Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019012514 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 7 mei 2019 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor g Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten met tocilizumab al(...) type wet prom. 02/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019041244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen type wet prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019090306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2019, 108.87 punten bedraagt, tegenover 10 De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2017201399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het sociaal akkoord type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013434 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, is de heer Staudt E., substituut procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dra type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013477 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 13 juni 2019 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013479 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019, wordt de heer John FRANSSEN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlan Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019, wordt de heer Joris UYTTERHAEGEN, bevorderd door overga(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013516 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 24 JUNI 2019. - Verstrijken van het beheerscontract tussen de Staat en skeyes Overwegende de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; Overwegende de wet van 13 april 2019 tot wijziging van de Overwegende het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot goedkeuring van het derde beheerscontract (...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de non-discriminatie type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de tijdelijke verlenging van de bijdrage voor syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie" type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de tijdelijke verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017 betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 16/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017 tot oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 26/03/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013314 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 26/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013443 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202950 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake groei en ontwikkeling van de onderneming, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake oprichting van ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202952 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake innovatie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202956 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake de digitale omslag van bedrijven, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3, 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering inzake circulaire economie van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019202736 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2019 van 28 mei 2019 Rolnummer 6853 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 8, 1°, en 23 van het Vlaamse decreet van 8 december 2017 houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van n Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019012903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en vijvers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende tot vervanging van een lid van het Beheerscomité van Actiris

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013386 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/1316 van het Collège van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van de leden die de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen in het beheerscomité van het "Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013414 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag tot gelijkwaardigheid voor de eindtermen, de uitbreidingsdoelen Nederlands, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030519 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2566 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot regeling van de tussenkomst van het Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle voor het gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030520 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/50 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van verschillende regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle" type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030518 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/559 van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030521 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/24 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019030522 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2748 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019041202 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wat betreft de vergoeding voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019202909 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 mei 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 mei 2019, is beroep tot vernieti b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 mei 2019 ter post aangetekende brief(...) type bericht prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203018 bron waalse overheidsdienst Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit. - Departement Vestiging en Controle Belastingen. - Directie Vestiging Fiscaliteit Voertuigen. - Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de m Voor de voertuigen vermeld in de eerste kolom van hieronder afgedrukte tabel waarvoor de belastings(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019202910 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0438.068.727 PLETINCKX JEAN-MARIE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande (...) type lijst prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019202911 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0476.297.021 IMMOBILIARE Ond. Nr. 0503.924.797 RBN AUTOS Ond. Nr. 0559.895.48(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013409 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 19 juni 2019 hebben H.E. de heer Philippe Brandt, Mevr. Esther Munalula Nkandu en de heer Sadiq Humadi Ibrahim Al-Rikabi de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203083 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Communicatie en multimedia Expert (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19048 Deze selectie werd afgesloten op 04/06/2019. Er zijn 4 laureaten. D(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 juni 2019, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LAMOTE Jan benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij geno(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 juni 2019, dat in werking treedt de dag van deze bek Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. CASTELEIN Lisa benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij ge(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt mevrouw Saartje VANDENBROUCKE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013395 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring -verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslag In toepassing van artikel 34 van deze wet, moet uit het diploma van een verbindingsmagistraat bij h(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013424 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Aankoper NL of FR voor Brussel Gewestelijke Coördinatie - Directie Facilities (ref. 40001014) Er is een betrekking van assistent (rang B1) behorend tot het Nederlandst(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019013435 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Namen. De algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Namen, heeft mevr. Julien type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203087 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren milieurecht (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19016 Deze selectie werd afgesloten op 16/05/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders digitale transformatie (niveau A1) voor GOB. - Selectie-nummer : AFB19024 Solliciteren kan tot 12/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors , (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19219 Solliciteren kan tot 29/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203109 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sappeurs beroeps (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19206 Solliciteren kan tot 31/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203127 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleaders (niveau A1) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer: ANG19124 Deze selectie werd afgesloten op 06/06/2019. Er zijn 27 laurea(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203129 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Teamleaders (niveau A1) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer: AFG19137 Deze selectie werd afgesloten op 06/06/2019. Er zijn 62 laureaten. type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203141 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operators afdrukwerkingmachines voor de drukkerij Fedpress , (niveau C), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19178 Solliciteren kan tot 22/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203140 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coordinatoren mobiliteit werf , (niveau B), voor Beliris (SPF Mobilité et Transports). - Selectienummer: AFG19170 Solliciteren kan tot 13/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203146 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: ANB19022 Solliciteren kan tot 22/07/2019 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203145 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen , (niveau A1), voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC). - Selectienummer: ANB19024 Solliciteren kan tot 22/07/2019 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203144 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachees , (niveau A1), voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC). - Selectienummer: ANB19025 Solliciteren kan tot 22/07/2019 via www.selor.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203148 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders Overheidsopdrachten (niveau B) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer: ANB19005 Deze selectie werd afgesloten op 24/06/2019. Er is 1 laureaat. (...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203152 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsmedewerkers - chauffeurs (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19223 Solliciteren kan tot 22/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/06/2019 numac 2019203160 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19100 Deze selectie werd afgesloten op 05/06/2019. Er zijn 47 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^