Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011376 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 17 maart 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren(...) type wet prom. 10/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011403 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van het Groothertogdom Luxemburg op het grondgebied van het Koninkrijk België, gedaan te Luxemburg op 4 juli 2016 (2) type wet prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011429 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding type wet prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget type wet prom. 23/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030329 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie type wet prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019090303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2019, 108.85 punten bedraagt, tegenover De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, Mijnheer NONA Pietro, technisch deskundige, bevorderd in de klasse A1, in de titel van attache, in het Frans taalkader, bij de Stafdienst Begro type koninklijk besluit prom. 14/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de kledij en de kentekens van de operationele beroeps- en vrijwillige personeelsleden van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011317 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2019, - dat uitwerking heeft sedert 31 januari 2019 `s avonds, is aan de heer Van Raemdonck, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep t Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 maa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011319 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, is de heer Derenne, M., ereplaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Namen, afdeling Namen, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Bij koninklijk besl - is bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde : Mevr. Mortier, R., advocaat-generaa(...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 oktober 2018 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019030266 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Hobin R., familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot h Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2018 pub. 29/03/2019 numac 2019011290 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011318 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 8 maart 2019, is het verzoek tot associatie van de heer Boeykens, J., notaris ter standplaats Antwerpen , en van Mevr. Guldemont, A., kandidaat-notaris, om de associatie &q(...) Mevr. Guldemont, A., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011320 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministeriële besluiten van 8 maart 2019, die in werking treden vanaf heden, - is de heer Culem, Ph., voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, b - is Mevr. Lamensch, M. professor fiscaal recht aan de VUB en docent aan de « UCL » en aan de KUL, (...) type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019030268 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030273 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030272 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030282 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030283 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019030284 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030285 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019030315 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 25 maart 2019, is de duur van de stage verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2019, van: - mevr. De Schepper K., - mevr. Engels M., - mevr. Vandebroek E., - gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. - mevr. Allij(...) type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019201036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011321 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 242.715 van de Raad van State van 18 oktober 2018, is het koninklijk besluit van 9 december 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2015, houdende de bevord

decreet

type decreet prom. 11/12/2018 pub. 29/03/2019 numac 2019200956 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank van Luik. - Beschikking Bij beschikking van 3 september 2015, werd de heer Roger SCHYNS, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om het ambt type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank van Luik. - Beschikking Bij beschikking van 14 maart 2019, werd de heer Roger SCHYNS, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangeweze

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011230 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2016 betreffende de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011366 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2018, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de gewone spar , gelegen Orbanlaan 161 in Sint-Pieters-Woluwe, gekend ten kadaste(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de distributie en levering van thermische energie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 29/03/2019 numac 2019030205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende bodembeheer en bodemsanering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, wat betreft de vereffening van de bedragen, vastgesteld conform artikel 47/9, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, aan de revalidatieziekenhuizen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 tot benoeming van de leden van de reaffectatiecommissie van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030264 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering ressorteren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019030267 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 februari 2019 wordt de heer Xavier CROMPHOUT door verhoging in graad tot eerste gegradueerde - categorie van de graad : gespecialiseerd - kwalificatiegroep : 2 op 1 maart 201 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019030281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030295 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanstelling van de leden van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Tersana vzw moeten worden gesloten voor de overdracht van de verplichting of het engagement om een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering uit te voeren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019201444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 16 mei 2018 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019201382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 15 maart 2019 betreffende de rapportering m.b.t. de invoer en de verdeling van ingekapselde en niet-ingekapselde radioactieve bronnen

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0427.131.283 M.D. COMPANY intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 1(...) type lijst prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0433.219.222 BALAK INDUSTRIES Ond. Nr. 0507.934.263 TACTICAL COMBAT SOLUTIONS. type lijst prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0446.644.913 A EN M RISK MANAGEMENT Op 18/03/2019 werd het ondernemingsnummer 0446.6(...)

erratum

type erratum prom. 11/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201501 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Gerant Studiecentrum (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG19010 Deze selectie werd afgesloten op 21 maart 2019. Er is 1 laureaat. De (...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201514 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties van overgang naar niveau A1 , voor het RSVZ : Attachés Teamchef BIO (m/f/x). - Selectienummer : BNG19034 - Attachés PEN Projecten (m/f/x). - Selectienummer : BNG19035 De medewerkers die voldoen a(...) Solliciteren kan tot 12 april 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019030312 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019, wordt de heer Thomas COLIN, met ingang van 1 december 2018, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeen

document

type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019011316 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2019 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor geg Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. Het taale(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201396 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors sociale zekerheid (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG19093 Solliciteren kan tot 12/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201492 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG19109 Solliciteren kan tot 12/04/2019 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201513 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het RSVZ : attachés dienst Pensioenen Henegouwen (m/v/x). - Selectienummer : BFG19029 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren w(...) Solliciteren kan tot 12 april 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's : Experten Dossierbeheerders Secretariaat (m/v/x). - Selectienummer : BNG18189. - Experten-Teamchefs (m/v(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201527 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Algemeen verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19074 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201526 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige algemeen verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG19087 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201531 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen griffiers (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19103 Solliciteren kan tot 12/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201529 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19073 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201528 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG19088 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201530 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Procesbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BNG19036 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te so(...) Solliciteren kan tot 12/04/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201534 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs-juristen voor de centrale controledirecties van de Economische Inspectie (niveau A1) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19105 Solliciteren kan tot (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201535 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten economische gegevens voor K.M.O. Observatorium (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19108 Solliciteren kan tot 12/04/2019 via www.sel(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201539 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19105 Solliciteren kan tot 12/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen HR (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19104 Solliciteren kan tot 12/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken ondersteuning van het Federaal Aankoopbureau (niveau A3) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19029 Deze selectie werd afgesloten op 26/03/2019. Er is 1(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201542 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Kwaliteit en Veiligheid van producten, diensten en installaties (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19107 Solliciteren kan tot 12/04/(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 29/03/2019 numac 2019201565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Industrieel Ingenieurs (niveau A), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19089 Solliciteren kan tot 22/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^