Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015154 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 november 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015182 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 november 2018, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 16 november 2018, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** (...) type wet prom. 25/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018032324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2018 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 25/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015267 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitter en de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015291 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018032145 bron hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018032146 bron hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018032345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, Mevrouw BADRANE Valérie, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur, in het Frans taalkader, bij de Alg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015021 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de certificering van loten van 25 ton zaaizaden van grassen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum spp type ministerieel besluit prom. 30/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015168 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones type ministerieel besluit prom. 29/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015217 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015292 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 28 november 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. Deblecker Lise wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 9 september 2018, in de betrekking van Atta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 07/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2018, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoering van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 10 december 2018 worden de cursus niveau B e type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 10 december 2018 is de BVBA A.A.R.S. (All Asbestos Removal Services), (...)

decreet

type decreet prom. 14/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018032423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een huurwaarborglening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de vervanging van bepaalde leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/09/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015249 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2017/1692 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de pedagogische vervolmaking in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het perspectief voor stadsontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende het aantal plaatsen in de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206211 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van de Waalse Regering verleend kan worden voor de leningen ter financiering van de verrichtingen bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015077 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ammoun SROUJI die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahousse Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 226.580/IX-9438. Namens de Hoofdgriffier: Isab(...) type bericht prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015078 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rodolphe DE LIEDEKERKE die woonplaats kiest bij Mr. Thomas Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018032414 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging "Nationale Vereniging van Zieken Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2018. Deze zaak is i(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 6 december 2018 is het Centraal Laboratorium Covestro NV, Haven 507 - Scheldelaan 420 te 2040 Antwerpen, erkend geworden voor de volge Groep: 1 Methode: 2901-15006/15008 Gebaseerd op : NIOSH 0500/0600 Verrichting en principe (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleaders Financiering (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: MNG18076 Deze selectie werd afgesloten op 06/12/2018(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Koninklijke Bibliotheek van België : Elektriciens (m/v/x). - Selectienummer: BFG18101 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesl(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Hernieuwing en wijziging van de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde De hieronder geno ? Dr. Serge Willame Einddatum: 17 maart 2023 Territoriale bevoegdheid: het Brussels Hoofdsted(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018014930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ekho » te Brussel om van 11 januari 2019 tot en met 1

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 19 november 2018 heeft Mevr. **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair rechtsgebied het Vla

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 26 mei 2019. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 289 van 12 decemb

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018032410 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2019 worden de kosten voor bekendmaking van mededelingen bedoeld in artikel 180 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetbo De tarieven voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staa(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018032474 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, sectie jeugd zijn vanaf 11 december 2018 gevestigd op het volgend adres : Leopold II-Laan 97, te 9200 DENDERMONDE

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206237 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG18247. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 28/12/2018 Solliciteren kan tot (...)

document

type document prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18227 Deze selectie werd afgesloten op 05/12/2018. Er zijn 58 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Teamleaders Financiering (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: MFG18063 Deze selectie werd afgesloten op 06/12/2018. (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaar g(...) type document prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Koninklijke Bibliotheek van België : Elektriciens (m/v/x). - Selectienummer: BNG18116 Er zijn geen laureaten. Deze selectie (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 21 november 2018 werden met ingang van 15 november 2018 benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Officier De heer Frank DECONINCK, Jette; De heer Yvan DEJAEGHER De heer Hans DEPRE, Beernem; Mevr. Godelieve DROOGMANS, Gent; De heer Patrick VANDEN AVENNE, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, dat uit Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SAIKALI Souheila benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, worden 1° als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen : Mevr. ZAMUROVIC Danica en de heren BER(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015248 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2018, dat in werking treedt op 1 januari 2019, worden Mevr. Michèle Casteleyn, Mevr. Christel De Vleeschauwer en d Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt Mevr. Charlotte Appeltans en de heren Maarten Lombaert en Ra(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018015260 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2018, wordt de heer Frédéric F.R. PUISSANT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissi Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 201(...)

document

type document prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206186 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 5 december 2016, wordt de heer Christophe Lebailly op 16 januari 2017 in vast verband benoemd tot gekwalificeerd attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 27 januari 2017, wor Bij besluit van de secretaris-generaal van 27 januari 2017, wordt mevr. Emeline Verdin op 16 fe(...) type document prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 13/12/2018 numac 2018206254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi
^