Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/03/2018 pub. 10/10/2019 numac 2019042018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen en aan het Gerechtelijk Wetboek inzake de sociale verkiezingen voor bepaalde organen van sociale dialoog van de Belgische Spoorwegen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014699 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.100.000 EUR aan Infrabel in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 10/10/2019 numac 2019014785 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/05/2008 pub. 10/10/2019 numac 2019014816 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van aviaire influenza. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014825 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019042078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019 wordt Mevrouw Françoise GUSTIN ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Helleense Republiek en evene Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019 wordt de heer Christophe de BASSOMPIERRE ontheven uit z(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 september 2019, wordt aan mevrouw DE BRUYN Lutgarde op het einde van de maand december 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het am Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019042024 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 02/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019042060 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204378 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 Rolnummers 6956, 7066, 7067 en 7068 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 5 en, al dan niet, van artikel 34 van de wet van 25 mei 2018 « tot vermindering en herverdeling va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014793 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een vijfjarige subsidieregeling ter bevordering van de hinterlandconnectiviteit van de Vlaamse zeehavens via bundeling van binnenvaartvolumes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019042104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Minister-President. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019042106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en belast met het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement". - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019042107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en belast met het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement". - Uittreksel

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019042097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten(...) Op 1 december 2019 daalt het maximale JKP voor de leningen en verkopen op afbetaling tot 1250 euro (...) type bericht prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019042176 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Marc RENARD heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van de beslissing van het g(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0406.538.777 GASTHUISZUSTERS VAN GEEL Op 26/09/2019 werd het ondernemingsnummer 0406(...)

erratum

type erratum prom. 08/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014907 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204512 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Adjunct-directeur verantwoordelijk van het opvangnetwerk Zuidelijke regio binnen de directie Operationele diensten voor het Federaal Agentsschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL). - Selectienummer: AFE19704 Sollic(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019042116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019, worden benoemd tot leden bij het Comité van de Dienst voor - de heren DEVRIESE Michel en KEFEL Guido, in de hoedanigheid van werkende leden en de heer SEIJNHA(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019042150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. DE VROEDE Lieve, benoemd tot lid bij genoemd comité, als vertege(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 september 2 1° in de hoedanigheid van werkende leden a) erkend huisarts Dr. BAUVAL Marcel b) arts-spec(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van mevrouw Lutgarde DE BRUY De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204448 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19241 Deze selectie werd afgesloten op 30/09/2019. Er zijn 4 laureaten. type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financial Analysts (niveau A) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19208 Deze selectie werd afgesloten op 25/09/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204495 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhoudkundige inspecteurs (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG19231 Deze selectie werd afgesloten op 30/09/2019. Er zijn geen la(...) type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sectieverantwoordelijken A2 voor het laboratorium Luik (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: AFG19086 Deze selectie werd(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java developers (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19343 Solliciteren kan tot 07/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204561 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Begroting en Boekhouding (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG19295 Solliciteren kan tot 24/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204564 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coordinator Horizontale diensten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19065 Deze selectie werd afgesloten op 06/06/2019. Er is 1 laureaat.(...) type document prom. -- pub. 10/10/2019 numac 2019204566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs (m/v/x) (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19254 Solliciteren kan tot 28/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^