Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019010894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019010895 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019040597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2009 betreffende de opleiding en vorming in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de tijdelijke verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017 betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de opname van de non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019202724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2019 Koninklijk besluit van 18 juni 2019. LEOPOLDSORDE Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : COPPENS, Dirk, adviseur bij het Departement TOUSSEYN, Pa Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leop(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeidsduur voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019202725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2019 Koninklijk besluit van 18 juni 2019. ORDE VAN LEOPOLD II Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : Mevrouw : AMERLYNCK, Nicole, bestuursdirecteur bij de Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heren : HEEMSKER(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019202726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2019 Koninklijk besluit van 18 juni 2019 KROONORDE Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde: De heer : BORIBON, Patrick, directeur-generaal bij de Rijksdienst voor arbei Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde : Mevrouw : DE KONINCK, Claudett(...) type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030594 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019030641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 27 juni 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan B.T.G. - Belgische Technische Gassen bvba, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041249 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 4.500,00 euro toegekend aan de gemeente Koekelberg ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Pro type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 6.250,00 euro toegekend aan de gemeente Evere ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Project type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041250 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 2.850,00 euro toegekend aan de gemeente Jette ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Project type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041253 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2019 wordt een subsidie van 6.000,00 euro toegekend aan de Stad Brussel ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Project : type ministerieel besluit prom. 02/07/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019041263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de beschrijvende fiche bij te voegen aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen opdat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp zijn advies kan uitbrengen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041264 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2019, wordt eervol ontslag uit haar functies van Adviseur verleend aan Mevr. Magda VAN CAUWENBERGHE. Bij hetzelfde besluit wordt de type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041267 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2019, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Peter NOYEN. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokke type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019203215 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksintituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Verlenging van de tijdelijke aanstelling in de managementfunctie van arts-directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij ministerieel besluit van 2 juli 201 Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

decreet

type decreet prom. 17/05/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019013590 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030598 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 3, § 2, derde en vijfde lid, 5, § 2, 7, § 2, 26, en 144, § 4, van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het faciliteren van een multifunctionele infrastructuur van voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en tot wijziging van sectorale regelgeving, wat betreft infrastructuurnormen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030654 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030658 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van oproep tot kandidaten voor de bevorderings- en selectieambten in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie van het Vlaams detentiecentrum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019041266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-departementshoofd Preparatie bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041274 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De GCV Oorstrelend, de VZW R.G.R., de VZW S.O.H. en de VZW Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041299 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv TRANSMA die woonplaats kiest bij Mr. Jeroen DE CONIN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041298 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Paul Wuyts die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn Verbist en Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203263 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Attachés PEN Henegouwen (m/v/x) - BFG19029 Deze selectie werd afgesloten op 6(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. Er is 1 laureaat. type lijst prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen : Attachés teamchef COD SOC - ECL (m/v/x) - BFG19048 Deze selectie werd afgeslot(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. Er zijn 0 laureaten. type lijst prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203262 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Attachés sociaal statuut (m/v/x) - BFG19040 Deze selectie werd afgesloten op (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. Er zijn 2 laureaten. type lijst prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Attachés INT (m/v/x) - BFG19037 Deze selectie werd afgesloten op 10 mei 2019 (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. Er zijn 5 laureaten. type lijst prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203265 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Attachés sociaal statuut (m/v/x) - BNG19033 Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. Er zijn 2 laureaten. type lijst prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203266 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Attachés INT (m/v/x) - BNG19031 Deze selectie werd afgesloten op 10 mei (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. Er zijn geen laureaten.

registratie

type registratie prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019012983 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van 29/01/2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan ELLEN KRYSTIAN SERAFIN gelegen Ul. Dluga 12 (...) De registratie draagt het nummer ENR/T-D/001655510. Bij de beslissing van 29/01/2019 van de (...) type registratie prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van 12/02/2018 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd AFFLITRANS B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen. De registratie dr(...) Bij de beslissing van 09/02/2018 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd PUPH GROM DAMI(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019041292 bron hoge raad voor de justitie Indienstneming van een contractuele Nederlandstalige deskundige met specialisatie communicatie Om zijn communicatiebeleid te helpen realiseren neemt de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) een deskundige voor het Nederlands kader in dienst.

document

type document prom. 23/05/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019203216 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 20/12/2018 pub. 10/07/2019 numac 2019203214 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 september 2015 tot aanwijzing van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, gesloten op 10 april 1995 door het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203322 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel Beheerders (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19227. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 08/07/2019. De publicatie zal voor onbep(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE SMEDT Ief benoemd bij voornoemde Commissie, in de hoedanigh(...)

document

type document prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019030591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van 20 juni 2019 wordt de heer Thierry MERCKEN overgeplaatst naar het Brussels Planningsbureau. type document prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019030668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Personeel. - Toelating tot de stage Bij beslissing van de Raad van bestuur van 3 juni 2019 is mevrouw Lénaïg LE BERRE tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van Attaché i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen de zestig dagen na deze bek(...) type document prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203258 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Attachés Teamchef BIO (m/v/x) - BNG19034. Er is 1 laureaat. - Attachés Pen P(...) Deze selecties werden afgesloten op 14 mei 2019 (datum PV). De lijsten van laureaten zijn 2 jaar(...) type document prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203257 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummers: BNG19028 - BNG19025 - BNG19024 - BNG19027 - Attachés d(...) Er zijn geen laureaten. - Attachés teamchef - DVR (m/v/x) - BNG19025. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 10/07/2019 numac 2019203259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummers: BFG19033-BFG19030- BFG19031-BFG19032 - BFG19033 - Attachés (...) Er zijn 2 laureaten. - BFG19030 - Attachés teamchef DVR (m/v/x). Er zijn 5 laureaten. - BF(...)
^