Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018206456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agenschap voor Nucleaire controle met betrekking tot de milieueffectbeoordeling type wet prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019010223 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Wetgevende assemblees Met toepassing van : - de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten ; - de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van - de wet van 25 mei 1999 houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der inst(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2018015694 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 december 2018, wordt mevrouw AMATO Marie-Sabine, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebes Bij koninklijk besluit van 16 december 2018, wordt de heer ANTHUENIS Tom, bevorderd door verhog(...) type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018032251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet op het politieambt en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018205800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid en het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij het eHealth-platform en houdende vaststelling van de opdrachten en de bevoegdheden van de geneesheer onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het eHealth-platform gebeurt type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019010193 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 30 april 2019 's avonds, is Mevr. Kosynsky, V., griffier bij het Hof van Cassatie, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensioe Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 31 december 2018 `s avonds, (...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019010231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 6 januari 2019 wordt de heer Jurgen BRAECKMANS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone GRIMBERGEN voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010244 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019040045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RES Couvin-Mariembourg inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019040048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion RRC Longlier inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019040046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RRC Mormont inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019040057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 november 2018, wordt Mevr. Christelle LIEBESENS bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019040085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 wordt de heer Emmanuel Vandevoorde aangeduid als houder van de managementfunctie N-1 « Directeur Algemene diensten » voor een periode van 6 jaar bij Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019040087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 6 januari 2019 wordt de heer Peter MUYSHONDT, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone RUPEL , voor een termijn v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019091301 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand januari 2019 is samengesteld als volgt : Index A (scha(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015127 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 24, basisallocatie 44.55.11.43.52.43. type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018206339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende aanduiding inzake sommige personeelsaangelegenheden type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de specifieke dotatie die toegekend wordt aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre om de uitvoering van haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe te verzekeren type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 9.269 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 15.954 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16AA op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 16.392 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 16.659 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 10.284 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Glons, ter hoogte van de kilometerpaal 19.670 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 18.795 type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 16/01/2019 numac 2019010252 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200108 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200110 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200112 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 17/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200109 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200113 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 42 en 04 van de organisatieafdelingen 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200114 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200115 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 02 van de organisatieafdelingen 13 en 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2018205753 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6648 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38, § 3sexies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, g Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010200 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015663 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende Natuurreservaat "Thier aux Pourcets" te Comblain-la-Tour type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015664 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende Natuurreservaat "Le Méandre de l'Ourthe" te La Roche-en-Ardenne type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015665 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding en hernieuwing van de voorwaarden voor het beheer van het erkende Natuurreservaat "Marionville" te Saint-Ghislain en Quaregnon

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Benoit WILLOCX in de hoedanigheid van Directeur-Diensthoofd van de afdeling "Vergunningen en Partnerschappen" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Olivier PICOU in de hoedanigheid van Directeur-Diensthoofd van de afdeling "HR en Financiën" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Jean-Pierre JANSSENS in de hoedanigheid van Directeur-Diensthoofd van de afdeling "Inspectie en Bodem"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het gebruik van open standaarden door de lokale besturen en tot nadere regeling van de databank van de lokale mandatarissen en van de databank van de leidend ambtenaren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Mons-Borinage en tot aanneming van het ontwerpplan met het oog op de opneming van een gebied van gewestelijk belang zodat de ontwikkelingen van het dierenpark Pairi Daiza op het grondgebied van de gemeente Brugelette mogelijk worden gemaakt. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie "Cheques" ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/02/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vaststelling van de minimale dienstverlening voor verstrekkingen opgenomen in artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...)

protocol

type protocol prom. 05/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en de financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg type protocol prom. 05/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord over de verdeling van het maximaal aantal van 25 locoregionale klinische netwerken over de overheden bevoegd voor de erkenning

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019040059 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2018, bladzijde 96632, akte nr. 2018/15142, in de tabel bij nummer 20, lezen « SFERRAZZA Michel » i.p.v. « SFERAZZA Michel ».

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019040095 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Samenstelling van een **** van commissarissen-**** "****" Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en ****(...) Het **** **** wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en ****(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200121 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 30 april 2018 wordt de erkenning van de heer Salvatore Montalbano als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 3 december 2018 geschorst totdat de krachtens de EPB-regle

document

type document prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke aankoop-contracten (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18229 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2018. Er zijn 4 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaars (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG18119 Deze selectie werd afgesloten op 19/10/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019040058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018, bladzijde 101489, akte nr. 2018/153611, Regel 18, lezen « Assistent dossier beheer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019040088 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2018, bladzijde 96631, akte nr. 2018/15143, regel 2, lezen : « 26 DE KESEL Elise » i.p.v. « DE KESEL Eline ».

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019200140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie (niveau ****1) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - ****: ****18152 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2018. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 16/01/2019 numac 2019040077 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Juristen gespecialiseerd in ambtenarenrecht en arbeidsrecht (attaché). - Brussel Gewestelijke Coördinatie - Directie Human Resources en Directie Juridische Zaken (ref. 40(...) Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend tot het Franstalige taalkader vacant verklaard (...)
^