Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, teneinde ook na de hertekening van de kieskringen in de provincies Henegouwen en Luxemburg de voortzetting te verzekeren van de beperking van de verkiezingsuitgaven. - Duitse vertaling type wet prom. 14/10/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 29/01/2019 numac 2018015588 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 29/01/2019 numac 2018015589 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - Errata. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 29/01/2019 numac 2018015587 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2018032550 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2522 van 4 december 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010048 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2523 van 3 december 2018, wordt ****-kolonel **** ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie Voor verdere bevordering zal luitenant-kolonel **** ****. **** gerangschikt worden ****(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019010309 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitster en de Ondervoorzitter voor de Commissie voor de overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010381 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 november 2018 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt bevorderd tot Ridder in de Kroonorde: de heer DECROCK Stefaan Ferdinand Bernard Maria Opv(...) Ranginname op 15/11/2016, als houder van deze nieuwe onderscheiding de heer ZWIJZEN Bernard Juli(...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019010493 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris van Defensie bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 21/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019010497 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een vervanger voor de regeringscommissaris van Defensie bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010534 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010574 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische Eredienst Plaatsen van imam eerste in rang Bij koninklijk besluit van 11 januari 2019 is een plaats van imam eerste in rang ten laste van de Schatkist bij de is type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019200300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met betrekking tot de invloed van de vrijstelling van de betaling van de bijdragesupplementen op het pensioen type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019200301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelli In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2018, blz. 75029, moet de volgende verbetering worden aang(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 en artikel 56 van het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van de basissubsidie voor nieuwe plaatsen groepsopvang, voor de subsidie inkomenstarief en voor de subsidie voor Centrum inclusieve kinderopvang in 2018 type ministerieel besluit prom. 10/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010382 bron vlaamse overheid Besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010386 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JDG2CD-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010383 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010446 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat type ministerieel besluit prom. 21/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019010527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing in het mandaat van bijzitter-personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 24/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019200383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010353 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikelen 27, § 1, 10° en 68, § 1, 1° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 28 november 2018 waarbij de vzw Coördinatie Zenne met als h(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019010474 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019010473 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019010559 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 tot aanwijzing van de leden van de regionale kamer van beroep

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 29/01/2019 numac 2019010589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere leden van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019030060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018, worden beschermd door uitbreiding als monument het bijgebouw en de totaliteit van de tuin , van het Hui(...) Het goed is bekend ten kadaster te Brussel, 9de afdeling, sectie K, perceel 170/02 M. AFBAKENING(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019030089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het model van dienstverleningscontract voor industriële sanering en tot wijziging van diverse bepaling van het Waterwetboek en van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019200261 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015 betreffende de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het Departement Natuur en Bossen

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010512 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor het eerste semester 2019, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010561 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan DE BRABANDERE, Emmanuel DORMAELS en Enrico DE SIMONE, Deze besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2018. Deze zaak is i(...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010565 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0006: Liberty Global/De Vijver Media Op 21 januari 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van e Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de productie van films (...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010564 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0005 : Inter-energa, Inter-aqua & Inter-media/Fluvius Limburg Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 21 jan Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de productie van elektr(...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200188 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 december 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 december 2018, heeft de nv « S Die zaak is ingeschreven onder nummer 7084 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200192 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 december 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 december 2018, heeft Willem De Die zaak is ingeschreven onder nummer 7087 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200317 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Beleid en Ondersteuning Budgetbeheerder (m/v/x). - BFG18133 Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2019 (datum PV). Er is 1 l(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010420 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 8 januari 2019 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de **** **** uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair rechtsgebied het **** ****

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010566 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** **** 134 van 6 juni 2018, bladzijde 47.707, in het **** tekst en **** tekst van het koninklijk besluit van 15 april 2018, gelieve te type erratum prom. 12/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019030052 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake de regeling van de begroting en van de boekhouding, de begrotingsfondsen, hoger onderwijs en onderzoek, kind, het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, schoolgebouwen, de financiering van infrastructuren voor de Cité des métiers van Charleroi, de uitvoering van de hervorming van de initiële opleiding van de leerkrachten. - Erratum

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019030071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018. - Ministerraad van 18 januari 2019. - Notificatie punt 4 BETREFT : MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van het ontwerp van wijzigingsclausule op de NOTIFICATIE 1. Het voorstel, vervat in punt 9 van de nota op 8 januari 2019, wordt goedgekeurd.

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 29/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019030098 bron ministerie van de franse gemeenschap, ministerie van de duitstalige gemeenschap en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gedeelde gebruik van het beveiligde elektronische platform voor de bestelling van vaccins en voor vaccinregistratie

document

type document prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200302 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Responsable Frontoffice Bâtiments (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG18225 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2018. Er zijn 2 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200385 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs renovatie Poelaertplein (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG18314. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2019(...) type erratum prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200386 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten - renovatie Poelaertplein (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG18313. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2019.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010434 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt Mevr. Natacha B. DEBUIGNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010433 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2018, wordt Mevr. Delphine N.C. COMES, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 201(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010437 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt Mevr. Géraldine M.G. BLAIRVACQ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010541 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 januari 2019 de heer Frédéric Paye tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, wordt de heer Kris BLANCKE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019010562 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking Gelet op het ontslag van een plaatsvervangend lid (...) Samenstelling Overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid, van de wet van 13 augustus 1990 hou(...)

document

type document prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200306 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanische trainers (niveau A), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19003 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200316 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de HVW Adjunct uitbetalingskantoor Brussel (m/v/x). - BFG18045 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2019 (datum PV). Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200349 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Transfer Pricing (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18190 Deze selectie werd afgesloten op 24/10/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 j(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 g(...) type document prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Accreditation Officer (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18275 Deze selectie werd afgesloten op 08/01/2019. Er zijn 3 lau(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/01/2019 numac 2019200362 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Accreditation Officers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18268 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2019. Er zijn 6 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^