Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010575 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme type wet prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010576 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid type wet prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010734 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens(...) Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****(...) type wet prom. 15/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030068 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft type wet prom. 15/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030067 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft type wet prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019030124 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam **** **** koninklijk besluit van 25 januari 2019, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****(...) type wet prom. 03/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010577 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2586 van 20 december 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010579 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2587 van 20 december 2018 : **** aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School : Op 2 januari 2017 : Majoor Op 11 juni 2018 : Kapitein-commandant ****. **** **** 7 januari 2019 : Luitenant ****. **** type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010674 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010746 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2019, in werking tredend op 31 augustus 2019 `s avonds, is Mevr. Gijsen S., secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het parket Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokke Bij koninklijke besluiten van 20 januari 2019, zijn benoemd: in de graad van griffier bij de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 januari 2019 : - is aan mevr. De Ruyck A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. He - die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010749 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019, is de heer Dewulf O., erevoorzitter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerli type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, vijfde lid, van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rustpensioenen van de openbare sector voor de perequatie van de pensioenen vanaf 1 januari 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010812 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, worden benoemd tot leden van de Kamer van eerste aanleg(...) type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030120 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 20 november 2018 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde verplichtingen van de wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040195 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning C, G1 en G2 zoals bepaald in artikel 25, punt 3, punt 8 en punt 9 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2018015500 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de tijdelijke bevoegdheids- en ondertekeningsdelegaties die aan de Directeur Opdracht Raadgeving van "eWallonie-Bruxelles Simplification" worden toevertrouwd type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010750 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 31 januari 2019 : - is aangewezen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Vlaams-Brabant, voor de duur van één jaar met ingang van 29 januari 2019 - als plaatsvervangend lid : mevr. De Baerdemaeker P. - zijn aangewezen in hoedanigheid van lid (...) type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010797 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010802 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010804 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen Bij het ministerieel besluit van 18 december 2018, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2010 houdende uitvoering 130. de heer JANSEN Arnaud, geboren te Elsene, op 8 juni 1963 : « coupé ondé: au 1 d'azur au drakka(...) type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de klinische genetica type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030141 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 21/11/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030142 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap bij de Université de Mons voor het academiejaar 2018 - 2019 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019040197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering. - Getec Energie A.G. - A330-060bis Bij ministerieel besluit van 24 januari 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Getec Energie A.G., overeenkomstig de bepalingen van type ministerieel besluit prom. 28/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040241 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019200473 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Waalse Dierentuinencommissie opgericht bij het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2018 betreffende de erkenning van de dierentuinen en tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Waalse Dierentuinencommissie

arrest

type arrest prom. 17/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040145 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 maart 2018 betreffende de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer

decreet

type decreet prom. 24/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010796 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 type decreet prom. 24/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010805 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gebruik van digitale frequenties voor DAB+ op het grondgebied van de andere partij type decreet prom. 31/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019200520 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en het besluit van 22 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract type decreet prom. 31/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019200570 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting binnen het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" van een technische commissie "Revalidatie" die voor de branche "Welzijn en Gezondheid" en de branche "Handicap" gemeenschappelijk is (1)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010748 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 28 januari 2019, werd de heer Vlérick J.-P., ereraadsheer in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voor een termijn v Ondernemingsrechtbank te Gent Bij beschikking van 11 januari 2019 werd de heer Cauwe Ch., do(...)

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019040149 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie inzake niet-dringend vervoer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030111 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2018 tot aanstelling van de leden van de sturingsgroep voor het begeleiden, evalueren en voorstellen van aanpassingen van het experimentele stelsel voor de ontplooiing van de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten in het vierde, vijfde en zesde jaar van het kwalificerend onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 tot benoeming van de leden van de reaffectatiecommissie van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering betreffende de **** in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringbetreffende de steun voor coworking type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2018-2019

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019040209 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/55 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 juni 2016 houdende benoeming van de leden van de afdeling gezondheidspromotie van de Brussel HET COLLEGE, Gelet op het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brusselse Franstali(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019040214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019200467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Oreye type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200477 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 13 december 2018 wordt eervol ontslag uit zijn functies van Kabinetschef van de Vice-President en Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitalisering, Tewerkstelli Bij besluit van de Waalse Regering van 13 december 2018 wordt de heer Amaury Bertholomé op 1 ja(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200481 bron waalse overheidsdienst "e-Wallonie-Bruxelles Simplification" Bij besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 dat in werking treedt op 14 januari 2019, wordt mevr. Géraldine Grosjean tijdelijk aangewezen in de hoedanigheid van mandataris als leidend a

