Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018014168 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Par koninklijk besluit van 23 september 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 23 september 2018, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018013308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt de heer Olivier GODDEERIS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Ene Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 11/10/2018 numac 2018013514 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 11/10/2018 numac 2018013516 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 11/10/2018 numac 2018013515 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 11/10/2018 numac 2018013517 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013724 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Internationale Maascommissie, in het kader van het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Internationale Scheldecommissie in het kader van het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013725 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan het bijzonder trustfonds van het UNEP, in het kader van de overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014010 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot bevestiging van het algemeen nut van de onmiddellijke inbezitneming door de Regie der Gebouwen, handelend in naam en voor rekening van de Belgische Staat, van de noodzakelijke terreinen voor de bouw van een strafinrichting op het grondgebied van de stad Verviers type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Wijziging erkenning dienstencentra zoals voorzien in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderinsprogramma Bij toepassing van het koninklijk besl Erkenningsnummer van het dienstencentrum N(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018014202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 2 september 2018 wordt het mandaat van mevrouw Mariska VAN HOYLANDT, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BERLARE-ZELE voor een termijn v type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018014203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 16 september 2018 wordt het mandaat van de heer Jurgen DE LANDSHEER als korpschef van de lokale politie van de politiezone GERAARDSBERGEN/ LIERDE voor een termijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018031974 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2018 worden de ambtenaren van de Nederlandse taalrol van de klasse A4 van de buitenlandse carrière van wie hierna de namen volgen, bevorderd tot de klasse A5 van de b Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018 worden de ambtenaren van de Franse taalrol van de kla(...) type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018040712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014212 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018203853 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 105/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6678 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 5 tot 12 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 november 2016 betreffende de alternatieve financiering van sc Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 13/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014217 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2018 tot bepaling van de competenties en kennis die vereist zijn op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling en de eindcompetenties en kennis die vereist zijn op het einde van de doorstromingsafdeling voor de "Arts du cirque" en de "Arts circassiens"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de provinciale mandataris type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/10/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de Voorzitter en van drie bestuurders van BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018031943 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de toelagen voor de prestaties van de personeelsleden van Brussel Mobiliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, aangewezen voor het berijdbaar houden van de wegen tijdens de winterperiode

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018040688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018040690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018205173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij erkende technici in gasachtige brandstoffen ertoe worden gemachtigd om de aanpassingen in verband met de omschakeling van L-gas naar H-gas uit te voeren type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018205176 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Aangifte van mandaten en van bezoldiging. - Beslissingen tot intrekking Bij ministerieel besluit van de Waalse Regering van 13 september 2018, wordt het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 ingetrokken waarbij Bij ministerieel besluit van de Waalse Regering van 13 september 2018, wordt het besluit van de(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018205140 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 september 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 september 2018, heeft de Frans Die zaak is ingeschreven onder nummer 7003 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018205141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Het spilindexcijfer 105,10 wordt in de maand augustus 2018 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppel(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers 1. Maximum daguitkering v(...) type bericht prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018205180 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 september 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 september 2018, is beroep b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 september 2018 ter post aangetekende(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018031963 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren ICT Applications (niveau A3) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17316 Deze selectie werd afgesloten op 03/10/2018. De lijst van geslaagden, zonder rang(...) Deze lijst wordt door Selor verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie(...) type lijst prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018205219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Attaché's begroting en portefeuillebeheer (m/v/x). - Selectienummer: BNG18103 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 2 ok(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018205236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de CDSCA. - administratief deskundigen (m/v/x) (BFG18086). Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2018 (datum (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018031937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2018, blz. 56542, akte 2018/31513, moet men lezen : « Bij besluit van de directeur-generaal van 30 maart 2018, w in plaats van : « Bij besluit van de directeur-generaal van 30 maart 2018, wordt de heer LECOQ G(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018205151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Mededeling. - De Hoge Raad voor Vrijwilligers De Minister van Sociale Zaken In de loop van het Internationale Jaar voor de Vrijwilliger in 2001 is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan een permanent vertegenwoordigend orgaan voo Daarom werd beslist een Hoge Raad voor Vrijwilligers op te richten die blijvend de aandacht moet ve(...)

document

type document prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018205244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid. - Inhoudelijke ondersteuningen (m/v/x) (BFG18108) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 25/09/2018.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018013875 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Pierre-Alain ROUFFIANGE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018013876 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Pierre STANER, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 15 mei 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Fed Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018014233 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt de heer Christophe SCHOLLAERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 17 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018014234 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2018, wordt de heer Quinten H.N. DE JONG, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 5 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 201(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018031698 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt de heer Florian COPETTE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de F Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018204777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, is de heer CLAEYS Filip benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer DEFOORT Donald wiens mandaat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018014236 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Attaché overheidsopdrachten - Brussel plaatselijke Besturen - Directie locale overheidsopdrachten (ref. 40001507): Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend (...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/10/2018 numac 2018204775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Filip CLAEYS
^