door het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204903 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Luchtvaart voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19725 Solliciteren kan tot en met 25/11/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectiepro(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204926 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG19009 Solliciteren kan tot 12.11.2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, waarden, selectieprocedur(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019030907 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 september 2019 worden de hierna vermelde stagiairs vast benoemd als ambtenaar van de buitenlandse carrière in de klasse A2 op 1 oktober 2019 : de heer Basiel BOGAERTS, M Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 6 september 2019 wordt de heer Jozef NAUDTS ont(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019015049 bron raad van state Werving van magistraten voor het Auditoraat en het **** van de Raad van State en de samenstelling van een **** ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-auditeur en adjunct-(...) ****. Om tot het vergelijkend examen te worden toegelaten, moet de kandidaat **** zijn, ten volle 27 (...) type aanwerving prom. 23/05/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019203818 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende organisatie van het Belgisch Radio- en **** van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren

document

type document prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019015024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 08 februari 2020, in PIVO - Vlaams-Brabant (Poverstraat 75, 1731 Asse - testen in het Nederlands(...) type document prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 oktober 2019, dat in worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale hui(...) type document prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204904 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur van de ondersteunende diensten , voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG19726 Solliciteren kan tot en met 18/11/2019 via www.selor.be. De functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 24/10/2019 numac 2019204953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij
^