Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2005 pub. 23/11/2018 numac 2018012919 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 9 november 2004. - Addendum type wet prom. 20/07/2005 pub. 23/11/2018 numac 2018012920 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004. - Addendum type wet prom. 20/07/2005 pub. 23/11/2018 numac 2018012921 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004. - Addendum type wet prom. 26/03/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/06/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van de Gecoördineerde Universele Tijd als basis voor de wettelijke tijd in België. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014847 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 november 2018, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam Bij koninklijk besluit van 11 november 2018, is machtiging verleend aan de genaamde ****,(...) type wet prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014849 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 november 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 11 november 2018, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014857 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 november 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****(...) Bij koninklijk besluit van 11 november 2018, is machtiging verleend aan de heer **** ****,(...) type wet prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014863 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, gedaan te 's-Gravenhage op 20 februari 2014. - Addendum type wet prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014878 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102, eerste lid, 3° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of he Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014879 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 eerste lid, 3° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of her Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 11/09/2015 pub. 23/11/2018 numac 2018031938 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 (2) (3) type wet prom. 30/07/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018032160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018013825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de functieclassificatie in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/10/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2014 houdende oplegging aan E.ON Generation Belgium van prijs- en volumevoorwaarden voor de levering van de strategische reserve vanaf 1 december 2014 voor een periode van drie jaar type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 wordt de heer Michaël COLLINI aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone van ARLON/ ATTERT/ HABAY/ MARTELANGE voor ee type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014917 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Gezelle - Nemo. - De stad Brugge Bij het koninklijk besluit van 13 november 2018 wordt het besluit van de stad Brugge van 5 september 2018, waarbij aan Elia Asset nv, Keizerslaan 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014875 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, wordt mevrouw Myriam LEON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014921 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Delvaux E., griffier bij de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2 Bij ministerieel besluit van 16 november 2018, is aan mevr. Gillot J., assistent bij de griffie van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014924 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Een koninklijk besluit van 13 november 2018 verleent een bijvoegsel aan de wegvergunning met index: 235/50201 aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, voor het vervangen en versterken van ee type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014927 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2014 houdende oplegging aan E.ON Generation Belgium van prijs- en volumevoorwaarden voor de levering van de strategische reserve vanaf 1 december 2014 voor een periode van drie jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018032006 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijder. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 2445 van 23 september 2018: Worden in het **** besluit ****. 2398 van 26 augustus 2018, tot toekenning van een eervolle **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018032158 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, wordt aan de heer Dragan VELJKOVIC, van Servische nationaliteit, een permanente toelating verleend om met ingang van 1 juli 2014 in België het ber Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, wordt aan Mevr. Daniela Zareska IRAHOLA MONTELLANO(...) type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018032213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018205117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018205118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vastlegging, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018205116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale autonome de Herve » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014833 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014918 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van led Bij ministerieel besluit van 14 november 2018, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ing(...) type ministerieel besluit prom. 21/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014972 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 20 november 2018 is de BVBA ASBEST-STOP, Industrielaan 18 te 8810 Lich(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 20 november 2018, is de bvba Polytechnics, rue de Tilleur 23 te 4101 J(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014707 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 december 1974 tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van installateur-frigorist in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen en het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014866 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014865 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van radiofrequenties die kunnen worden toegewezen voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via digitale terrestrische radiogolven

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 26 mei 2019

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205870 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Economische analyses (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O. Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18284 Solliciteren kan tot 07/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018014681 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 oktober 2018 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van het **** **** uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair rechtsgebied het **** ****

document

type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205729 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Werftoezichters bouwkunde (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG18246 Solliciteren kan tot 10/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205730 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Architecten (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18267 Solliciteren kan tot 10/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205732 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Industriële ingenieurs elektromechanica (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18266 Solliciteren kan tot 10/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205808 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2018, bladzijde 86621, wordt de tekst van de beschikking van 23 mei 2018 tot aanwijzing van de heer K

document

type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205833 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Software Testers (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18042 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2018. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205836 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18282 Solliciteren kan tot 10/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205839 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten Forensics IT Senior (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE18007 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2018. Er zijn 0 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten Forensics IT (niveau A1) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE18006 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2018. Er zijn 0 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205840 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige management ondersteuningen (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18209 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2018. Er zijn 2 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18105. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 oktober 2018. He(...) Deze selectie werd afgesloten op 08/10/2018. Er zijn 52 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

document

type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205868 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige budgetdeskundigen (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. Selectienummer: ANG18160 Deze selectie werd afgesloten op 26/10/2018. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205871 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Budget Attaché (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG18124 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2018. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205882 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Monitoren - groepsbegeleiders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18184 Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2018. Er zijn geen laureaten. E(...) Deze lijst is 4 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205921 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A van Attachés management ondersteuning (m/v/x) voor de Stafdienst Logistiek voor de FOD Financiën. - Selectienummer: BNG17186. - ERRATUM Deze vergelijkende selectie (...) De selectieprocedure wordt geannuleerd omdat de functie waarvoor de vergelijkende selectie werd geo(...) type erratum prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205919 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A van Attachés management ondersteuning (m/v/x) voor de Stafdienst Logistiek voor de FOD Financiën. - Selectienummer: BNG17197. - ERRATUM Deze vergelijkende selectie (...) De selectieprocedure wordt geannuleerd omdat de functie waarvoor de vergelijkende selectie werd geo(...)

document

type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205807 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen De algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen heeft de he type document prom. -- pub. 23/11/2018 numac 2018205809 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 19 oktober 2018 heeft, aangewezen tot ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, voor een termijn van drie jaar met i - Verhaegen W., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpe(...)
^