Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 september 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019013203 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen om rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019-2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor toegang tot een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 59 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffende het jaar 2018 met toepassing van het akkoord voor de Brusselse non-profitsector 2018-2019 type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor toegang tot een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van de uitvoeringsbesluiten ervan en met het verlenen van de machtigingen bedoeld in deze wet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014290 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2016 inzake de kmo-portefeuille en het ministerieel besluit van 24 januari 2011 inzake de ecologiepremie, wat betreft de opheffing van het ministerieel besluit van 28 april 2010 inzake de registratieprocedure type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014384 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 11 december 2013 houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019202825 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2019 van 31 januari 2019 Rolnummers 6777 en 6778 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 145 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 06/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019204034 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van de procedure van de "generatiesprong" in het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014302 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014388 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Wetboek van Leefmilieu, dat het Waterwetboek inhoudt, met het oog op een betere bescherming van de oppervlaktewaterwinningen voor tot drinkwater verwerkbaar water en de grondwaterwinningen en verscheidene bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019204008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 250 van het Waals Toerismewetboek

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10136:2019 Steels and cast irons - Determination of nickel content - Flame atomic absorpt(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019204043 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 juli 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 juli 2019, heeft Luc Lamine beroep Die zaak is ingeschreven onder nummer 7229 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019204044 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beslissing van 2 juli 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 juli 2019, heeft het Rechtscollege van het Brusselse Hoofdstedelijke G 1. « In de interpretatie dat het alleen van toepassing is op personeelsleden van het Verenigd Colle(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019041709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Aanstelling. - Erratum In het bericht over de aanduiding van de heer Reginald MASSANT als voorzitter van het Directiecomité a.i. van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, dat verschenen is op bladzijd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014351 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Niels KEMELS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014354 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Etienne DUVIVIER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014352 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Zouhair KHABBAOUI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014355 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt mevrouw Sandrine C.J. LEGRAND, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014353 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Joris VANDEVONDELE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014357 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Maxence VANDENHOVE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014356 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Alexandre TAYMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2019 numac 2019014358 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt mevrouw Linde VAN DEN HAUTE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d
^