Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/05/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu type wet prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014460 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen type wet prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014545 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 15 oktober 2018, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018013833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van het raamakkoord van 30 mei 2018 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van de akkoorden van de non-profit 2017-2019 (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018013838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de dagelijkse en wekelijkse minimumarbeidsduur van het bediendepersoneel dat deeltijds tewerkgesteld is in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018013837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014350 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014409 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2016 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Orde van Leopold II aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest" type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14,> g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, >h), § 1, I, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4>bis, II, 20, § 1, >f), en 22, I, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II, >b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014528 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1918 dat uitwerking heeft op 1 mei 2018, wordt de heer Wouters, Nico , geboren op 19 augustus 1972, eerstaanwezend werkleider in proefperiode bij het Algemeen Rijk(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter en twee plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van drie plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van twee plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luxemburg type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014565 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018 wordt het mandaat van de heer Sébastien DAUCHY, als korpschef van de lokale politie van de politiezone van COMINES-WARNETON, met ingang van type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, betreffende het indexmechanisme> type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sociale voordelen voor de uitzendkrachten> type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de flexibiliteit en de variabele tewerkstelling> type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018204764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid> type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 124 en 130>bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 7 en 9 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014378 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2014 houdende de vaststelling van specifieke vereisten met betrekking tot de keuringsinstellingen voor de keuring van de kwaliteitsborgingssystemen voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 oktober 2018 wordt de heer RASE Gregory met ingang van 1 juli 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministerieel besluit van het Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 oktober 2018 wordt Mevrou(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 september 2018 wordt Mevrouw KIYKO Irina met ingang van 1 november 2017 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministerieel besluit va Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 september 2018 wordt de (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018204939 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2018 van 20 september 2018 Rolnummer 6720 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 45 van het decreet van het Waalse Gewest van 9 maart 2017 houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205222 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummers 6650 en 6687 In zake : de beroepen tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 2 december 2016 tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inza Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF ertoe wordt gemachtigd tests voor een DAB+-uitzending uit te voeren op aanvraag van elke toegelaten netwerkradio via analoge hertzgolven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014563 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 oktober 2018 wordt Mevr. PENNINCKX Johanna met ingang van 1 juli 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Klerk. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedeli Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018032053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 144 van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018032054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 67, §§ 2 tot 6, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/06/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018032060 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/1588 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de mandataris van graad 16 - directeur-generaal - voor Bruxelles Formation

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205403 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de meerjarige begrotingsvooruitzichten van de Waalse gemeenten en provincies type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205404 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de meerjarige begrotingsvooruitzichten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, met betrekking tot de toestanden en voorwaarden inzake verlies van het verdienvermogen

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel2018/205346 Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeur Ond Nr. 0452.365.141 HUVEBA Op 09/10/2018 werd het ondernemingsnummer 0452.365.141 afgesloten(...)

document

type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing van in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen In de loop van het eerste semester 2019, zal S Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...) type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Energy Security Officers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18091 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2018. Er is 1 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205483 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs managementondersteuning werknemersstelsel SIOD (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18255 Solliciteren kan tot 16/11/2018 via www.s(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal managementondersteuning SIOD (niveau A4) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18257 Solliciteren kan tot 16/11/2018 via www.selor.be Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205486 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Opleidingen en Evaluaties (niveau B), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18254 Solliciteren kan tot 12/11/2018 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205487 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Arts Inspecteurs (niveau A2), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18143 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2018. Er zijn 3 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ergotherapeuten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18248 Solliciteren kan tot 11/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018205517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren (niveau A3) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18206 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2018. Er zijn geen l(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018, pagina 79991, dient voor de vacante betrekkingen van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie de zin: "- advocaat- te worden vervangen door de zin: "- advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie: 2 (vanaf(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014575 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM 448 (Departement Documentatie - Dienst Infotheek) Sommige woorden in de functiebeschrijv(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING oHet gaat om een voltijdse betrekking van een sta(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014592 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen : 1; Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de arbeidsrechtbank Luik: 1; Griffier-hoofd van diens Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het parket Leuven, vanaf 30 april 2019 : 1. Toel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018032059 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbele lijst van kandidaten voor een vacant mandaat van lid dat houder is van een masterdiploma in de kunstgeschiedenis en archeologie Het Brussels Hoofdsted Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegek(...)

document

type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014603 bron brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Thierry BALSAT, op basis van artikel 74, § 1 van het Brussels gemeente Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Sint-Joost-ten-No(...) type document prom. -- pub. 29/10/2018 numac 2018014604 bron brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Kadir DURAN, op basis van artikel 74, § 1 van het Brussels gemeentelij Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Sint-Joost-ten-No(...)
^