Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018015466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen In toepassing van artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfo De fusie werd op 22 en 30 juni 2018 beslist door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen(...) type wet prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018015543 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, haar naam in die Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018015542 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****(...) type wet prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 14/19 van de geïndexeerde bedragen. - Rechtzetting type wet prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018032547 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig(...) Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018032548 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, haar ****(...) Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 09/01/2019 numac 2018015329 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018015539 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie FEDERAAL PLANBUREAU Personeel. - Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 3 december 2018 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Jan VERSCHOOTEN, Commissaris-adjunct bij het Plan, dat ten einde loopt op 11 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018015559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 wordt het mandaat van de heer Michel VANDEWALLE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone WATERLOO, met ingang van 11 novembe type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018015607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 6 december 2018 wordt de heer Marc HILLIGSMANN aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerechte type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse **** van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het financieel beheer van de Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018206430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2019010005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019010029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Beheerscomité Ontslag van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt de heer Laenens, Koen, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019010035 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer DE DONCKER Dirk, attaché psycholoog bij de centrale gevangenis te Leuven met ingang van 1 december 2019. Hij wordt ertoe gemachtigd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018015684 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 20 december 2018, dat in werking treedt op 31 december 2018 's avonds, is er, op zijn verzoek, een einde gesteld aan de gerechtelijke stage van de heer Van Enis Q., gerechtelijk stagiair voor het re Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de **** **** type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 december 2017 tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister type ministerieel besluit prom. 18/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018206473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van één of meerdere adjunct-secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2019010022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018205762 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6673 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6, §§ 1 en 2, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gesteld door de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015495 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 tot wijziging van voornoemde besluit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015496 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 tot wijziging van voornoemde besluit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015511 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inlichtingen van het verslag, het opleggen van concrete beschermende maatregelen, het delen van gegevens, documenten en informatiedragers en het opleggen van een administratieve geldboete, in uitvoering van het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van ambtenaren van Federale Overheidsdienst Financiën die overgeheveld worden naar de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de overname van de dienst van de gewestelijke belastingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015661 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende Natuurreservaat "Les Prés de la Wamme" te Marche-en-Famenne en Nassogne type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende Natuurreservaat "Raymond Mayné" te Torgny

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2019015433 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2592 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2019200007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018206459 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019010049 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Gemeenteraadsverkiezingen te Wetteren Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Walter GOVA(...) type bericht prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019010060 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heren Adrien en Achille FRERE hebben de nietigverklarin Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 226.707/XIII-8514. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018206476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr. 0446.674.409 SEMOFA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 04/12/201(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018206477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019200016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Technisch experten (m/v/x). - BNG17210 Deze selectie werd afgesloten op 04/01/2019 (datum(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

erratum

type erratum prom. 18/09/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019200002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Selectienummer: AFG18122 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2018. Er zi(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019200001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteur voor de zone van Namen, Luik en Brussel (niveau A) voor de FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Selectienummer: AFG18121 Deze select(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019200020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directiesecretarissen (niveau B) voor voor Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Selectienummer: AFG18115 Deze selectie werd afgesloten op 17/10/2018. Er zijn 2 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019200033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige financiële deskundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18243 Deze selectie werd afgesloten op 03/01/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018015503 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt de heer Mathieu MOULINASSE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019200013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 december 2018 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan Bij hetzelfde besluit wordt de heer WARLOP Louis tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenw(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2019040001 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef :

document

type document prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015671 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen. - Ontslag en benoeming van een lid type document prom. -- pub. 09/01/2019 numac 2018032182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Eretekens in de Nationale orden Artikel 1. Bij Koninklijk besluiten van 15 mei 2018 worden benoemd of bevorderd : Orde van Leopold Officier Mevr. DUBOIS Fabienne Geboren te S Adviseur-generaal Ranginneming op 8 april 2015 Ridder Mevr. ANDRIES Cornelia Geboren te(...)
^