Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/10/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der Instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen. - Duitse vertaling type wet prom. 19/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010636 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2014 type wet prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019090301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2019, 108.17 punten bedraagt, tegeno De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019200310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie Aanvullende pensioenen omzettingscoëfficënt Bekendmaking in uitvoering van: - artikel 38, § 3terdecies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale - artikel 30 van de programmawet van 22 juni 2012, vervangen bij de programmawet van 27 december 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2018015538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.060.131,05 EUR aan de Stad Brussel in toepassing van bijakte nr. 13 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 31/01/2019 numac 2019010459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties met voorschriften betreffende de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010567 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de kandidaatstelling voor de leden van de Federale bemiddelingscommissie en van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010568 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reis- en verblijfskosten toegekend aan de leden van de Federale bemiddelingscommissie en de assessoren van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010578 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010592 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2019, in werking tredend op 30 juni 2019 `s avonds, is de heer Sneyders, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn a Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Fanue(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van CS Entité Manageoise inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019030062 bron programmatorische federale overheidsdienst telecommunicatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019030065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot het vermijden van situaties die tot een potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding kunnen geven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019030088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 december 2018, wordt de heer Françis OTTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019040129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van de club Royal Stade Brainois inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019040130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RCS Condruzien inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019040131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royal Football Club Liégeois inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikel 25 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing bij de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 29/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019030069 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 09/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019030093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 09/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019030092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019040080 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode teneinde de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te versterken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 31/01/2019 numac 2018032374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvulling van de in artikel 2, § 1, 3°, van het Wetboek van inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de Verordening nr. 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een Research Master of Gerontological Sciences door de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CBO-1CBB2AB-PR basisallocatie CB025 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CB-B-2-AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010485 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Conflict and Development Studies

bericht

type bericht prom. 18/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010498 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type bericht prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010538 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De naamloze vennootschap HiPay ME heeft de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerleggin(...) type bericht prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010539 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De naamloze vennootschap CIRCUS BELGIUM c.s. heeft de nietigverklaring en de schorsing van de tenui(...) type bericht prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het **** van de Raad van State en de samenstelling van een **** ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-auditeur (...) ****. Om tot het vergelijkend examen te worden toegelaten, moet de kandidaat ten volle 27 jaar oud ****(...) type bericht prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010676 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Gemeenteraadsverkiezingen te Herentals Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Nathalie V(...) type bericht prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010682 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0007: Gaby Consulting NV / Power Holding NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 25 januari 2019, ontving de a Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de detailhandel in moto(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Brailleliga, vereniging voor hulp aan blinde en slech

erratum

type erratum prom. 19/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010647 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Erratum type erratum prom. 26/01/2017 pub. 31/01/2019 numac 2019040121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019200367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010065 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2524 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoemi In de graad van kolonel militair administrateur, luitenant-kolonel militair administrateur L. Simoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010072 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2528 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoeming plaats In de graad van kolonel, luitenant-kolonel J. Gallant. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010081 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2529 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats op In de graad van kolonel stafbrevethouder, luitenant-kolonel stafbrevethouder X. Deneys In de gra(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010091 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2531 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van de luchtwapensystemen" de volgende ben In de graad van kolonel vlieger, luitenant-kolonels vliegers E. Cuppens en B. Beeckmans. In de g(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010435 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt de heer Vincent LECHIEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019040013 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2525 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoeming plaats op 26 december In de graad van kolonel stafbrevethouder, luitenant-kolonel stafbrevethouder T. Laurent. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019040015 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2527 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op 2 In de graad van kolonel stafbrevethouder, luitenant-kolonels stafbrevethouders L. Moerman, J-P. Ham(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019040014 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2526 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgen In de graad van kolonel stafbrevethouder, luitenant-kolonels stafbrevethouders F. Gillet, P. Cipari(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019030051 bron gewestelijk agentschap voor netheid « net brussel » Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van eerstaanwezend deskundige als verantwoordelijke voor de dienst SupCC (Support client and cityzens) De dienst SupCC stelt als doelstellingen : - een grotere tevredenheid van b(...) - een groter welzijn en grotere doeltreffendheid van de medewerkers die administratieve en commerci(...)

document

type document prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 juli 2019 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gep Overwegende dat op 10 januari 2019 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (...) type document prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019010456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 juli 2019 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gepubliceer Overwegende dat op 10 januari 2019 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (...) type document prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019200360 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige planning officers (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG18259 Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019200366 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Selectienummer: ANB18017 Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2019. Er zijn 4 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019200401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige elektromechanische trainers (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19003 Solliciteren kan tot 15/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/01/2019 numac 2019200415 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs federale opdrachten bij de Federale diensten van de gouverneur van Luxemburg (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG19019 Solliciteren kan tot 25/02/2019 via www(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^