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking. Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 januari 2019, dat in werking treedt wordt mevrouw Sofie APPELMANS, te Merchtem, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, t(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200459 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 december 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 december 2018, is beroep tot v Die zaak, ingeschreven onder nummer 7088 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr. 0471.647.553 BALITEX Op 31/01/2019 werd het ondernemingsnummer 0471.647.553 afgeslote(...) type lijst prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond Nr. 0670.566.740 BALITEX Op 28/01/2019 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0670.566.740 wegens dubbel geannuleerd.

erratum

type erratum prom. 30/11/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie. - Erratum type erratum prom. 05/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010736 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming. - Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010740 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 31 januari 2019 hebben H.E. de heer Samuel Tamba Musa, de heer Sergio Ivssn Alfaro Salas en de heer Pavel Klucky de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bi H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 29/01/2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd de registratie als vervoerder van dierlijk afval van categorie 3 aan TRANSPORTS WERY B.V.B.A. De registratie draagt het nummer ENR/DA-T /001660242.

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019040196 bron regie der gebouwen Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen Voorzitterschap Artikel 1. De Administrateur-generaal zit het Directiecomité voor. Wanneer hij afwezig of verhinderd is, wijst hij het lid van het Directiecomité aan Secretariaat en verslaggeving Art. 2. De voorzitter verzorgt het secretariaat en duidt een secre(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019040200 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Samenstelling van het evaluatiecollege voor de korpschef van het openbaar ministerie Werden verkozen als lid van het evaluatiecollege voor de korpschef van het openbaar ministerie, voor de Franstalige kamer: * als effecti o Dulieu Philippe, procureur des konings bij het parket Luik o de la Serna Ignacio, procureur-ge(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019040221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200569 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-generaal van de Inning en de Invordering voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19703 Solliciteren kan tot en met 28/02/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010584 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2588 van 20 december 2018, wordt mijnheer Cédric Hocepied, op 1 november 2018, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anc Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2018, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010630 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directie Nom Résidence Naam Standplaats type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010807 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, dat in werk Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DUJARDIN Thibaut benoemd tot werkend lid bij genoemde Commissi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010808 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, wordt Mevr. ROOTHANS Dessie beno type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010810 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019030115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 en met ingang van 1 december 2018, wordt de heer Joeri SEGERS in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010739 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Politiezone Molenbeek/Koek/Jette/Gansh / SA Overheidsopdrachten. - Niet-goedkeuring Bij besluit van 26/11/2018 is niet goedgekeurd de beslissing van 25/09/2018 waarbij de politieraad van de politiezone Molenbeek/Koek/Jette/Gansh/SAB beslist d type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019010738 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe Goedkeuring onder voorbehoud van wijzigingen Bij besluit van 3/12/2018 wordt goedgekeurd onder voorbehoud van wijzigingen de beslissing van 10/09/2018 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Sint-Lambrechts-Wol type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200478 bron waalse overheidsdienst Tabel van de tarieven van de waterbelastingen die aangepast worden in functie van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel D.330-1 van het Waterwetboek Belastbare periode 2017 2018 2019 (...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Monitoren / groepsbegeleiders te Steenokkerzeel en Merksplas (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19021 Solliciteren kan tot 25/02/2019 via www.selor.be. De gedeta(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200535 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dataminers (niveau A2), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19033 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200564 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Gerant Studiecentrum (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG19010 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-Revisoren (niveau A1), voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18312 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200568 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Documentalisten (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19020 Solliciteren kan tot 25/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal assistenten (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18280 Deze selectie werd afgesloten op 04/02/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200572 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Shift voor de AA Douane en Accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18279 Deze selectie werd afgesloten op 30/01/2019. Er zijn 41 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200591 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultant testing (niveau A1), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19036 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200616 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige penitentiair bewakingsassistenten. - Gevangenis Aarlen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG19037 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige penitentiair bewakingsassistenten. - Regio centrum (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19038 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200618 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige penitentiair bewakingsassistenten. - Regio Oost (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG19039 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200619 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige penitentiair bewakingsassistenten. - Regio Haspengouw (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG19040 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200621 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19045 Solliciteren kan tot 22 februari 2019 via www.selor.be type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200620 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige penitentiair bewakingsassistenten. - Regio West (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG19041 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200622 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19046 Solliciteren kan tot 22 februari(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200625 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19049 Solliciteren kan tot 22 februari 2019 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200623 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19047 Solliciteren kan tot 22 februari 2019 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 120 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. type document prom. -- pub. 08/02/2019 numac 2019200624 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19048 Solliciteren kan tot 22 februari 2(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^