Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018015476 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018015623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2017, is de heer Bosmans M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een ter Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, dat in werkin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018015624 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat in werking treedt op 27 januari 2019, is aan de heer Meunier R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Seraing. Het is hem vergund de titel van zijn Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018032551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018205999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, wordt aan mevrouw CLEEREN Valérie, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Franstalige arb type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018205998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, wordt aan de heer AUQUIER Bauduin, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Brusse Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018206023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018206195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2018, wordt aan de heer BEATSE Yves, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018206450 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011

decreet

type decreet prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018015740 bron waalse overheidsdienst Lijst met het bedrag van de belastingen op afvalstoffen en de vrijstellingen toepasselijk van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 zoals aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel 45 van het fi Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015604 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018206452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018206454 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018206447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs-Arbeidsgeneesheren (niveau A3) voor de FOD BOSA (Empreva). - Selectienummer: ANG18310 Solliciteren kan tot 17/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018015688 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

document

type document prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018206440 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de HVW: Adjuncten UB Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BNG18040 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun pe(...) Solliciteren kan tot 17/01/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018206490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige experten hoofdbestuur - DG Controle (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Veiligheud van de Voedselketen. - Selectienummer : AFG18137 Deze selectie werd afgesloten op 9/11/2(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018206092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2018, is de heer SPINNEWYN Filiep benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018205996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Valérie CLEEREN De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018205997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever van het Frans taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Bauduin AUQUIER D De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2019 numac 2018206196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)
^