Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040577 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het promille, bedoeld in artikel 1bis, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018031659 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018031660 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numé(...) type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 03/09/2018 numac 2018040444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204456 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, is de heer De Croock G., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor ee Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, dat in wer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204457 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, - is de heer Boyen A., eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken drag - is mevr. Scarcez M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, benoemd tot Ridder in de Le(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013510 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 24/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanstelling van professor Hélène Casman als expert belast met de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het relatievermogensrecht en het erfrecht, schenkingen en testamenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013539 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de automobiel » gerangschikt op het gebied van de ingenieurwetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013543 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013540 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de verzekeringen » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013582 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2014 houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013513 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 23 februari 2018, heeft de Minister van Cultuur het tweedekker-eenmotorige vliegtuig SV-4B in de categorie « schat » gerangschikt, overeenkomst Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2018, heeft de Minister van Cult(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure en het bedrag van het presentiegeld voor de opleiding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2003 ter stijving van en houdende toezicht op het Intersyndicaal Fonds voor de sectoren van de Franse Gemeenschap betreffende de sector van het kinderwelzijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018204356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Deel II, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III en van bijlage 92 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 4 juli 2013 betreffende de aangepaste vormingscentra en centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018204355 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type omzendbrief prom. 21/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 89 betreffende de richtlijnen met betrekking tot de organisatie van het rollenspel met vuurwapen, interactieve oefeningen met vuurwapen of gelijkaardige oefeningen met vuurwapen in de opleiding en training geweldbeheersing binnen de geïntegreerde politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204351 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 juli 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juli 2018, heeft de vzw « Syndicat Die zaak is ingeschreven onder nummer 6988 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204349 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 juli 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juli 2018, is beroep tot vernietig Die zaak is ingeschreven onder nummer 6983 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204353 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 juli 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juli 2018, is beroep tot vernietig Die zaak is ingeschreven onder nummer 6990 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 13/08/2018 100 GROUP S - SOCIAAL SECRETARIAAT Sociaal secr(...) type lijst prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0820.424.515 H.I. intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 09/08/2018 type lijst prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204432 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Data Miners (niveau A3), voor de Federale Interne Auditdienst. - Selectienummer : ANG18165 Solliciteren kan tot 18/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204464 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs of Ergonomen (niveau A2), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG18210 Solliciteren kan tot 20/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

document

type document prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204224 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B , voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Administratief deskundigen (m/v/x) (BNG17239) - Technisch deskundigen (m/v/x) (BNG17210) - Informat(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204259 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Statistici (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18146 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204260 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Statistici (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG18131 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204458 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR Officers (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17300 Deze selectie werd afgesloten op 4/05/2018. Er zijn 43 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er (...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018204475 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeemadministratoren A2 (niveau A2), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18201 Solliciteren kan tot 21/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013238 bron belgische senaat Parlementaire vergadering van de Raad van Europa Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing . - Oproep tot kandidaten (M/V/X) Het mandaat van België bij het Europees Comité ter(...) Het CPT, dat werd opgericht door het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013501 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur-generaal (A5) HRM & Facilities bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de beide taalrollen De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is onderworpen aan de bepaling(...) o directeur-generaal (A5) HRM & Facilities bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Overe(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013505 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur-generaal (A5) bij Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) in de beide taalrollen Talent.brussels is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdsted(...) - Directeur-generaal (A5) bij Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) Overeenkomstig artikel 447(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013502 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur-generaal (A5) van Brussels International van GOB in beide taalrollen De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brussel(...) - directeur-generaal (A5) van Brussels International van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013504 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct-directeur-generaal (A4+) bij Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) in de beide taalrollen Talent.brussels is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse (...) - Adjunct-directeur-generaal (A4+) bij Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) Overeenkomstig ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013503 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur-generaal (A5) IT en Vereenvoudiging bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de beide taalrollen De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is onderworpen aan de bepalin(...) - directeur-generaal (A5) IT en Vereenvoudiging bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Over(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013506 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct-secretaris-generaal (A6) bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de Nederlandse taalrol De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is onderworpen aan de bepalingen van he(...) - Adjunct secretaris generaal (A6) bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Overeenkomstig a(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013564 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief deskundige voor het **** **** **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief deskundige voor het **** (****/****/**** - niveau ****) van de(...) **** **** om een statutaire betrekking. Als je geslaagd bent voor deze selectie, word je benoemd ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 03/09/2018 numac 2018013563 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief assistent **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een **** administratief assistent (****/****/**** - niveau ****). **** **** om een statutaire betrekking. ****(...) ****. **** EN COMPETENTIES Je vervult je taak in een administratieve omgeving met ****(...)
^