Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 13/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012168 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019055548 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Trion, Henriette Mevr. Trion, Henriette, geboren te Anderlecht Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012265 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019030377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019030376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019030378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019040560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019040561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019040563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de arbeidsduur en -organisatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019030366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg

arrest

type arrest prom. 15/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2019 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid

decreet

type decreet prom. 29/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012097 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer type decreet prom. 14/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012346 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot versteviging van de schoolherinschakeling van leerlingen van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 die niet meer beantwoorden aan de definitie van regelmatige leerling, en houdende diverse maatregelen inzake laattijdige inschrijving, melding, schoolbezoek en vrijstelling van bepaalde cursussen type decreet prom. 04/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019202348 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de regels voor de erkenning van meerdere vestigingen van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning als één woonzorgcentrum, één centrum voor kortverblijf of één woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning, wat betreft de invoeging van dagverzorgingscentra en dagverzorgingscentra met een bijkomende erkenning

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de statutaire of contractuele personeelsleden bevoegd voor de uitoefening van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2016 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het commercieel vervoer van dieren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012413 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/879 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van directeure administratie aan de directie onderwijs en beroepsopleiding van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019202332 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019041003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 13 april 2019 heeft de heer **** **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de **** **** uit te oefenen, met standplaats te ****-**** en consulair rechtsgebied de ****

document

type document prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019202357 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur Informatieverzameling en -uitwisseling voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19709 Solliciteren kan tot en met 30/05/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019012178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt de heer Sam COSTENS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019012239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2019 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Commandeur Mevr. Marie-Noëlle HIGNY, adviseur m Mevr. Lydia MERCKX, adviseur met ingang van 8 april 2018. Officier De heer Bart DE BUCK, advi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019202287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, dat uitwerking heeft me Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DUFRANE Patrick, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervange(...)

document

type document prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019202091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 april 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen : 1. als vertegenwoor(...) type document prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019202092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties dat de du Paritair Comité Datum 1. Nationaal Paritair Comité voor de sport (nr. 223) . . . . . 24.09.201(...) type document prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019202109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het koetswerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 april 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het koetswerk : 1. als vertegenwoordige(...) type document prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019202355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs renovatie Poelaertplein (niveau B) voor Regie der gebouwen. - Selectienummer : ANG18314 Deze selectie werd afgesloten op 22/03/2019. Er zijn 3 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019202410 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30/04/2019. - De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 20/05/2019. - Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tandartsen-Sociaal inspecteurs (niveau A(...) Solliciteren kan tot 20/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type document prom. -- pub. 14/05/2019 numac 2019202412 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsondersteuners (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG19054 Deze selectie werd afgesloten op 08/05/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^