Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde de kinderopvangdiensten toe te voegen aan de uitzonderingen op de auteursrechtenregeling type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012511 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012512 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** Valère (...) type wet prom. 13/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019041113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren type wet prom. 22/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019011942 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019011941 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019011940 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012312 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt de heer Benjamin MONNOYE, attaché - classe A1 bij de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van interfederale mobiliteit, met ingang van 1 december 2018 overgepl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012474 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Koninklijk besluit tot benoeming van de titelvoerende leden van de "Académie royale de Médecine de Belgique" type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012552 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de **** van Verdienste **** koninklijk besluit ****. 2716 van 13 mei 2019, wordt de **** van Verdienste verleend aan de militairen van wie de namen volgen: adjudant-majoor ****. Mar adjudant-chef ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019030476 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019 wordt de heer Jaak RAES aangewezen in de hoedanigheid van Administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat met ingang van 1 april 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019030496 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019201857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzittervan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019011939 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 25/03/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012254 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende nadere regels over de controles door de gezinsinspecteurs, de preventieve opschorting van betaling van toelagen en de organisatie van het antifraudebeleid met het oog op de handhaving van de regelgeving betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019012467 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de erkenningscommissie voor beoefenaars van de verpleegkunde type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030503 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende delegatie aan de administrateur-generaal van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende maatregelen voor de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen met betrekking tot de voorwaarden waaraan dit materiaal moet voldoen, de etikettering ervan en de door de leveranciers bijgehouden rassenlijsten

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202456 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012138 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om de Canadese ganzen (...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 30 januari 2019 waarbij LEEFMILIEU BRUSSEL, openbare instel(...) type beschikking prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012140 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 27, § 1, 1° en 10° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en op het arti(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 15 januari 2018 waarbij Cercle de Mycologie de Bruxelles, w(...) type beschikking prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012141 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, § 1, 10°, 68, § 1, 6° en 70, § 2, 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF: Overwegende de aanvraag van 6 februari 2019, waarbij dhr. Nicolas De Marre, wonende in d(...) type beschikking prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012139 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bossen en vochtige gebieden van Betreft: Afwijking op de artikelen 27, § 1, 1°, 7°, 10°, 68, § 1, 1°, 3°, 6° en 70 (...) type beschikking prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019030447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 27, § 1, 1°, 9°, 10° en 12° en het artikel 47, § 2 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 13 november 2018 waarbij dhr. Bruno MANARA in naam van de E(...) type beschikking prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019030448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Voorwerp : Afwijking van artikel 68, § 1, 5° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vossenholen te (...) INLEIDING : Overwegende de aanvraag van 18 oktober 2018 waardoor Vlaamse Radio en Televisieomroe(...) type beschikking prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019030450 bron brussels hoofdstedelijk gewest Publicatie bij uittreksel Op 28 februari 2019, heeft de Regering het gewestelijke plan ter bestrijding van de geluidshinder "QUIET.BRUSSELS" op grond van artikel 5 van de Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluids type beschikking prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019030449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68, § 1, 1° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud betreffende he(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 10 februari 2019, waarbij het Koninklijk Belgisch Instituut(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012226 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een omzettingskalender aan pilootprojecten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012290 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering betreffende de **** voor projecten van economische groei en circulaire economie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012340 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien en het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016 betreffende het raadgevend comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie en de Vlaamse adoptieambtenaar

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van het mandaat van Coördinerend inspecteur -generaal van de Algemene inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 40 en 42 van het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het opleidingsplan eigen aan de inrichtende macht « ASBL Beth Aviv » van de schoolinrichting Beth Aviv - Molierelaan 123, te 1190 Vorst - met toepassing van de artikelen 16, 2°, en 18 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het College voor advies van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012521 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 11 mei 2017 houdende aanduiding van de leden van het paritair beroepscomité dat beslissingen neemt inzake de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Bevordering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 12 april 2019 wordt de heer DE RIDDER David bevorderd bij verhoging in graad tot de graad van eerste attaché bij Brussel Economie en Werkgelegenheid vanaf 1 febr Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 12 april 2019 wordt de heer VANDEKERKH(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202459 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse overheidsdiensten om de geldelijke gevolgen van sommige bevorderingen toe te kennen aan de contractuele personeelsleden en de regeling inzake de bevordering door overgang naar het hogere niveau op hen van toepassing te maken.

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012561 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sophia VOET die woonplaats kiest bij Mr. Reiner Tijs, advo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2019. Deze zaak is ingeschre(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019202065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse I en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglemen Mijnheer VAN CAUWENBERGE Wim, geboren te Zottegem op 10 februari 1979, wordt erkend als deskundige (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019202511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Arbeidsgeneesheeren (niveau A3) voor Empreva. - Selectienummer : AFG19096 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 mei 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om van 19 de type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 mei 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kindercardiolo type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 14 december 2018 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaki Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 11 februari 2019, wordt de vergunning voor het organise type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 31 januari 2019 wordt de vergunning voor het organise Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 5 februari 2019 wordt de vergunning voor het type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 28 februari 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 28 februari 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 30 oktober 2018, wordt het besluit van 18 december 2013 Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 12 februari 2019, wordt het besluit van 20 februari 2018 to - De woorden "aan FLANDERS PORT SECURITY BVBA" worden vervangen door de woorden "aan(...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12 februari 2019 wordt de vergunning tot het exploiteren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 1 maart 2019 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 1 maart 2019, wordt de vergunning voor het organiseren type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 20 maart 2019, wordt het besluit van 27 januari 2016 tot ve De woorden "aan DESMIDT ELECTRONICS NV" worden vervangen door de woorden "aan BENOIT(...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 11 februari 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaki Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 20 februari 2019 wordt de vergunning voor het organis - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakings-ac(...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 11 februari 2019 wordt de vergunning voor het organiseren van een in Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 12 februari 2019, wordt het besluit van 22 oktober 2014 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 28 januari 2019 wordt de vergunning voor het e Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - Toezicht o(...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 4 maart 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingso Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 15 januari 2019 wordt de vergunning tot het exploiteren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 27 maart 2019, wordt het besluit van 7 september 2018 tot v - De woorden "BE FOR" worden vervangen door de woorden "BE CLOSE PROTECTION WARNING&(...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 27 maart 2019, wordt het besluit van 5 september 2016 tot v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 28 februari 2019 wordt de vergunning voor het organis Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019030477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 10 januari 2019 wordt de vergunning tot het exploiteren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleidin(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019012478 bron ministerie van de franse gemeenschap « Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap). - Benoeming Bij b(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019202504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché stagedoend in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 14 mei 2019, wordt Mevr. ZERVAS (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019202505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché stagedoend in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 14 mei 2019, wordt Mevr. MIGNOLE(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019202506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technische deskundige Bij koninklijk besluit van 14 mei 2019, wo(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019041137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de(...) - Op 5 oktober 2019, in de provincie Vlaams-Brabant, PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, Po(...) type document prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019202444 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Inspecteurs (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Midenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19078 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2019. Er zijn 1 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019202445 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Selectieverantwoordelijken (niveau B) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG19007 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2019. Er zijn 6 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 21/05/2019 numac 2019202476 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten digitale innovatie (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19103 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2019. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^