Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 14/09/2018 numac 2016202046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de ondernemingen die vallen onder de sector zeevisserij type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2018 betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 1, 9 tot 13, 15 tot 24, 33 tot 38 en 41 tot 49 van de wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013526 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitster van de raad van bestuur en tot benoeming van een lid en de voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt aan de heer Didier HOUARD, rijksambtenaar in de klasse A22 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 augustus 2018. Hij m type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013595 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2391 van 26 augustus 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013596 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2392 van 26 augustus 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013609 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2393 van 26 augustus 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013614 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2395 van 26 augustus 2018, wordt kapitein-commandant P. Corvers op pensioen gesteld op 1 december 2018 in toepassing van de samengeordende wett type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013625 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 2396 van 26 augustus 2018 : De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013631 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 2397 van 26 augustus 2018: De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de heer Pi type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013682 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013695 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, in werking tredend op 31 oktober 2018 `s avonds, is de heer Deleuze J., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het arbeidshof Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betr Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2018, zijn benoemd: - in de graad van hoofdgriffier va(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van bijproducten van graangewassen, deegwaren en rijstpellerijen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031791 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de plaatsvervanger van de regeringscommissaris bij het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031839 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de steenkolenbalans type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031891 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018040261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018091309 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand september 2018 is samengesteld als volgt : Index A (sc(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de inspanningen inzake permanente vorming van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming voor de risicogroepen en de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar voor zware beroepen (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die op het einde van de overeenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor 2018, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbaan in de bakkerijen en banketbakkerijen, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende het tijdskrediet in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de afwijkingen op de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de outplacement, de sectorale tewerkstellingscel en de informatie/oriëntatie type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders en arbeidsters van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zeevisserij" (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de specifieke finan- ciële inspanning van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen en voor de vormingsinspanningen over de jaren 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie, de opleidingen en de minimum vereisten in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204579 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013678 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de niet-klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013679 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013680 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031798 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in bestuurswetenschappen en openbaar bestuur » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031820 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031845 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031848 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031861 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031862 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018040648 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018031858 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. M 8 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betre(...) Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 25 april 2018 akte heeft verleend van het ontsl(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013589 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031876 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031872 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen 2018. - Omzendbrief betreffende het versturen van de oproepingsbrief en de verklarende brochure

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018031883 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Koen VAN ZELE en Rudi VAN DEN LANGENBERGH, die woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2018. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018204665 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden logistiek (niveau A3) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG18161 Solliciteren kan tot 01/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013701 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1este uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68472, C-2018/13479, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Axel SCHOUPS, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013700 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68470, C-2018/13475, betreffende het bevorderingsbesluit van mevrouw Céline GUSTIN, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013705 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68471, C-2018/13494, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Joachim MESKENS, moet als volgt gelezen worden « Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Joachim MESKENS bevorderd door overgang naar(...) type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013702 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68469, C-2018/13468, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Antoine DEFRENNE, moet als volgt gelezen worden "Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Antoine DEFRENNE bevorderd door overgang(...) type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013704 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1este uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68471, C-2018/13470, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer José LIXON, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013706 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68471, C-2018/13493, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Bernard MENTEN, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013707 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68470, C-2018/13490, betreffende het bevorderingsbesluit van mevrouw Magali DU FOUR, moet als volgt gelezen worden : « Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Magali DU FOUR bevorderd door overgang naar (...) type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013710 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68468, C-2018/13489, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer David Cambré, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013708 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68468, C-2018/13487, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Jan BAGUE, moet als volgt gelezen worden : « Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013709 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68468, C-2018/13488, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Wim BUSSCHOTS, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013711 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68469, C-2018/13491, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Hans DEPUYDT, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013712 bron regie der gebouwen Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018, 1ste uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 68468, C-2018/13489, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer David Cambré, moet als volgt gelezen worden : type erratum prom. 28/02/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031841 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor permanente opvoeding. - Erratum type erratum prom. 03/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Erratum type erratum prom. 08/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031870 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Erratum type erratum prom. 08/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031869 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Erratum

document

type document prom. 05/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204415 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie die beslist over de toelating tot de aanloopleertijd type document prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018204606 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen financiële sancties (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18198 Solliciteren kan tot 01/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018204623 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Chef-Koks (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18214 Solliciteren kan tot 01/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. 19/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204648 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018204672 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Douane en Accijnzen Shift (niveau B) voor de FOD Financien. - Selectienummer: ANG18125 Solliciteren kan tot 01/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018204671 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers shift (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18153 Solliciteren kan tot 01/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018204677 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bioingenieurs NOE (niveau A1) (m/v/x) voor het Federaal Agentschap voor de Veilligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG18136 Deze selectie werd afgesloten op 10/09/2(...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018204678 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters Douane en Accijnzen (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18217 Solliciteren kan tot 01/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018204684 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Selectienummer: AFG18122 Solliciteren kan tot 28/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/09/2018 numac 2018013696 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - **** van een vergelijkende selectie voor werving van coördinatoren **** en **** voor de hoven en rechtbanken 1. In de loop van het tweede semester van 2018, zal **** te **** een ****(...) 2. Vereist diploma op de uiterste ****: **** diploma van licentiaat/master, arts, ****(...)
^