Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015410 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** koninklijk besluit van 2 december 2018 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010063 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 10/01/2019 numac 2018015363 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018015722 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018032411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, wordt mevrouw Line FONTENIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018040767 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt mevrouw Nathalie HARDY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018206353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt aan de heer COULIER Nico, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018206355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt aan de heer BUGGENHOUDT Ferdy op het einde van de maand april 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, 2°, g) van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging. - Addendum type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan twee partners uit de voetbalwereld type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken, artikel 2, &sec Vanaf 1 januari 2019, op de volgende jaarlijkse vervaldag, worden de bedragen van 125.000 euro en 2(...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019040003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019200088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015532 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Jette Bij ministerieel besluit van 26 november 2018 wordt dhr. Hervé Doyen benoemd tot burgemeester van de gemeente Jette. type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015533 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Koekelberg Bij ministerieel besluit van 26 november 2018 wordt dhr. M. Ahmed Laaouej benoemd tot burgemeester van de gemeente Koekelberg. type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015535 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Sint-Gillis Bij ministerieel besluit van 26 november 2018 wordt dhr. Charles Picqué benoemd tot burgemeester van de gemeente Sint-Gillis. type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015534 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Bij ministerieel besluit van 26 november 2018 wordt mevr. Catherine Moureaux benoemd tot burgemeester van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010137 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019040010 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun voor innovaties in de landbouw

arrest

type arrest prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010082 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 17 juni 2015 houdende de oprichting van de diensten van de Administratie Grote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van de zetel en de materiële en territoriale bevoegdheid van deze diensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018015712 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de dringende residentiële diensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018015644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van Federale Overheidsdienst Financiën die overgeheveld worden naar de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de overname van de dienst van de gewestelijke belastingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010057 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Pierre MOMMER heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 225.567/XIII-8399. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3° Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen wordt vanaf 1 januari 2019 het drempelbedrag van 4,17 euro, bedoeld in het artikel VII. 3, § 2, 3° van het Dat bedrag wordt bekomen door 4,17 euro te vermenigvuldigen met het indexcijfer der consumptieprijze(...) type bericht prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010125 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw GO4CIRCLE c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 226.719/XV-3918. Voor de Hoofdgriffier, C. Bert(...) type bericht prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010129 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Kennisgeving van een herbeoordeling door de BMA van een verzoek tot opheffing van de voorwaarden opgelegd in een eerdere concentratie beslissing n.a.v. een vernietigingsarrest van het Brussels Hof van Beroep In het Belgisch Staatsblad n° 4 van 7 januari 2019, akte nr. 2018/15642, bladzijde 346, moet men (...) type bericht prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010126 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw VERT ET VIE c.s. heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.548/XIII-8150. Voor de Hoofdgriffier, C. Be(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018206461 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Management Ondersteuners P&O (m/v/x). - Selectienummer: BNG18112 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019200058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie : Teamchefs - Infrastructuur (m/v/x). - Selectienummer: BNG18150 Deze selectie werd a(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018040756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

erratum

type erratum prom. 21/09/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018015614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018206466 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief adjunct (niveau D) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW18012 Solliciteren kan tot 24/01/2019 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten A2 Packaging (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18226 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2018. Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten A2 Packaging (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG18224 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2018. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019200034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Sociaal Inspecteurs (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18175 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2018. Er(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019200057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie: Teamchefs - Infrastructuur (m/v/x). - Selectienummer: BFG18142 Deze selectie werd afgeslo(...) Er is geen laureaat. type document prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019200077 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Directeurs (niveau A3) voor De Haven van Brussel. - Selectienummer: ANB18025 Solliciteren kan tot 31/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, wordt de heer Mohamed EL-OMARI, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 november 2018, wordt de heer Steven DUBAERE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015541 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, wordt mevrouw Lynn DHOORE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, wordt mevrouw Valerie DEMEDTS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018206271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, is mevrouw LEFEVRE Martine benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer BAECKELANDT Dirk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018206273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, is de heer STEENWINCKEL Jan benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer DE PAEPE Lucien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018040770 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt mevrouw Alicia FOSTIER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt mevrouw Tatiana LAMBIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018206354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Nico C De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018206356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010085 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, ingesteld bij artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering, ing De opdracht van de commissie bestaat uit het onderzoek van de herzieningsaanvragen overeenkomstig a(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2019010094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van werkend of plaatsvervangend lid van het informatieveiligheidscomité Op 1 oktober en 14 november 2018 werd in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaten (M/V) voor een mandaat van werkend of(...) Gelet op het feit dat er onvoldoende kandidaturen werden ingediend om alle voorziene mandaten in te(...)

document

type document prom. -- pub. 10/01/2019 numac 2018015482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins (hoger kader). - Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen (M/V) (basiskader) 1. Organisatie van de gesc(...) De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers),(...)
^