Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018012927 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 april 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. 23/11/2017 pub. 06/07/2018 numac 2018012946 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018012933 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Money Tree" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree&q - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 435 op 8 juli 2018 valt; - van de u(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018012982 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2319 van 19 juni 2018, wordt aan mijnheer Frankie Verheye, op 1 mei 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031358 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2317 van 19 juni 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van nive Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031365 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2318 van 19 juni 2018, wordt aan de heer Jean-Yves Pirlot, op 24 mei 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van adjunct administrateur-generaal bij het Nationaal Geografisch In type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031394 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 april 2018, is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent: - afdeling Gent, van de heer Rasschaert M., voor een termijn met ingang - afdeling Kortrijk, van de heer Deschepper F., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 29 ju(...) type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031409 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, wordt Mevr. Cuvelier Sylvie, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 mei 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018 wordt het mandaat van mevrouw Virginie WUILMART, als korpschef van de lokale politie van de politiezone DES TROIS VALLEES, met ingang van 31 m type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018 wordt het mandaat van de heer Errol WARD, als korpschef van de lokale politie van de politiezone van FLEMALLE, met ingang van 30 april 2018 vo type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031458 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling zoals bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018040175 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2321 van 19 juni 2018: **** beroepsofficieren van niveau **** van wie de namen volgen, worden op 30 juni 2018 met hun graad en hun Landmacht Kapiteins-commandanten **** ****., **** **** ****., **** ****., **** ****., Van **** ****. type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012868 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 18/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012869 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 25 juni 2018 genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brenge PR/003-0553-01 Ventilator Changli Crown FS - 1619 Indien het hiervoor vermelde elektrische(...) type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031401 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 29/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Acerta type ministerieel besluit prom. 02/07/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018040199 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018040225 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van XL SERVICES CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203456 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de "Commission de Plan de tir à l'espèce cerf" en houdende machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 25/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018012870 bron ministerie van landsverdediging Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 241.001 van 13 maart 2018, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIII e Kamer, de koninklijke beslui(...)

arrest

type arrest prom. 13/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012951 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Besluit van de Directeur-Generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de **** **** en Ondersteuning tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de **** in toepassing van de wet tot oprichting van de **** van 3 december 2017 type arrest prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203198 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2018 van 22 maart 2018 Rolnummer 6565 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 479 junctis 483 en 503bis van het Wetboek van st(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters L. (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031395 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 22 juni 2018, werd mevr. Schmitz A., advocaat-generaal in het hof van beroep te Brussel, door de procureur generaal van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, vanaf 1 sep Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 8 mei 2018, werd de heer Van Remoortel D., door d(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder interne transportmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent florist type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie communicatie deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie commercieel assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012904 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie digitale gebruikersondersteuner type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hr deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper-stylist type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maatschappelijk werker type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012908 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maatschappelijk assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012912 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sommelier type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012911 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sociaal-cultureel begeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie textielontwerper type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012915 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verkeerskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vastgoed assistent

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 11 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten van de openbare huisvestingsmaatschappijen en de criteria en modaliteiten van de opvolging ervan

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031432 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers Wijzigingen De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft tijdens haar plenaire vergadering van 28 juni 2018 de volgende wijzigingen aan haar Reglement aangebracht : I. In titel IV van he(...) "Ronddeling van de parlementaire stukken". II. Artikel 170 van hetzelfde Reglement wor(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031387 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer B. DUPRET heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 218.608/XIII-7594. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031447 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0023: D'IETEREN/BRUYNSEELS Op 28 juni 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentrat Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de autodistributie. Over(...) type bericht prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031449 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0024: CELOR S.A.S./DATOSCO NV en DATOS NV Op 29 juni 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) detailhandel in auto's (...) type bericht prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203474 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 mei 2018 in zake M. S.C. en anderen tegen de « Haute Ecole Francisco Ferrer » en de stad Brussel, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Is artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 1994 houdende bepaling van de(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond Nr. 0690.855.378 CAP 60 BELGIUM Op 28/06/2018 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0690.855.378 wegens dubbel geannuleerd. type lijst prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0422.583.864 ONDERNEMINGEN VAN DEN BRIELE Op 28/06/2018 werd het ondernemingsnummer 0(...) type lijst prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0420.675.934 OH Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0521.900.085 S(...) type lijst prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0420.710.279 ACADEMISCH MULTI-TAALBUREAU intrekking van de ambtshalve doorhaling inga(...) type lijst prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203519 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Veiligheid van de Staat : Opleidingsdeskundigen (m/v/x) (BNG18003) Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203520 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Veiligheid van de Staat : Opleidingsdeskundigen (m/v/x) (BFG18003) Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203521 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Procesbeheerders (m/v/x) (BNG17251) Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018040172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 1 juni 2018 heeft de **** **** **** ****. **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de **** van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** ****

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018040259 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Welzijn op het Werk (niveau A1), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18148. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staat(...) Solliciteren kan tot 20/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

document

type document prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs veiligheid luchtverkeer (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18081 Deze selectie werd afgesloten op 20/06/2018. Er zijn 4 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheepvaartinspecteurs (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG17348 Deze selectie werd afgesloten op 20/06/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch Assistenten (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Selectienummer: ANB18019 Solliciteren kan tot 08/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige pensioenconsulenten (niveau B), voor de Federale Pensioendient. - Selectienummer : ANG18145 Solliciteren kan tot 16/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018012766 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018, wordt de Heer NELISSEN Andries, geboren op 3 juni 1981, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2018 met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federal type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018 wordt de heer Xavier LEGRAND, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 februari 2018.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018031381 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Eerste attaché Selectie en Mandaten A2 NL/FR voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref. BruFOP03) Er is een betrekking van Eerste a(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018203503 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie (niveau ****1) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - ****: ****18152 **** kan tot 20/07/2018 via ****.****.**** **** gedetailleerde ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

document

type document prom. -- pub. 06/07/2018 numac 2018040248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Globaal Veiligheids- en Preventieplan. - Projectoproep Inleiding Op 2 februari 2017 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Globaal Veiligheids- en Preventieplan goed. Dat strategisch document bevat de maatregelen die uitgevoe(...) Alle stuwende krachten van het Gewest worden verzocht hun steentje bij te dragen aan de uitvoering (...)
^