Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type wet prom. 20/01/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011183 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten, aangenomen te Seoul op 12 november 2012 (2) type wet prom. 15/07/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019030180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/03/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2017 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox type wet prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040693 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, waardoor de artikelen 62 en 64 van de wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen , in werking kunnen treden type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het gebruik van een elektronische box waarmee slechtzienden of blinden kunnen stemmen met een elektronische stemcomputer type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019, wordt de Heer Jacques VANHAEVERBEEK, Kamervoorzitter bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 oktober 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 28 januari 2019, wordt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040731 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Comité REACH voor de Federale Staat type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie 2018 type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 ter invoering van een nieuw loonbeleid in de banksector type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Commissie van technici voorzien bij artikel 174 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" type ministerieel besluit prom. 20/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011124 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van premies voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere wooneenheden type ministerieel besluit prom. 19/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011156 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de regelgeving betreffende het landbouw- en visserijbeleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040629 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden met ingang van 1 maart 2019 bevorderd bij ministeriele besluiten van 27 februari 2019 : - Mevr. Maria-Stella INCARDONA, administratief desku - De h. Paul SCHELCK, financieel deskundige (Niv. B), door overgang naar het hogere niveau tot de e(...) type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019200954 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 18/12/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019200955 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens die op het AktiF- en AktiF PLUS-attest worden vermeld

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201028 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 175/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6741 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2244, § 1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goe(...) type arrest prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201108 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 6721 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers, of, in ondergeschikte ord Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 14/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019201183 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van ondernemingen die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen betrokken zijn in de circulaire economie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 15 juli 2002 betreffende de verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040719 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019201184 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de Kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019201212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040689 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Spronken Orthopedie, de NV Arseus Medical, de BVBA R Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040690 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Spronken Orthopedie, de NV Arseus Medical, de BVBA R Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201162 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 4 februari 2019, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 7 februari 2019, heeft de familierechtbank van de Rechtbank va « Schenden de artikelen 3, § 3, en 37 van het Wetboek van internationaal privaatrecht de artik(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0432.952.867 COBOURG intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 26/02/2(...) type lijst prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0460.420.891 SITE BY SITE Ond. Nr. 0645.537.968 DABORD Ond. Nr. 0668.667.124 type lijst prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201254 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs A3 ICT-toepassingen Coördinatoren (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19083 Solliciteren kan tot 08/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201334 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Mobiliteit en Vervoer : technisch deskundigen (m/v/x) (BNG18131) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201333 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Mobiliteit en Vervoer : Administratief deskundigen (m/v/x) (BNG18132) Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019011158 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité van de FOD Justitie Artikel 1. In het Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité van de FOD Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2003, laatste wijziging gepubliceerd in h Art. 2. Deze wijziging van het Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de dag waarop ze in he(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019030193 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als exploitant van een centrum voor de vernietiging en recycling van afgedankte voertuigen die ertoe gemachtigd is een vernietigingsattest af te geven Bij de beslissing van 28/01/2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilie(...) De registratie draagt het nummer ENR/ VHU-C /001663439. type registratie prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019030192 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen waarvoor geen vernietigingsattest is afgegeven Bij de beslissing van 15/02/2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd de registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen De registratie draagt het nummer ENR/ VHU-T /001666918.

erratum

type erratum prom. 29/11/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019040709 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 maart 2009 met betrekking tot het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019200851 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg Eupen. - Bij besluit van de Regering van 6 december 2018 wordt het tot het openbaar domein behorende transformatorengebouw in de Merolser Straße te Eupen, afdeling 3, sectie D, definitief als monument gerangschikt. Het be type document prom. 13/12/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019200953 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Gezinsbijslagen type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201260 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Procesbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BFG19027 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicit(...) Solliciteren kan tot 29/03/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt de heer Jens DE PRINS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040611 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 24 augustus 2018, Mevrouw OSIAL Paulina wordt definitief benoemd op 1 februari 2018 in de hoedanigheid van Werkman van O Bij beslissing van de directeur-generaal van 16 juli 2018, wordt de heer AL-KHADRAOUI Mohcine d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, word - de dames BRUWIER Geneviève, CICARELLI Olga en DUHEM Katelijn en de heren FONTAINE Jimmy en MONSIE(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019200946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. - Benoeming van de Voorzitter. - Benoeming of hernieuwing van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, wordt de benoeming van de heer Xavier VERBOVEN tot Voor Bij hetzelfde besluit worden, met ingang van 1 maart 2019, de mandaten van de hiernavermelde leden (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040671 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Lommel: 1 - Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton): 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018. -(...) (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 januari(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019040707 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten van Nederlandstalig en Franstalig plaatsvervangend voorzitter voor de beroepscommissie die bevoegd is voor de beroepen inzake evaluatie en stage Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in artikel 287quater De zetel van de beroepscommissie is gevestigd te Brussel. De beroepscommissie bestaat uit een Ne(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201168 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Paleis voor Schone Kunsten Vacante betrekking van directeur-generaal. - Oproep tot kandidaten De Minister belast met de Federale Culturele Instellingen deelt mede dat de betrekking van directeur-generaal bij het Paleis voor Schone Kunsten vac Het doel van de vennootschap en de aangelegenheden van het beheerscontract tussen de Federale Staat(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201263 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie (niveau ****1) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - **** : ****19097 **** kan tot 29/03/2019 via ****.****.**** **** gedetailleerde (...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

document

type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201217 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmeurs (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19017 Solliciteren kan tot 01/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten A1 ICT en VOIP (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19026 Solliciteren kan tot 01/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201257 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ontwerper Communicatie (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG19090 Solliciteren kan tot 01/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201265 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Procurement Officers directoraat-generaal Digitale Transformatie (niveau A3), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG19079 Solliciteren kan tot en met 01/04/2019 via www.sel(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201262 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten elektronische identificatie en beveiliging (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19096 Solliciteren kan tot 29/03/2019 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wegcontroleurs (niveau C), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB19006 Solliciteren kan tot 01/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/03/2019 numac 2019201329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Brandpreventie ingenieurs (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG19082 Solliciteren kan tot 10/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^