Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 mei 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019011447 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden **** koninklijk besluit ****. 2596 van 21 december 2018: Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2018: **** ****-ter-zee **** **** ****. kolonels ****: **** **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019 werd met ingang van 1 december 2014 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Didier SEEUWS. Oppensioenstelling en intrekking koninklijk besluit Bij koni Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2019 wordt de heer Jean-Ludovic de LHONEUX, Ambassadesecretaris belast met het diplomatiek en consulair beleidsdomein, eveneens benoemd in hoedanigheid van Consul-Gener Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019 wordt Mevrouw Dominique MINEUR, Ambassadeur van Bel(...) type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012283 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 1453/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de voor rekening van de informatieplichtigen jegens het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contacten tussenkomende instellingen moeten voldoen om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012306 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROMAG, rue de la Science 8, 69 G-001 "Autocontrolegids Dierenvoeders" G-003 "Autocontrolegids voor de beenhouweri(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming van de leden van de wetenschappelijke raad van Sciensano Opgesteld in toepassing van de artikelen 13, § 1, tweede lid van de wet tot oprichting van Sciensano van 25 februari 2018 en 7, § 1bis van het koninklijk besluit van 28 Worden aangesteld door de raad van bestuur van Sciensano als leden van de wetenschappelijke raad va(...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019041101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2012 tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de integratie in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de personen die aanspraak kunnen maken op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 120 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012325 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012344 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2019, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Theophiel RUTTEN. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokk type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4281 Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 wordt een vergunning voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium voor de aanleg en exploitatie van een aar Betrokken aardgasvervoersinstallaties: DN150 HP Antwerpen (Scheldelaan) - Air Liquide type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4286 Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-1643 van 7 augustus 1981 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012443 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ethyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4234 Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.329-3872ter van 17 maart 2017 tot verlenging van de vervoersvergunningen met referte A.323-1909 van

decreet

type decreet prom. 14/03/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur om de rol te verstevigen van de Commissie voor de toegang tot de administratieve documenten van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 22/03/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040957 bron vlaamse overheid Kaderdecreet betreffende de bestuurlijke handhaving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en onderwijs voor sociaal-culturele promotie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012313 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/849 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012314 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/850 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2016 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 tot aanwijzing van de leden van de regionale kamer van beroep

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie flexodrukker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie rotatiedrukker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040977 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schipper binnenscheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie paardenhouder type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hippisch assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sportverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie wielerverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040983 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie paardenafrichter type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie host type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus digitale systemen en netwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent nationaal goederenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040993 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker nationaal goederenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productievoorbereider kleding, confectie en meubelstoffering type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stuurman binnenscheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040996 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onthaalmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie typodrukker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kwaliteits- en procesverantwoordelijke bakkerij type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verkoper slagerij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België EN de Republiek Kosovo Bij toepassing van artikel 22 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tusse TITEL I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van deze Schikking(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012366 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc VAN CAUWENBERGH en Marc VAN CAUWENBERGH, die beiden wo Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 227.973/ X-17.485. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019201452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Konin Artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de be(...)

erkenning

type erkenning prom. 30/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012258 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 1 december 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : ANG19167 Solliciteren kan tot 27/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. 04/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012412 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het formulier bij te voegen aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuattesten en -vergunningen en de aanvragen voor verkavelingsvergunningen met de informatie die nodig is opdat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp zijn advies kan uitbrengen. - Erratum

document

type document prom. 26/02/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201692 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 oktober 2013 tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202329 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Adjunct-administrateur-generaal voor de Federale Pensioendienst (FPD). - Selectienummer : ANG19708 Solliciteren kan tot en met 30/05/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sele(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012369 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019 : Met ingang van 1 april 2019 - Mevr. Loose, Delphine, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; - Mevr. Christi(...) type benoemingen prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012367 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019 : Met ingang van 1 december 2018 - De heer Vansteenkiste, Klaas, bij de buitendiensten. Een beroep tot nietigverklaring van de vo(...) type benoemingen prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012368 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019 : Met ingang van 15 maart 2019 - Mevr. Vancauwenberghe, Julie, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; - De hee(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019012416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een Bij koninklijk besluit van 5 mei 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt ben(...)

document

type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Contract Manager (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19004 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2019. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202275 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers-analisten Russisch-Engels (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18037 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2019. Er zijn 3 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202272 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché begroting data & analyse (niveau A) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19135 Solliciteren kan tot 27/05/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Process & Data Manager in de luchtvaart (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18302 Deze selectie werd afgesloten op 10/04/2019. Er is 1 laureaa(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202290 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Architectes (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19136 Solliciteren kan tot 27/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202292 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experten loonadministratie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19144 Solliciteren kan tot 24/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202324 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de de POD Wetenschapsbeleid : Selectiedeskundigen (m/v/x). - Selectienummer : BNG19042 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 27.05.2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202330 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : AFG19149 Solliciteren kan tot 27/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings vo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/05/2019 numac 2019202345 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve deskundige (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer : AFG18275 Deze selectie werd afgesloten op 03/05/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)
^