Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014640 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en van de weging van deze criteria type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014886 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van twee regeringscommissarissen bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014887 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1999 waarbij een jaarstatistiek van de exploitatie van bioscoopzalen wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019014897 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 juli 2019, wordt Mevr. Anneliese HEEREN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een b Bij koninklijk besluit van 29 juli 2019, wordt de heer Bart MUSCH, bevorderd door verhoging naa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019041995 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 september 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" Bij koninklijk besluit van 8 september 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019030878 bron raad van state Vernietiging Bij arrest nr. 245.573 van 30 september 2019, vernietigt de Raad van State het koninklijk besluit van 11 november 2018 waarbij mevr. Bénédicte Van Maele tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant werd benoemd en de type arrest prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019203932 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2019 van 16 mei 2019 Rolnummer 6743 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 210 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld u wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen Bij beschikking van 10 september 2019 werd de heer DEMOULIN Albert, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen door d

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 4 september 2019 werd de heer THONON Pierre, voorheen raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om he

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van diverse bepalingen van de bijlagen bij dit besluit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014848 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot eervol ontslag van de Kabinetschef van de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014849 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot eervol ontslag van de Kabinetschef van de Minister van Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014852 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot eervol ontslag van de Kabinetschef van de Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014853 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot eervol ontslag van de Kabinetschef van de Vice-President en Minister van Cultuur en Kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014850 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot eervol ontslag van de Kabinetschef van de Minister-President type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014851 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot eervol ontslag van de Kabinetschef van de Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Onderzoek en Media

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019030867 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering, het Secretariaat van de Waalse Regering en het "SePAC"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019041975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van deskundigen inzake de technische voorschriften voor binnenschepen en de erkenning van scheepsmeters type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019041989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de retributies voor prestaties inzake het certificeren en het meten van vaartuigen voor de binnenvaart

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 september 2019, dat uitwerking heeft me wordt mevrouw Muriel RAGOLLE, te Waregem, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, to(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042035 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis die woonplaats kiest bij Dit protocolakkoord is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2019. Deze zaak is i(...) type bericht prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042050 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv KIA-ORA die woonplaats kiest bij Mrs. John Toury en Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2019. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042049 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 'RESIDENTIE FINIS TERRAE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2019. Deze zaak is ingeschrev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019014712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medi Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve(...) type lijst prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204450 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Business Partners (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19136 Deze selectie werd afgesloten op 26/09/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bes(...) type lijst prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204475 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen Gezondheidsinspecteurs cluster Oost- en West-Vlaanderen (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG19163 type lijst prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204504 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van statisticus verantwoordelijke mobiliteitsenquete (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG19063 Deze selectie werd afgesloten op 02/10/2019. De lijst van geslaagde(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019014903 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2017-0025bis-A. - Wijziging Bij het ministerieel besluit van 16 september 2019 wordt de vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabel met kenmerk EB-2017-0025-A, verleend bij ministeri type vergunning prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019014905 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels Gedeeltelijke overdracht Bij het ministerieel besluit van 16 september 2019, wordt de vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabel met kenmerk EB-2013-0020-A, verleen(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019014819 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 19 september 2019: Met ingang van 1 septem - Mevr. Griet, VANDERMEERSCH, bij de buitendiensten; - Mevr. Annelies, DE SCHINKEL, bij de buite(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019014900 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, wordt Mevr. Katrien VAN MEERBEECK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019030863 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2019, wordt mevrouw DEMASY Laurie, geboren op 18 september 1985 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog expertise bij de Federale Overheidsdiens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019030864 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2019, wordt mevrouw WUILLAUME Odile, geboren op 13 juni 1984 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog expertise bij de Federale Overheidsdienst J Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042069 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2019, wordt mevrouw Karima SIRAJ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042081 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2019, wordt mevrouw Andra C. SERBAC, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042082 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2019, wordt mevrouw Sophie C. VEUGELEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042084 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2019, wordt de heer Daniël S.M. DE KEYSER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042083 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2019, wordt de heer Hugues M.G. FOUBERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019042085 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2019, wordt de heer Bertrand F.C. LIEVYNS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, dat uitwerking heeft vanaf heden, wordt de heer Meymet Saygin b

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019014892 bron instituut voor gerechtelijke opleiding

document

type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204419 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : ANG19313 Solliciteren kan tot 21/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204443 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Consultants voor testen en selectiemethode (niveau B), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : AFG19154 Deze selectie werd afgesloten op 16/09/2019. Er zijn 6 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204474 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Copywriters (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19161 Deze selectie werd afgesloten op 24/07/2019. Er zijn 4 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204477 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor De Régie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19294 Solliciteren kan tot 21/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204482 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen: Deskundigen boekhouding (m/v/x). - Selectienummer: BNG19132 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsv(...) Solliciteren kan tot 21/10/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders ITS (m/v/x) (niveau A1), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB19023 Solliciteren kan tot 21/10/2019 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204486 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coordinatoren Mobiliteit werf/Beliris (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19170 Deze selectie werd afgesloten op 27/09/2019. Er is 1 laureaat. D(...) type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economisten (niveau A) voor Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer: AFB19011 Deze selectie werd afgesloten op 01/10/2019. Er zijn 14 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 07/10/2019 numac 2019204505 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen internationale betrekkingen per spoor (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19210 Deze selectie werd afgesloten op 24/09/2019. Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^