Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018013551 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 17 augustus 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, geboren (...) type wet prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018013552 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens(...) Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****(...) type wet prom. 11/06/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018031548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van de Gecoördineerde Universele Tijd als basis voor de wettelijke tijd in België (1) type wet prom. 15/06/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018031784 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (1) type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018012479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018012694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie 2017 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het "Office de la Naissance et de l'Enfance" (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018013401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Mobiliteit Bij Koninklijk besluit van 6 juni 2018, wordt mevrouw DAMME Marilyne, Attaché A1 bij de HVW, geboren op 22 april 1979, met ingang van 1 juni 2018, in dezelfde hoedanigheid op eigen vraag en in toepassing van de regelgeving inzake mobi type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018031571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018040192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 gesloten in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018202947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, betreffende het sectorale minimumloon type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Pariair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018040325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2017 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder Samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de twaalfde verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de nationale minimum weddeschalen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012 over de arbeidsduur en de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot aanpassing van het solidariteitsreglement van 13 november 2014 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de wijziging van het toepassingsgebied van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de dagelijkse en wekelijkse minimumarbeidsduur van het bediendepersoneel dat deeltijds tewerkgesteld is in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen en betreffende het stelsel van aanmoedigingspremies in de socioculturele sector type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002 betreffende de arbeidsduur van de apothekers en apothekeressen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en met 35 jaar loopbaan in een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018013548 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een oproep voor het indienen van voorstellen voor energieconsulentenprojecten type ministerieel besluit prom. 31/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018013645 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de trajecten als vermeld in artikel 7, vierde lid, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject

decreet

type decreet prom. 15/06/2017 pub. 10/09/2018 numac 2018031785 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van de verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuaudit systeem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (1)

beschikking

type beschikking prom. 12/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018040416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2018 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Stichting Zoniënwoud

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018013214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitoefening van de opdracht van de gemeenschapsafgevaardigde bij de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018013562 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zon Betreft: Afwijking op het artikel 15, § 2, 15° van het besluit van 14 april 2016 tot aanwijzi(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018040231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap wat betreft het beleidsplan voor vergunde zorgaanbieders die zorg en ondersteuning verstrekken aan personen met een handicap

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018204518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0443.869.723 RUSTIC HOUSE Annulatie van de ambtshalve doorhaling. type lijst prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018204517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0434.210.602 SECOND LIFE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 26/0(...) type lijst prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018204580 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Spoc procurement ICT services (niveau A2), voor de FOD Beleid en ondersteuning. - Selectienummer : AFG18139 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018204581 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Spoc procurement ICT services (niveau A2), voor de FOD Beleid en ondersteuning. - Selectienummer : ANG18194 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 12/05/2017 pub. 10/09/2018 numac 2018013518 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van de verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuaudit systeem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie

document

type document prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018204542 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur bouwkunde Brussel-Luik-Luxemburg (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18144 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018204556 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige management ondersteuningen (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18209 Solliciteren kan tot 24 september 2018 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018204599 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel analisten gezondheidsbeleid (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18209 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018204601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerker gezondheid (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18210 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/09/2018 numac 2018013588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat -brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V)-brandweermannen (basiskader - beroe(...) Op 15/12/2018 2018, in het Centre de formation du Brabant Wallon, section feu, Avenue Edison, 7- 13(...) type document prom. 04/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018040654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Volgnummers toegekend aan de partijen met vermelding van hun letterwoord
^