Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2017 pub. 27/11/2018 numac 2018014562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting. - Duitse vertaling type wet prom. 22/04/2016 pub. 27/11/2018 numac 2018014577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 21/11/2017 pub. 27/11/2018 numac 2018014639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. - Duitse vertaling type wet prom. 27/06/2016 pub. 27/11/2018 numac 2018014648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid. - Duitse vertaling type wet prom. 06/06/2016 pub. 27/11/2018 numac 2018014647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018013812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014688 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017, wordt de heer Carl WETTINCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014687 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt mevrouw Katrien VEKEMAN, bevorderd door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en E Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014752 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opname van hulpofficieren als beroepsofficieren van niveau A en van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 2464 van 26 oktober 2018: Worden de hulpofficieren van wie namen volgen, op 20 september 2018 met hun graad en hun Kapitein-commandant vlieger W. D'Hondt. Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein- commandant (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014757 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - **** Bij koninklijk besluit ****. 2465 van 26 oktober 2018: Worden aangeduid voor het ambt van militaire **** van de Koninklijke Militaire School: Op 16 april 2018: Majoor Op 14 mei 2018: **** ****. **** **** 6 augustus 2018: **** ****. **** **** 3 ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014758 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2466 van 26 oktober 2018, wordt aan mijnheer Jan Kerkhofs, op 1 december 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de toe type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014784 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2467 van 26 oktober 2018, wordt aan mijnheer Luc Vander Stockt, op 1 december 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014785 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2468 van 26 oktober 2018, wordt aan mijnheer Johnny Vantomme, op 1 december 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire Schoo Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014805 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2469 van 26 oktober 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014806 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2470 van 26 oktober 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014812 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2471 van 26 oktober 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014813 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2472 van 26 oktober 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014820 bron federale overheidsdienst financien Personeel Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018 wordt, met ingang van 1 september 2018, een einde gesteld aan de staffunctie -2 "Business Partner P&O", toegekend aan de heer VAJDA Arnaud. Bij koninklijk besluit van 5 okt Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2018 wordt, met ingang van 1 september 2018, de heer BO(...) type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014916 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Dossier 235/50201ter Een koninklijk besluit van 13 november 2018 verleent een bijvoegsel aan de wegvergunning met index 235/50201 aan de nv Elia Asset voor het versterken van de bovengrondse elektri type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van de ambtenaren van het veiligheidskorps naar het kader van beveiligingsassistenten van politie en het kader van beveiligingscoördinatoren van politie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032126 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Brussel type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Vrije Universiteit Brussel type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018204783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het werkbaar werk en de instroom type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt, met ingang van 1 november Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014828 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden van de procedure in het geval van de uitvoering van een systeem dat gelijkwaardig is aan het PLAGE type ministerieel besluit prom. 07/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de inspanningsschalen in het kader van de bepaling van de becijferde doelstelling van het PLAGE type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014894 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij ministerieel besluit van 16 november 2018, wordt de heer Marc Oswald, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het voorzitterschap van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocument type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014948 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor het niet-confessioneel secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014959 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2019 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 201(...) type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032219 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Koeltechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205812 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2018 wordt de heer Thierry Lenfant, attaché, vanaf 1 mei 2018 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 30 augustus 2018, wordt de heer Michel Ricour, adviseur, vanaf 1 Bij besluit van de secretaris-generaal van 30 augustus 2018, worden mevr. Catherine Hallet en d(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205893 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6985 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 7 van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205922 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 oktober 2018 in zake F.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 oktober 2018, heeft het Hof van Cassatie de volgende prej « Schendt artikel 203, §§ 1 en 2, van het Wetboek van strafvordering, in samenhang geleze(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft trambussen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014949 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014950 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014951 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014952 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2018, wordt de heer Julien BOLLAND, door verhoging in graad, tot de graad van directeur - categorie van de graad: deskundige - kwalificatiegroep : 2 benoemd, en dit Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2018, wordt de heer Solaym(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014953 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap . - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2016 wordt Mevr. Carole GUILLAUME op 1 april 2016 tot at(...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2018 wordt Mevr. Dorothée COGE(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032201 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205811 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van de Raad inzake strategie en prospectief onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal leden van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" die aan elke federatie of elk netwerk van milieuverenigingen toegewezen worden type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205817 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2018 tot aanwijzing van de leden van de interministeriële commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014945 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Huishoudelijk reglement van het controleorgaan op de politionele informatie Het Controleorgaan op de politionele informatie, opgericht bij artikel 71 en Titel VII van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen me HOOFDSTUK 1. - Inleiding en definities Artikel 1. Onderhavig huishoudelijk reglement (hierna afg(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018014970 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2018, pagina 87147, dienen voor de leden aangeduid in de hoedanigheid van magistraat van het Rek "a) Nederlandstalige vertegenwoordigers: o de heer Beckers J., als effectief lid; o de h(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 27/11/2018 numac 2018040750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Hoofdstukken XI tot XXVI. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie

document

type document prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeemadministratoren A2 (niveau A2) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18201 Deze selectie werd afgesloten op 14 november 2018. Er (...) De lijst is één jaar geldig. type document prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205934 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van experts in sociale ondersteuning (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectie-nummer : AFG18086 Deze selectie werd afgesloten op 28/08/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205935 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Dierenarts Hoofdbestuur - DG Controle (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG18189 Deze selectie(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205936 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Hoofdbestuur - DG Controle (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG18188 Deze selectie werd afges(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een werkend lid Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt: - wordt aan mevrouw GILLET Julie, eervol ontslag verleend uit haar mandaat van werkend lid van het (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2018 numac 2018205965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van werkende leden en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 4 november 2018, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan de heer Bart BUYS - wordt aan de heer Bart VERMEULEN eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van het(...)
^