Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014307 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018013820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014124 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2433 van 17 september 2018, wordt aan mijnheer Patrick Calbeau, op 1 november 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt d type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014123 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2432 van 17 september 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014121 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen uit het ambt. - Aanwijzingen. Bij koninklijk besluit ****. 2431 van 17 september 2018: **** **** **** S. **** op 31 maart 2018 ontslagen uit het ambt van **** bij Wordt luitenant-kolonel **** ****. **** op 24 juli 2018 ontslagen uit het ambt van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014132 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2435 van 17 september 2018, wordt aan mijnheer Eduard De Maeyer, op 1 november 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur-generaal verleend, met aanspraak op een rustpensioen. H type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014370 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2018, is aan Mevr. Heirbrant C., stagiaire in de graad van griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2018 's avonds; Bij koninklijk besl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014372 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, is benoemd als gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, Mevr. Hindrikx D., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel; Dit besluit heeft ui Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2018, is Mevr. Hindrikx D., gerechtelijk attaché bij he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, wordt mevrouw Aurélie TAPIA RODRIGUEZ, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018031946 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2437 van 23 september 2018, worden de kandidaat-reserveofficieren van wie de namen volgen, op 1 mei 2018 aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** ****. ****, ****. **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018032034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 30 september 2018, wordt met ingang van 1 oktober 2018, Mevr. DE VULDER Krista, adviseur in de klasse A3, bevorderd in de klasse A4, in de titel van adviseur-generaal bij de Algemene Directie D type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018204850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de koopkracht van de werknemers in verlenging van het protocolakkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018032016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2018 s'avonds aan de heer Yves DRICOT adviseur generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsd(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 januari 2019 en de titel van zijn (...) type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018204761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017 tot invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018204831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018205423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018 wordt Mevr. Anne-Marie BODY, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2019, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het raadgevend technisch comité voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers in de schoot van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 41 van organisatieafdeling 16, de programma's 05, 06, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/04/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205312 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018014330 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, van het besluit van 13mei 2004 betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en van Boek I van het Milieuwetboek wat betreft de beoordeling van de effecten van projecten op het leefmilieu

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014359 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van adjunct . - Bemiddeling bij de dienst Geschillen & Bemiddeling van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014366 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van attaché A1 Vertaling bij de directie Vertaling van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad . - Oproep tot kandi(...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018040735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 en het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014, wat betreft de programmatieregels en de procedure bij fusies van gemeenten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/02 - DH Schelde type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205292 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp van wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/01 - DH Maas type besluit van de waalse regering prom. 04/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 04/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden bij de Waalse Overheidsdienst

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014361 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van assistent Sociaal assistent bij de directie Operaties/Cel THAB van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Ir(...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type overeenkomst prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014365 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Drie betrekkingen van adjunct Dossierbeheerder Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bij de Directie Operaties/Cel THAB van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Geme(...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014343 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap DOMAINE DU HAUT CORTIL c.s. heeft Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 226.139/XIII-8471. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014348 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Bruno BAUW c.s. heeft de nietigverklaring gevorder Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2018. Deze zaken zijn ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014434 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Michel VERLE, die woonplaats kiest bij Mrs. Pieter-Jan Def Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2018. Deze zaak is inges(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014420 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68474, C-2018/13500, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Erwin VOS, moet als volgt gelezen worden : « Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014433 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1este uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68470, C-2018/13482, betreffende het bevorderingsbesluit van Mevr. Yvonne ERMENS, moet als volgt gelezen worden :

document

type document prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018205092 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Mobiliteit en Vervoer: Attachés Spoorveiligheid (m/v/x). - Selectienummer: BNG18124 Attachés Voertuigen (m/v/x). - Selectienummer: BNG18136 Projectbeheerd(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018205419 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18727 Solliciteren kan tot en met 13/11/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018205420 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie voor de Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG18728 Solliciteren kan tot en met 20/11/2018 via www.selor.be De f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014078 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2436 van 17 september 2018, wordt mijnheer Julien Coomans op 1 juli 2018 benoemd in de klasse A1 van het niveau A in het kader van de federale mobiliteit bij het Ministerie van Landsverdedi Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018. Een beroep tot nietigverklaring van de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014122 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2430 van 17 september 2018, wordt Mevr. Hélène Paquay op 15 juli 2018 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juli 2018, met uitzondering van het tweede lid, dat (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018 Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEMYTTENAERE Bart, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018205431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Hernieuwing van mandaten en benoeming nieuwe leden Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 30 oktober 2018 : - worden hernieuwd de mandaten van de De heer Koen MEESTERS Mevrouw Anne LEONARD Mevrouw Sabine SLEGERS De heer Jean-François TA(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018205437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een werkend lid Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018 : - wordt aan de heer Jean-François T - wordt de heer Raf DE WEERDT, benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Zi(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018205284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaten voor de Medische Jury opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle De Medische Jury wordt ermee belast een advies uit te brengen over de volgende onderwerpen en dit voor individuele dossiers of op generieke 1. de erkenningsaanvragen, de kwaliteit van de activiteitsverslagen en de minimale eisen inzake per(...)

document

type document prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014360 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van eerste attaché A2 bij de directie Zorg- en Instellingsbeleid/dienst Revalidatie en geestelijke gezondheidszorg van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenscha Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type document prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014450 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2018 werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Kolonel, in het Franstalig kader, vanaf 1 oktober 2018. NAAM / NOM VOORNAAM / PRENOM LEDEGH(...) type document prom. -- pub. 23/10/2018 numac 2018014452 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2018 werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Kolonel, in het Nederlandstalig kader, vanaf 1 oktober 2018. NAAM - NOM VOORNAAM - PRENOM DE PAU(...) type document prom. 02/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018032004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^