Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010558 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010708 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019010933 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Dossier 235/80893 Een koninklijk besluit van 5 februari 2019 verleent een wegvergunning met index 235/80893, aan de nv Elia Asset voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse elektrische verbi type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019030114 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2600 van 21 december 2018, wordt kapitein-commandant H. Sennesael op pensioen gesteld op 1 januari 2019 in toepassing van de samengeordende wett type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040171 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2601 van 21 december 2018, wordt de luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 september 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040174 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2602 van 21 december 2018, wordt de kolonel **** ****. **** **** op pensioen gesteld op 1 december 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040173 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2603 van 21 december 2018, wordt de majoor ****. **** op pensioen gesteld op 1 september 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040172 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2604 van 21 december 2018, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 februari 2018, aangesteld in de graad van apotheker-kapitein in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040184 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2611 van 21 december 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 18/02/2019 numac 2019040259 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de medewerking van de betalingsdienstaanbieders aan het ontwikkelen en beheren van de vergelijkingswebsite voor de vergoedingen voor betaalrekeningen type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, wordt aan de heer BASTIN Jacques op het einde van de maand december 2016, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019200351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw of onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf een inhouding kunnen doen op het loon van hun werknemers uit hoofde van een bijdrage voor het verschaffen van sommige voorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank van Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, wordt met ingang van 1 januari 2019, aan de heer THOLEN Dominic, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de A

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010841 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in acute geneeskunde en artsen-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010842 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010844 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in oftalmologie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010843 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pediatrie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010845 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in medische oncologie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010847 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in interne geneeskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010848 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010849 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de arbeidsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010852 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen- specialisten in functionele en professionele revalidatie van gehandicapten type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010850 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010851 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in intensieve zorg type ministerieel besluit prom. 11/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010856 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010853 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de radiotherapie-oncologie type ministerieel besluit prom. 11/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 22/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010932 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Un Sphynx en Catymini", gelegen te de Rudderstraat 18/3, 1080 Brussel als hobbykwekerij voor katten aan mevrouw Ansciaux Caty in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 13/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010944 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van richtplan van aanleg "Weststation" type ministerieel besluit prom. 11/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 01/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040253 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Staat Qatar betreffende luchtvervoer, opgesteld te Brussel op 6 maart 2018

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 3 november 2016 werd de heer BASTIN Jacques, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorz

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010871 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd "Operaties" van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010870 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd "Beleid Instellingen" van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010872 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd "Gezins- en Persoonsbeleid" van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010893 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd "Algemene Diensten" van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019010914 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Tijdens zijn vergadering van 20 december 2018 heeft het Verenigd College de heer Jean-Baptiste Godinot aangesteld in de bicommunautaire Dienst voor Gezondh(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen zestig dagen na deze bekend(...) type overeenkomst prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019010915 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Tijdens zijn vergadering van 20 december 2018 heeft het Verenigd College de heer Patrice Osomba Lushima Odimba aangesteld in de bicommunautaire Dienst voor(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen zestig dagen na deze bekend(...) type overeenkomst prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040081 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200658 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0406.966.864 LONTIE PHOTO - VIDEO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande (...) type lijst prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200659 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor, naar aanleiding van hun annulatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen, werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0401.767.862 ETABLISSEMENTS JANCART-DEPAS Ond. Nr. 0408.147.492 STICHTING NEOV -(...) type lijst prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0471.647.553 BALITEX Op 31/01/2019 werd het ondernemingsnummer 0471.647.553 afgeslot(...) type lijst prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200665 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond. Nr. 0670.566.740 BALITEX Op 28/01/2019 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0670.566.740 wegens dubbel geannuleerd. .

erratum

type erratum prom. 25/11/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019010921 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040159 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2594 van 21 december 2018: Worden benoemd in de graad van onderluitenant in het reservekader in het korps van de logistiek: De aangestelde onderlu De aangestelde onderluitenants kandidaat-reserveofficieren, R. Thonard en R. Hocké, op 1 juli 2018.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040177 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 2606 van 21 december 2018, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier V. Dartevelle, op 1 november 2018 benoemd in de graad van onder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040176 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van een kandidaat reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2605 van 21 december 2018 : Wordt de aangestelde geneesheer-kapitein kandidaat-reserveofficier, gesproten uit de laterale bijzondere werving ****. **** op

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040290 bron federale overheidsdienst financien Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Oproep tot kandidaten Dit dienstorder is bestemd voor de personeelsleden van : - de Algemene Administratie van de Douane en Accijnz - de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, - de Algemene Administratie van de Inning en de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040330 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van het bureau van de Federale bemiddelingscommissie Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatur De Federale bemiddelingscommissie bestaat uit het bureau, de vaste commissie voor de erkenning van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Jacques BASTIN. De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019040309 bron rekenhof **** van **** adjunct-auditeurs Het Rekenhof organiseert in samenwerking met ****, het **** van de federale overheid, een vergelijkend **** voor **** adjunct-auditeurs niveau **** (****/****), ****(...) Op 1 september 2019 zullen vier adjunct-auditeurs in dienst worden geroepen. Laureaten die niet (...)

document

type document prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019010814 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Personeel. - Ontslagen en vervangingen De heer Laurent DE BRIEY, plaatsvervangend lid van de raad van bestuur, aangesteld door het Waalse Parlement, heeft zijn ontslag ingediend op 7 augustus 2017. In zijn zitting van 16 januari 2019 heeft he type document prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019010813 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Personeel. - Ontslagen. - Vervangingen Mevr. Khadija NAHIME, effectief lid van de raad van bestuur en Mevr. Michèle WAELPUT, haar plaatsvervangster, aangesteld door Parlement van de Franse Gemeenschap, hebben hun ontslag ingediend op 13 december In zijn zitting van 23 januari 2019 heeft het Parlement van de Franse Gemeenschap de heer Corentin (...) type document prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18233 Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2019. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200739 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Facility Managers (niveau A1) voor Perspective.brussels. - Selectienummer : ANB19002 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200740 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten controleur bouw - Vlaanderen (niveau B) voor CDSCA. - Selectienummer : ANG18293 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200744 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Webontwikkelaars (niveau B), voor rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Selectienummer : AFG19011 Solliciteren kan tot 4/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200756 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsondersteuners (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG19054 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/02/2019 numac 2019200755 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs-juristen bij de Economische Inspectie (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18289 Deze selectie werd afgesloten o(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^