Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 september 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2017 pub. 26/09/2019 numac 2019014471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/03/2018 pub. 26/09/2019 numac 2019014473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019014684 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, opgeheven bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 september 2019 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te **** **** koninklijk besluit van 5 september 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019041971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 2 oktober 2018 en in uitvoering van artikel 22, 4 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 17quater - Echografieën - van de nome(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019014703 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waar Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, (...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019041976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt de heer Simon COGEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019041977 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt mevrouw Joke BRECX, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019041978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt de heer Steven CATTEEUW, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041908 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 58 op de spoorlijn nr. 51 Brugge - Blankenberge, gelegen te Blankenberge ter hoogte van de kilometerpaal 106.280 type ministerieel besluit prom. 22/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041909 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 51 Brugge - Blankenberge, gelegen te Brugge ter hoogte van de kilometerpaal 100.586 type ministerieel besluit prom. 09/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019204254 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van het productdossier "Le cochon bien-être" als gewestelijk systeem van gedifferentieerde kwaliteit

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019203931 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2019 van 16 mei 2019 Rolnummer 6722 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 745quinquies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Doornik. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019203933 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2019 van 16 mei 2019 Rolnummer 6790 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1214, § 6, en 1224 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019203934 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2019 van 16 mei 2019 Rolnummer 6815 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan person Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014738 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun. - Rechtzetting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019204281 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beëindiging van de ruilverkavelingsverrichtingen "Jamagne"

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019014769 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba DJV heeft de nietigverklaring gevorderd van het po Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 228.852/XV-4192. Namens de Hoofdgriffier, Cécil(...)

samenstelling

type samenstelling prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019204103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 juli 1994 betreffende de samenstelling en de werking van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs alsmede de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissie

document

type document prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019204330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundigen (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19194 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2019. Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019204344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019014779 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proe Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het Hof van beroe(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019014776 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire **** bij de rechtbank van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019014777 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van de Nederlandstalige r Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019014778 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent administratieve ondersteuning bij de griffie van het **** **** **** dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep ****: 6; **** ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019041968 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van adjunct in de **** **** - post ****. 40000552 De selectie, via **** mobiliteit, van een adjunct (rang ****1) in de ****(...) Het aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019204321 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts ICT en Voice Over IP Telefonie AD Instellingen & Bevolking (niveau A1), voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer : ANG19026 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn geen laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld(...) type document prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019204320 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmeurs AD Instellingen & Bevolking (niveau A1), voor de FOD Binnenlandse aaken. - Selectienummer : ANG19017 Deze selectie werd afgesloten op 14/06/2019. Er is 1 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019204325 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerk- en veiligheidsanalisten (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer : ANG19041 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2019. Er zijn geen laureaten(...) type document prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019204335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij type document prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019204337 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Consultant HR Selectiedeskundige (niveau B), voor d FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer : AFG19065 Deze selectie werd afgesloten op 4/07/2019. Er zijn 5 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 26/09/2019 numac 2019204347 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de federale gerechtelijke en veiligheidsinstanties. - Selectienummer: ANG19122 Deze selectie werd afgesloten op 05/06/2019. Er zijn 67 laureaten.
^